Ungdom og Fritids lover

§1 Navn

Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan forkortes med UoF.

Engelsk navn: Youth Work Norway

§ 2 Formål

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

§ 3 Prinsipper

3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og Fritid er ungdom, ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2.

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne demokratiske styrer i det enkelte medlemstiltak skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin egen fritid.

3.3. Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.

3.4. Ungdom og Fritid har som oppgave å fremme interessene til medlemmer nasjonalt og internasjonalt.

§ 4 Medlemmer

4.1 Alle fritidsklubber, ungdomshus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom, som oppfyller kravene til medlemskap, kan bli medlem.

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og frivillige velger å søke om medlemskap.

4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil være kollektive medlemmer i Ungdom og Fritid, og medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte organ er lokallagsstyre i Ungdom og Fritid.

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, med unntak av ledere, samt kontroll- og valgkomiteen.

Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år.

Med voksen forstås: At du er valgt inn som voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt et ansettelsesforhold eller tilsvarende i et medlemstiltak.

4.5 Ungdom og Fritid har tre medlemskategorier: Medlemmer, observatørmedlemmer og assosierte medlemmer. Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer og assosierte medlemmer har begrensende rettigheter.

4.6 Medlemskap
De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:

 • Tiltaket må være åpent for alle, ikke bare spesielle grupper.
 • Målgruppen må være mellom 10-25 år.
 • Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.
 • Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt.
 • Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet.
 • Tiltaket må være rusfritt.

Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet:

 • Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
 • Tiltak med ad-hoc preg.
 • Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere.

4.7 Observatørmedlemskap
Tiltak som ikke oppfyller kravene i § 4.6, kan innvilges observatørmedlemskap.

Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.

Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil derfor ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til fylkesmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i Ungdom og Fritid.

4.8 Assosiert medlemskap
Andre organisasjoner som tilslutter seg Ungdom og Fritids styringsdokumenter kan innvilges assosiert medlemskap.

Assosierte medlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.

Assosierte medlemmer vil ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til fylkesmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i Ungdom og Fritid.

4.9 Medlemskap eller endring av medlemskategori avgjøres av sentralstyret etter innstilling fra sekretariatet. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4, sendes Ungdom og Fritids sekretariat. Søknaden sendes sentralstyret sammen med sekretariatets innstilling senest en uke før sentralstyremøtet.

4.10 Medlemstiltak har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for medlemskapet.

4.11 Medlemstiltak plikter å legge frem dokumentasjon på at medlemskravene tilfredsstilles etter anmodning fra Ungdom og Fritid.

§ 5 Tap av medlemskap eller endring av medlemskategori

5.1 Dersom kontingenten ikke betales, endres medlemskapet til passivt og medlemsfordeler frafaller. Etter to år som passivt medlem, mister man automatisk medlemskapet i Ungdom og Fritid.

5.2 Tap av medlemskap kan også skje dersom et medlemstiltak:

 • Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover.
 • Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og Fritids valgte organer.
 • Opptrer til skade for Ungdom og Fritid.
 • Ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap.

5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller kravene i § 4.6 kan innvilges observatørmedlemskap etter samme prosedyre som § 5.4.

5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller endring av medlemskategori må sendes på forhånd, og man gis adgang til å redegjøre for sitt syn på det sentralstyremøtet som skal behandle saken. Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke), etter innstilling fra sekretariatet.

5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid på nasjonalt og fylkesnivå kan utelukkes fra tillitsverv med samme begrunnelse som i § 5.2 og samme fremgangsmåte som i § 5.4.

5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes inn for Landsmøtet.

§ 6 Utmelding

Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid skriftlig.

§ 7 Kontingent

Landsmøtet fastsetter kontingenten.

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsmøtet

8.1 Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv; sentralstyre med vararepresentanter, samt kontrollkomité og valgkomité.

8.2 Fylkesstyrene foretar valg av delegater til Landsmøtet, der hvert fylkesledd kan stille med fire delegater. Minst to må være ungdomsdelegater og minst en må være voksendelegat.

