Ungdomsinitiativ: Retningslinjer

Mål med støtteordningen

Støtteordningen Ungdomsinitiativ er en del av Ungdom og Fritid sin ungdomssatsning Ung Skaperarena. Ung Skaperarena skal hjelpe ungdom til deltakelse, innovasjon og medvirkning innenfor kultur og fritid i sitt lokalmiljø og på fritidsklubben.

Forskjellen mellom denne støtteordningen og Ungdom og Fritids Fond er at Ungdomsinitiativ er en midlertidig støtteordning som tildeler straksmidler, det innebærer en løpende søknadsfrist og at ungdom får tildelt pengene kort tid etter at deres søknad er godkjent.

 

Forvaltning av ordningen

Midlene som deles ut fra Ungdomsinitiativ kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og er en del av prosjektet Ung Skaperarena. Midlene deles ut i tråd med støtteordningens formål og intensjon, med retningslinjer som skal ivareta ungdoms rett til medbestemmelse og deltakelse i tilbudet ved klubben. Tilskudd kan kun gis til medlemsklubber og ungdomsaktiviteter som viser til demokratiske prinsipper og ungdomsmedvirkning. Søknadene skal leveres gjennom Ungdom og Fritids søknadsportal og vil behandles fortløpende.

 

Kriterier for å motta støtte

For å søke om tilskudd må søker ha en voksen kontaktperson som er ansatt eller ansvarlig i en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid. Denne kontaktpersonen må godkjenne søknaden på vegne av klubben for at søknaden skal bli sendt til behandling hos Ungdom og Fritid. Klubben må ha betalt medlemskontingent for gjeldende år og oppdatert kontaktinformasjon og brukertall for fjoråret.

 

Kan du og fritidsklubben søke?

 • Klubben må ha betalt medlemskontingent for inneværende år
 • Ungdom skal være med å bestemme på klubben gjennom egne styrer eller allmøter.
 • Dere søker ikke støtte til samme prosjekt eller aktivitet andre steder.
 • Dere søker ikke støtte til utstyr eller aktiviteter som normalt dekkes av klubbens kommunale budsjett (lønn til ledere, reise, nødvendig inventar, hvitevarer, oppussing osv.)
 • Dere må levere rapport senest to måneder etter prosjektslutt.

 

Hva gir vi støtte til?

Ungdomsinitiativ skal bidra til flere nyskapende aktiviteter og prosjekter over hele landet, og aktiviteten/prosjektet må være åpent for alle som ønsker å delta. Aktiviteten bør skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til og ansatt kontaktperson skal veilede ungdommene i prosessen. Det er klubbens og den ansatte voksenpersons ansvar å passe på at retningslinjene blir fulgt.

 

Søknadskategorier:

Innovasjonsprosjekter

Støtte til større prosjekter og arrangementer på klubben. Prosjektet eller arrangementet må være nyskapende for ungdommene, og derfor kan ikke klubben nylig ha gjennomført samme eller tilsvarende prosjekt. Prosjektet kan være ungdomsfestival, LAN og andre aktiviteter som krever god planlegging. Prosjektet skal være av, med og for ungdom i alle ledd. Det vil si at ungdommene skal bestemme hva man skal søke penger til, og stå for gjennomføringen av prosjektet. En god prosjektsøknad viser til hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt.

 

Nyskapende aktiviteter

Støtte til aktiviteter og mindre arrangementer. Eksempel på aktiviteter kan være stand-up, skumparty, konsert, klatretur, og lignende. Selv om fritidsklubben kan ha gjort noe tilsvarende tidligere er det ønskelig at aktiviteten oppleves som noe nytt og nyskapende for ungdommene på fritidsklubben, derfor bør de ikke ha gjennomført samme eller tilsvarende aktivitet tidligere.

 

Kurs og kompetanse

Støtte til større og mindre kurs med barn og ungdom som målgruppe. Eksempler kan være dansekurs, arrangørkurs, fotokurs, improkurs, eller lignende. Et ønsket mål er at kurset inspirerer og engasjerer deltakerne til å starte eller fortsette med egne aktiviteter, interesser og prosjekter.

Kursene bør være ungdomsvennlige med tanke på innhold, pauser, og sosialt fokus. Bruk gjerne ungdommer eller unge som kursholdere hvis det er mulig.

 

Ungdomsdemokrati

Støtte til større og mindre prosjekter som fremmer ungdomsdemokrati og deltakelse på fritidsklubben eller i nærmiljø. Søknadskategorien ønsker å bidra til et økt engasjement og interesse for demokrati og politikk blant unge, og løfte frem deres meninger og påvirkningskraft i lokalmiljøet. Et mål bør være å gi ungdommene på klubben et større ønske om å medvirke og engasjere seg på fritidsklubben. Eksempler kan være ungdomspolitisk dag, debatt, kurs i styrearbeid eller tilsvarende.

 

Søknadsfrist

Denne søknadsordningen har løpende søknadsfrist, som vil si at du kan søke på ordningen hele året. En klubb kan søke på støtteordningen flere ganger i samme periode, så lenge det søkes om støtte til et nytt prosjekt eller aktivitet, men søkere som nylig har fått støtte vil som hovedregel ikke bli høyest prioritert.

