Regionale jubileumsmidler – fylkeslag

Regionale jubileumsmidler er penger dere kan søke for å markere jubileum i deres fylke! Før sommeren fikk Ungdom og Fritid en tildeling fra Kulturdepartementet for å markere at fritidsklubbfeltet er 70 år og nå kan fylkesstyret søke.

Fylkesleddet kan søke om regionale jubileumsmidler for å gjennomføre regionale markeringer i eget fylke. En splitter ny søknadsportal åpnet 15. september. Søknader behandles fortløpende og målet er å skape jubileumsaktivitet rundt om i landet!

Hva kan dere søke midler til? 

Hvert fylkeslag kan søke om regionale jubileumsmidler til å arrangere en valgfri aktivitet, men dere kan også velge å gå for en av våre pakkeløsninger: jubileumsfestival, rundbordskonferanse eller jubileumskonferanse. Fordelen ved å søke på en av disse pakkene er at sekretariatet vil kunne følge dere tettere opp med tips, råd, maler for gjennomføring og ressurser.

Kr 800 000 er satt av til regionale jubileumsmidler. Dersom alle fylkesledd søker og bevilges midler, vil hver markering få kr 70 000. Ungdom og Fritid forventer ikke at dette skjer, så alle kan søke inntil kr 200 000. Men jo mer man søker om, dess bedre må prosjektbudsjett og søknad være, og desto mer må man forvente lavere tildeling enn søknadssummen. Søknadsskjema finnes her!

Sekretariatet har ansatt en 40 %-ressurs som kan følge dere opp med planlegging og gjennomføring av markeringen. I tillegg kan dere bruke deler av tildelte midler for å lønne en regional koordinator dere selv ansetter.

Mulige gevinster

 • Aktivitet på tvers av fritidsklubbene i ditt fylke  
 • Rekruttering til fylkeslaget
 • Fritidsklubb settes på agendaen i ditt fylke

Regionale jubileumsmidler

Vær kreativ og skap aktivitet i ditt fylke som ungdommene har savnet.

Hva:  

Vil dere sette fritidsklubb på agendaen i deres fylke? Det kan dere gjøre med en rundbordskonferanse. Slike konferanser har som formål å igangsette samtaler mellom aktører som har eller bør mene noe om en sak. Samtalene styres av en eller flere moderatorer. Det kan være et publikum til stede, men det er ikke nødvendig. 

Hvorfor:  

I prosjektet «Fritidsklubbløftet» gjennomfører Ungdom og Fritid to nasjonale rundbordskonferanser i 2023/2024 for å samle klubbungdom og en rekke aktører innenfor organisasjons- og næringsliv, politikk og embetsverk, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommunal sektor. Formålet med disse er å iverksette en samarbeidsinnsats på tvers av ulike sektorer for å styrke klubbfeltet lokalt og regionalt. 

Nå kan også dere, som fylkeslag i Ungdom og Fritid, arrangere en regional rundbordskonferanse med mål om å igangsette en samarbeidsinnsats for å styrke fritidsklubbene i fylket og kommunen. Ved å være vertskap for en sik konferanse får dere muligheten til å sette fritidsklubbenes potensiale, utfordringer og behov på agendaen for kommunal ledelse, næringsliv og (mulige) samarbeidspartnere i regionen. Ved å gjennomføre nasjonale og regionale konferanser i tandem øker sjansen for å oppnå gode resultater.  

Hvordan:  

Dersom dere får tilsagn om å gjennomføre en regional rundbordskonferanse vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «Hvordan arrangere en regional rundbordskonferanse?». Den vil inneholde forslag til: fremdrifts- og kjøreplan, idé- og medvirkningsprosesser, gjesteliste, invitasjoner og informasjonsmateriell, samt til innhold på konferansen.  

Dere kan bruke deler av tildelte midler for å lønne en regional koordinator dere selv ansetter. Typiske arbeidsoppgaver vil inkludere: booking av lokaler, utsendelse av invitasjoner, koordinering av og dialog med klubbene i fylket, samt rapportering på bruk av midler til Ungdom og Fritid.  

Hva: 

En konferanse som kan samle for eksempel ungdommer og/eller ungdomsarbeidere fra fritidsklubber i hele fylket. Det kan også være smart å inkludere ledelsen i kommuner og beslutningstakere i hele eller deler av konferansen.  Deltakerne blir introdusert for kurs, seminarer og workshops som vil gi faglig og inspirerende påfyll. Dere står fritt til å invitere inn andre personer i deres nettverk som dere mener burde være der! 

Fylkeslaget kan søke om:  

a) En dagskonferanse 

b) En todagers konferanse med overnatting 

Vennligst spesifiser omfanget av konferansen i søknad og budsjett.  

Hvorfor: 

I løpet av 70 år har fritidsklubbene fått en stor betydning for kulturfeltet og unges kulturutøvelse, og som forebyggende instans for psykisk helse og ungdomskriminalitet. Det er stadig et økende behov for å heve kompetansen blant ansatte og engasjerte på fritidsklubbene. Jubileumskonferansen er en god anledning til å samle engasjerte ungdommer og ungdomsarbeidere til en inspirerende og lærerik samling fylt med kunnskap, ideutveksling og praktiske verktøy! 

