Kvalitetskriterier for fritidsklubber

Ved å utarbeide kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom vil vi bidra til å profesjonalisere dette fagfeltet.

Vi ønsker å si noe om hva som kjennetegner det gode ungdomsarbeidet, i visshet om at kvalitet også må defineres lokalt. Det profesjonelle ungdomsarbeidet kjennetegnes ved at det utføres av kommunalt ansatte og utdannede ungdomsarbeidere som tar utgangspunkt i pedagogiske prinsipper. Kunnskapen overføres fra den erfarne klubbarbeideren til den nyansatte. Den profesjonelle ungdomsarbeideren reflekterer også over sin egen rolle og praksis, alene og sammen med kolleger. På den måten utvikles ny kunnskap og kompetanse.

I Norge har vi ingen felles utdanning på fritidsfeltet. Vi ønsker at denne gjennomgangen av vesentlige elementer i driften av fritidsklubber og åpne møteplasser kan være med å kvalitetssikre det arbeidet som allerede gjøres. Det er også et ønske at vi bidrar til å belyse feltets kompleksitet og potensial og dermed får fortgang i etablering av en hensiktsmessig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Fagforbundet og Ungdom og Fritid mener at fritidsklubbmodellen er et godt utgangspunkt for å møte mange av de utfordringene barn og ungdom har og som samfunnet er opptatt av å finne løsninger på. Men da må metodikken og de grunnleggende rammebetingelsene synliggjøres og forankres.

25.02.2020