 

Generelle råd og regler for søknader

 • Vi krever at ungdom er med å bestemme hva det søkes penger til og dette må komme tydelig frem i søknaden. Søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt tilbake for å endres.
 • Vi kan dekke honorarer til eksterne aktører ved behov (f.eks. lyd- og lysteknikere til skumfester, konserter og andre arrangement). Maks 1/3 av støtten fra Ungdomsinitiativ kan gå til å dekke honorar til artister og andre som kun opptrer eller utfører en oppgave for dere (i motsetning til instruktører o.l. hvor ungdommer får opplæring). Honorarer dekkes kun ved fakturering. Dersom ungdom bidrar som instruktører/kursholder o.l. kan vi godta betaling med f.eks. gavekort eller refusjonsskjema.
 • Det dere søker om skal i utgangspunktet være åpent for flest mulig. Aktiviteter som setter begrensning på hvor mange som kan delta vil vi i utgangspunktet ikke prioritere, f.eks. turer og underholdningsparker med inngangsbillett/høy egenandel.

 

 

Hva støtter vi ikke?

Nedenfor har vi listet opp hva man ikke kan søke støtte om. Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med Ungdom og Fritid for veiledning og hjelp, og for å få mer informasjon om hva du kan søke om.

 • Utgifter som skal dekkes av klubbens kommunale budsjett. Som daglig drift (inkl. kiosksalg), administrasjon, lønn til ansatte eller vikarer, underskudd for tidligere gjennomførte prosjekter, honorar til elektriker, håndverkere, vakter, kaféansatte, festivalansatte, mannskap o.l.
 • Utgifter til utbedring av bygningsmasse som oppussing av nedslitte lokaler, vedlikehold, teknisk utbedring, innkjøp av hvitevarer, toalett, servanter, oppbevaring o.l.
 • Vi dekker ikke vanlige møbler/inventar i klubben som sofa, stoler og bord. Aktivitetsfremmende møbler/inventar er unntak fra denne reglen, dersom det tilfører ny aktivitet på klubben, f.eks. bord og stoler til gaming-PC, gulv til danserom, og lignende.
 • Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks kr 50,- per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person).
 • Rusmidler, alkohol og tobakk.

 

Hva som må være med i søknaden

Når en skal søke støtte gjøres det via vår søknadsportal, og skal inneholde følgende opplysninger:

 • Klubbtilhørighet
 • Kontaktopplysninger på ansvarlig ungdom og ansvarlig voksen.
 • Sluttdato på aktiviteten. Dette påvirker rapporteringsfristen.
 • Beskrivelse av aktiviteten.
 • Enkelt budsjett over aktivitet og hva pengene skal brukes til.

 

Behandling av søknaden

Ungdom og Fritid behandler søknadene fortløpende. Vår målsetting er at alle søknader skal godkjennes, og vi kan ved behov hjelpe med veiledning i søknadsprosessen. Er en søknad mangelfull, tar vi kontakt og etterspør det som mangler eller er behjelpelig med å veilede slik at søknaden blir så god som mulig.

Ungdom og Fritid har som målsetting at Ungdomsinitiativ skal nå flest mulig medlemsklubber og forbeholder seg retten til å gjøre prioriteringer i saksbehandlingen for å muliggjøre dette.

Når søknaden sendes inn, vil kontaktpersonen i vårt medlemssystem (som oftest klubbleder) få en e-post om å godkjenne søknaden. Fra den dagen kontaktpersonen godkjenner søknaden, vil søker få svar senest innen 14 virkedager.

 

Utbetaling av innvilget støtte

Når Ungdom og Fritid har innvilget søknaden mottar medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet opplyser vi om hvor mye midler dere har fått, frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Det er kun den ansatte kontaktpersonen som kan signere, og dersom skjemaet ikke er signert innen fristen, vil tilbudet trekkes tilbake. Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å bruke støtten i tråd med de opplysninger som er gitt i søknaden og levere rapport innen to måneder etter prosjektet/aktivitetens slutt.

 

Avslag på søknad

Om søknaden avslås skyldes det enten at søknaden ikke oppfyller våre krav for å søke, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Man vil da motta begrunnelse pr. e-post. Som regel ringer vi slik at søknaden kan forbedres og behandlet på nytt.

 

Krav til rapportering

Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal. Rapportfristen blir generert til to måneder etter sluttdatoen klubben har oppgitt i søknaden. Er det behov for utvidet frist for innlevering av rapport, endrer klubben selv rapportfrist i søknaden.

Rapporten skal signeres av ansatt kontaktperson. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS.

Rapporten skal inneholde:

 • En beskrivelse av aktiviteten og gjennomføringen
 • Tre suksesskriterier og tre fallgruver for aktiviteten dere gjennomførte
 • Regnskap over hva støtten ble brukt til, inkludert vedlegg/bilag (kvitteringer, fakturaer).

Av vedlegg/bilag godkjenner vi kun faktura og kvitteringer som er scannet, PDF eller bilde. Vi godkjenner ikke utskrift fra bankkonto eller kvitteringer uten beskrivelse av det som man har betalt for, reiseregninger eller ordrebekreftelser. Om rapporten er mangelfull vil den bli sendt tilbake for revidering av ansatt kontaktperson.

 • I rapportskjemaet er det også mulig å laste opp bilder og videoer av aktiviteten. Ungdom og Fritid vil gjerne vise frem de gode aktivitetene som støtteordningen har hjulpet ved å ha dem med i Aktivitetsbanken . Der kan deres prosjekt inspirere og hjelpe andre ungdommer som vil lage noe.

 

Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, mangelfull rapportering, eller søker har gitt opplysninger på falskt grunnlag i søknaden, vil Ungdom og Fritid kunne kreve deler eller hele tilskuddet tilbakebetalt. Ubrukte midler vil kreves tilbakebetalt.

 

Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av Ungdom og Fritid dersom søker mener at det har skjedd en feil i saksbehandlingen eller at vedtaket er urimelig. Eventuell klage på saksbehandling sendes til Ungdom og Fritid senest 3 uker etter at dere har fått svar på søknaden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med magnus@ungdomogfritid.no

Telefon (dagtid): 483 15 284