Sentralt tillitsvalgte i sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra fylkesleddene samtidig som de har sentrale tillitsverv i organisasjonen.

8.3 Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:

 • Leder
 • 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom)
 • 3 styremedlemmer (ungdom)
 • 3 styremedlemmer (voksen)
 • 4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)

8.4 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av Landsmøtet.

8.5 Kun kandidater som er nominert av fylkesleddene eller av valgkomiteen er valgbare som sentrale tillitsvalgte. Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst fire måneder før Landsmøtet.

8.6 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i organisasjonen om gangen.

8.7 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, geografisk spredning, variasjon i alder og variasjon i faglig bakgrunn i alle styrer og utvalg.

§ 9 Landsmøtet

9.1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni annethvert år.

9.2. Landsmøtet innkalles med tre måneders varsel.

9.3. Saker til Landsmøtet må være sendt sentralstyret fire uker før møtet.

9.4. Påmelding for fylkesleddenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest to uker før Landsmøtet.

9.5 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

9.6. Dagsorden med sakspapir sendes fylkesleddene og delegatene senest to uker før Landsmøtet.

9.7. Landsmøtet består av:

 • Sentralstyret med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap).
 • Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst to skal være ungdomsdelegater, og minst en skal være voksendelegat.
 • Valgkomité med tale- og forslagsrett.
 • Kontrollkomité med tale- og forslagsrett.
 • Utvalg oppnevnt av sentralstyret med tale- og forslagsrett.
 • Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett.
 • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte Landsmøtet i henhold til forretningsorden.

9.8. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Landsmøtets saksliste.

9.9. Landsmøtet avgjør ethvert innbyrdes stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike organisasjonsledd.

9.10. Landsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere.

9.11 Landsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning fra de to foregående årene
 • Revidert regnskap fra de to foregående årene
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Beretninger fra komiteer og utvalg
 • Politisk plattform
 • Strategisk plan
 • Medlemskontingentens størrelse
 • Valg av sentrale tillitsvalgte
 • Saker styret fremmer
 • Resolusjoner
 • Innkomne forslag

§ 10 Avstemminger på Landsmøtet og fylkesmøter

10.1. Dersom ikke annet er bestemt i lovene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger foregår ved visning av stemmetegn.

10.2. Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang.

10.3. Landsmøtet og fylkesmøtene kan åpne for skriftlige avstemminger.

I disse lovene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke).

§ 11 Ekstraordinært Landsmøte

11.1 Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av fylkesleddene krever det.

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært Landsmøte fastsettes av styret og skal finne sted senest åtte uker etter at krav er fremsatt. Innkalling og saksliste til ekstraordinært Landsmøte skal sendes ut senest fire uker før møtet.

11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje senest to uker før møtet. Ekstraordinært Landsmøte skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste. Påmelding med fullmakter fra fylkesleddene sendes sekretariatet minst en uke før møtet.

11.4 Ekstraordinært Landsmøte har samme sammensetning som Landsmøte.

§12 Sentralstyret

12.1. Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom Landsmøtet. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på møtet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

12.2. Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere. Leder for sentralstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

12.3. Sentralstyret leder Ungdom og Fritids virksomhet mellom Landsmøtet og har ansvaret for at strategisk plan og politisk plattform følges opp.

12.4. Sentralstyret vedtar Ungdom og Fritids budsjett årlig.

12.5. Sentralstyret avgjør hvem som forplikter organisasjonen og påser at eiendeler og verdier er forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal sentralstyret påse at sekretariatets forretningsførsel og regnskapsrutiner er forsvarlige.

12.6 Sentralstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i sentralstyret.

§ 13 Arbeidsutvalget

13.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to nestledere.

13.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyret.

13.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges fram for sentralstyret.

§14 Kontrollkomité

14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.

14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme.  Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

14.4 Kontrollkomiteen skal:

 • Føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av Ungdom og Fritids midler.
 • Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av Landsmøtet.
 • Etter hvert møte avgi rapport til sentralstyret.
 • Rapportere organisasjonens drift for de to siste årene til Landsmøtet.
 • Innstille til Landsmøtet om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste årene.
 • Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens virksomhet.

