Rapport og omdisponering

Søknad om omdisponering

Om det er behov for å omdisponere midlene kan man søke om omdisponering i den aktuelle søknaden i søknadsportalen. Søknad om omdisponering vil bli behandlet fortløpende med 14 dagers behandlingstid, og det er de samme retningslinjer som gjelder som for ordinære søknader.

Avslag på søknad

Om søknaden avslås skyldes det enten at søknaden ikke oppfyller våre krav for å søke, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Man vil da motta begrunnelse pr. e-post. Som regel ringer vi slik at søknaden kan forbedres og behandlet på nytt.

Krav til rapportering

Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal. Rapportfristen blir generert til to måneder etter sluttdatoen klubben har oppgitt i søknaden. Er det behov for utvidet frist for innlevering av rapport, endre klubben selv rapportfrist i søknaden, men kan ikke settes til senere enn 1. april 2020. Rapporten skal signeres av klubbleder. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS. Rapporten skal inneholde:

  • En beskrivelse av hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.
  • Ved prosjekt- eller samarbeidssøknad skal prosjektet også evalueres.
  • Regnskap over hva støtten ble brukt til inklusive bilag (kvitteringer, fakturaer).

Skjønnsmessige vurderinger

Ungdom og Fritid kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Ved skjønnsmessig vurdering av søknader i kategoriene aktivitet og utstyr, vil søknaden bli behandlet av fordelingsutvalget.

Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, mangelfull rapportering, eller søker har gitt opplysninger på falskt grunnlag i søknaden, vil Ungdom og Fritid kunne kreve deler eller hele tilskuddet tilbakebetalt.

Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av Ungdom og Fritid dersom søker mener at det har skjedd en feil i saksbehandlingen eller at vedtaket er urimelig. Eventuell klage på saksbehandling sendes skriftlig til Ungdom og Fritid senest 3 uker etter at dere har fått svar på søknaden. Klager på frifondsvedtak behandles av styret på førstkommende styremøte. Spørsmål knyttet til behandlingen rettes til sekretariatet.

25.02.2019