Dette er en utmerket mulighet til å øke aktivitetsnivået i regionene og synliggjøre fylkesleddet. I tillegg vil en slik regional konferanse styrke samarbeid på tvers og bygge broer i fylket, noe som vil komme til nytte i videre fylkesarbeid.  

Hvordan: 

Hvis dere får tilsagn til å gjennomføre en regional jubileumskonferanse vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «Hvordan arrangere en jubileumskonferanse?». Den vil blant annet inneholde konkrete forslag til kurs og workshops Ungdom og Fritid kan tilby inn i konferansen.  

I tillegg vil dere få tilgang på forslag til:  

 • Fremdrifts- og kjøreplan 
 • Idé og medvirkningsprosesser  
 • Markedsføring 
 • Informasjonsmateriell  

Dere står fritt til å velge tema for jubileumskonferansen selv 😊 

Noen eksempler kan være:  

 • «Ungdom som ressurs i 70år» 
 • «70 år med ungdomsmedvirkning» 
 • «70 år med ungdomsengasjement» 
 • «Fremtidens fritidsklubb» 

Forslag til innhold:  

Datakultur 

 • Intro til datakultur på fritidsklubb: Inkludering, barrierefrihet, digitalt ungdomsarbeid (2,5-3 t)  
 • Showcase av datakultur på fritidsklubb  
 • Gamingkonsulent setter dere i kontakt med en klubb som lykkes med datakultur og som kan dele tips og triks.  

Ungdomsledelse  

Ung Skaperarena (for Ungdom) 

Søknadsworkshop: Hvordan skrive søknader (1,5-3 t)   

 • Har ungdommene en utrolig god ide som de vil gjennomføre, uten midler til å gjennomføre det? Frykt ikke, med en søknadsworkshop får dere ikke bare tips og triks til hvordan søke midler – dere får også muligheter til å søke opp til kr 40 000 fra vår midlertidige støtteordning, Ungdomsinitiativ!  

Styre og demokratikurs (For ungdom) 

Erasmus+ Ungdom – Internasjonale muligheter (For voksne?) 

 • Søknadsworkshop: Hvordan søke på gruppeutveksling, opplæringsmidler  
 • Eksempler på klubber som har vært med på gruppeutveksling eller lignende 

Hva: 
En regional ungdomsfestival for å markere klubbenes 70- års jubileum i fylket. Gjennom dette konseptet får ungdom ansvar for å lage en regional jubileumsmarkering og fylle den med innhold. Slik kan ungdom fortelle selv hva fritidsklubben betyr for dem, hva det betyr for ungdomskulturen her og nå og hvilke fremtidsdrømmer de har.   

Hvorfor: 
Fritidsklubbene har gjennom 70 år i Norge hatt en viktig rolle i barn og unges liv. Gjennom å arrangere ungdomsfestival kan man sette fokus på fritidsklubben betyr for ungdom i 2023 og deres ønsker for tilbudene fremover.
Fritidsklubben har en viktig rolle som helårig kulturtilbud for ung kultur. I fritidsklubbene får ungdom utvikle og skape kulturuttrykk på egne premisser og av den grunn er fritidsklubbene tidlig ute med å fange opp nye ungdomstrender og subkulturer. Gjennom å arrangere en ungdomsfestival får ungdom mulighet til dele erfaringer på tvers av medlemsklubber som de kan ta med tilbake til deres lokalmiljø. 

Dette gir en rekke gevinster:

 • utvikling av kulturarrangement og kulturprosjekt for ungdom 
 • erfaringsutveksling mellom ungdom og ansatte i fylke  
 • økt kompetanse og bevissthet rundt ungdomsmedvirkning 
 • økt kulturfaglig kompetanse for unge arrangører   

Hvordan: 
Hvis dere får tilsagn til å gjennomføre en regional ungdomsfestival vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «hvordan gjennomføre en ungdomsfestival». Gjennom denne pakken får dere konkrete tips til prosjektutvikling og arbeid med unge arrangører. Prosjektarbeid kan deles inn i fire faser fra idefase, planlegging, gjennomføring til evaluering. Ved å gå inn i disse forskjellige fasene skal vi se hvordan dere kan jobbe sammen om et arrangement tuftet på ungdomsmedvirkning. Pakken vil inneholde forslag til: fremdrifts- og kjøreplan, idé- og medvirkningsprosesser, markedsføring og mobilisering, informasjonsmateriell og faglige ressurser til planlegging av kulturarrangement med ungdom.

 • Hvert fylkeslag kan søke på ordningen etter styrevedtak på at dette skal gjøres 
 • Prosjektet må ha jubileum i fokus 
 • Ungdomsmedvirkning fra planlegging til gjennomføring  
 • Aktiviteten må gjennomføres før 31.12.23 
 • Ungdom og Fritids grafiske jubileumsprofil må tas i bruk ved promotering av og i gjennomføring av arrangement (fysisk og digitalt) 
 • Alle medlemsklubber i fylket må inviteres til arrangementet, og dere må ha en god plan for mobilisering 
 • Etter gjennomføring skal det rapporteres innen 2 måneder  
 • Etter gjennomføring skal dere laste opp arrangementet med en beskrivelse i vår aktivitetsbank  

Veien videre

Veien til jubileum trinn for trinn

Søk her

14.9.2023