14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter.

§ 15 Valgkomité

15.1 Valgkomiteen består av leder og fire medlemmer.

15.2 Valgkomiteen velges for to år av gangen. Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

15.3 Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtet er hevet, og det forventes at valgkomiteen:

 • Blir kjent med det nye sentralstyret.
 • Holder seg oppdatert om hvordan styret og dets sammensetning av tillitsvalgte fungerer i praksis.
 • Har kontinuerlig kontakt med sekretariatet og de tillitsvalgte.

15.5 Valgkomiteen skal:

 • Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og fylkesledd.
 • Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang.
 • Følge opp alle innsendte forslag fra fylkesledd og klubber.
 • Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsmøtet.

15.6 Dersom en tillitsvalgt i valgkomiteen ønsker å stille til valg på et annet sentralt tillitsverv i organisasjonen, må man trekke seg fra vervet i valgkomiteen senest seks måneder før Landsmøtet.

§ 16 Utvalg og arbeidsgrupper

16.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder. Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av sentralstyret og være ansvarlige ovenfor denne.

16.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som sentralstyret fastsetter.

§ 17 Regnskap

Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert revisor. Sentralstyret legger fram revidert regnskap for de to foregående årene på Landsmøtet.

§ 18 Oppløsning

18.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid krever 3/4 flertall, og må fattes på to påfølgende Landsmøter. Blanke stemmer teller ikke.

18.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids eventuelle midler overføres til relevante samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids formål.

§ 19 Lovendringer

19.1 Disse lovene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke).

19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids sekretariat senest to måneder før Landsmøtet og sendes fylkesleddene senest to uker før møtet.

19.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtets slutt.

§ 20 Sekretariat

20.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av sekretariatet.

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret på åremål.

20.3 Sekretariatet består av det antall ansatte sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.

§ 21 Fylkesleddene

21.1 Fylkesleddene skal ivareta medlemmenes interesser, og legge til rette for aktivitet lokalt og regionalt.

21.2. Et fylkesledd består av alle medlemstiltak innenfor fylkets geografiske område.

Ungdom og Fritids fylkesledd følger den nasjonale fylkesinndelingen per 01.01.2020.

Dersom det gjøres endringer i den nasjonale fylkesinndelingen, kan sentralstyret i samråd med aktuelle fylkesledd avgjøre hvorvidt man skal fortsette å følge fylkesinndelingen av 01.01.2020 eller følge ny inndeling.

21.3 Fylkesleddene er bundet av Ungdom og Fritids lover.

21.4 Fylkesmøtet er fylkesleddets høyeste organ.

21.5 Fylkesmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesmøtet innkalles med én måneds varsel.

21.6 Fylkesmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

21.7 Dagsorden med sakspapirer sendes fylkesleddets medlemmer senest to uker før fylkesmøtet.

21.8 Til fylkesmøtet kan hvert tiltak stille med to delegater (to stemmer), hvorav en ungdomsdelegat og en voksendelegat.

21.9 Fylkesmøtet skal behandle:

 • Fylkesstyrets beretning
 • Regnskap fra foregående år
 • Budsjett
 • Valg av fylkesstyre
 • Saker fylkesstyret fremmer
 • Innkomne saker

21.10. Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

 • Leder
 • 2 styremedlemmer (ungdom)
 • 2 styremedlemmer (voksen)

21.11 Fylkesstyret velges det året Landsmøtet ikke avholdes og velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

21.13 Avstemminger på fylkesmøte skjer i henhold til §10.

21.14 Fylkesstyret velger fire delegater til Landsmøtet, hvor minst to er ungdomsdelegater og minst en er voksendelegat.

21.15 Fylkesstyret plikter å sende referat fra fylkesmøtet og regnskap til sentralstyret og medlemstiltakene i fylket innen utgangen av mars.

21.16 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes.

21.17 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra fylkesmøtet og regnskap er sendt Ungdom og Fritids sekretariat.

Vedtatt av Landsting 07.04.2019