Retningslinjer og krav

Kriterier for å kunne søke:

For å søke om tilskudd, må klubben være medlem av Ungdom og Fritid, ha betalt medlemskontingent for 2019 og oppdatert kontaktinformasjon og brukertall for 2018. Før søknad blir behandlet, må rapporter fra tidligere søknader også være levert og godkjent.

En medlemsklubb kan kun motta Frifond-støtte fra én mottakerorganisasjon. Om klubben mottar Frifond-støtte fra andre mottakerorganisasjon enn Ungdom og Fritid, kan ikke medlemsklubben søke støtte fra Ungdom og Fritids Frifond i samme kalenderår.

Ungdom og Fritid kan definere en medlemsklubb som ikke støtteberettiget dersom den gjennom sin praksis motarbeider demokrati og medvirkningsprinsipper, FNs konvensjon om barn og unges rettigheter eller FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

Krav til søknaden:

Når en medlemsklubb skal søke støtte gjøres det via vår søknadsportal, og skal minst inneholde følgende opplysninger:

  • Kontaktopplysninger på ansvarlig ungdom og ansvarlig voksen.
  • Hvilken medvirkningsform som praktiseres i klubben.
  • Sluttdato på aktiviteten. Dette påvirker rapporteringsfristen.
  • Beskrivelse av aktivitet. Prosjekt- og samarbeidssøknader har større krav til innhold.
  • Ungdommene på klubbene bestemmer hva det skal søkes penger til.
  • Budsjett over aktivitet og hva pengene skal brukes til.

Behandling av søknaden

Ungdom og Fritid behandler søknadene fortløpende. Vår målsetning er at alle søknader skal godkjennes, og vi vil være behjelpelig med veiledning i søknadsprosessen.

Aktivitets- og utstyrssøknader, og den dokumentasjonen som er vedlagt, behandles med 14 dagers behandlingstid. Er søknaden mangelfull, tar vi kontakt og etterspør dokumentasjon eller er behjelpelig med å veilede slik at søknaden blir så god som mulig.

Workshop-, prosjekt- og samarbeidssøknader og den dokumentasjonen som er vedlagt behandles i to omganger. Søknaden behandles først av saksbehandler som følger same prinsipper som for aktivitets- og utstyrssøknader. Saksbehandler sender innstilling til fordelingsutvalget (ungdommene i sentralstyret) som fatter endelig vedtak neste fordelingsutvalgsmøte. Fordelingsutvalget avholder møter 6-7 ganger pr. år. Søker får svar innen 14 dager etter vedtak.

Utbetaling av innvilget støtte

Når Ungdom og Fritid har innvilget søknaden, mottar medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet opplyser vi om frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Det er kun klubbleder som kan signere, og dersom skjemaet ikke er signert innen fristen, vil tilsagnet bortfalle. Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å bruke støtten i tråd med de opplysninger som er gitt i søknaden.

Utbetaling av Frifond-støtten vil i tråd med intensjonen for Frifond-ordningen, og Ungdom og Fritids retningslinjer, bli utbetalt fortløpende etter at Ungdom og Fritid har fått midlene fra LNU.

Ungdom og Fritid forplikter seg gjennom forvaltning av Frifond-ordningen til å utbetale 100% av midlene, ikke senere enn 31. Desember i 2019.

Retningslinjer er vedtatt 08. 02. 2019.