Handlingsplan

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOM OG FRITID 2017-19

ORGANISASJON

Medlemsklubbene

Ungdom og Fritid har som mål å opprettholde en full dekning av landets kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus. Videre skal organisasjonen ha oppdaterte registre over fritidsklubber og ungdomshus kontaktinformasjon, driftssituasjon og egenart. Dette for å kunne sette fritidsklubber og ungdomshus i kontakt med hverandre og for å samle erfaringer organisasjonen kan bruke i kontakt med media, fagmiljø og den enkelte klubb. I perioden skal arbeidet med medlemsklubbene styrkes. Vi skal ha en medlemskampanje for rekruttering av nye medlemmer, og for å styrke relasjonen til eksisterende medlemmer.

Krets

Ungdom og Fritid har som mål å styrke de regionale leddene, og etablere nye kretser. I perioden skal det vurderes en omlegging av kretsmodellen. I omleggingsfasen vil vi fortsette arbeidet med eksisterende kretser. Samtidig vil vi legge til rette for en ny struktur med minst en krets i hvert fylke. Kretsguiden skal videreutvikles med gode eksempler og konkrete ideer, slik at den synliggjør muligheter i det lokale kretsarbeidet. Det skal opprettes en veileder til økonomi og kontoopprettelse, samt registrering i Brønnøysundregistrene. I perioden skal det arbeides med å styrke kompetansehevingstiltak som regionale kurs, fagsamlinger, påvirkningsarbeid og nettverksbygging for kretsene.

Sentralt tillitsvalgte

Ungdom og Fritid skal ha kompetente og aktive tillitsvalgte. Oppfølging av tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse, og for rekrutteringen av nye tillitsvalgte. Det skal tilbys skolering av nye tillitsvalgte, og utarbeides en oppdatert tillitsvalgthåndbok. Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere organisasjonen med kompetanse og engasjement. Det skal utarbeides en lokal, regional og nasjonal påvirkningsplan for tillitsvalgte.

Møteplasser

Møteplasser skal være med på å skape tilhørighet og forankring i organisasjonen. Ungdom og Fritid skal arrangere Landskonferanse hvert år. Stormøte og Landsting skal arrangeres annethvert år. I tillegg skal det jobbes for å etablere nye arenaer, hvor møteplasser for ungdom prioriteres. Vi skal tilrettelegge for lokale og regionale møteplasser for våre medlemmer slik at de kan bygge nettverk.

For å synliggjøre feltet, og hvilken betydning vår kompetanse har, skal vi arrangere og delta på arrangementer for andre aktører der vår kompetanse er nødvendig og viktig.

UNGDOMSPOLITIKK

Holdningsskapende arbeid

Ungdom og Fritid ønsker å bidra til engasjement i ungdomsmiljøene. Vi vil også skape debatt om ungdomsaktuelle tema, samtidig som vi er tydelige på våre verdier, etikk og rusholdninger. Ungdom og Fritid skal jobbe for å øke bevisstheten omkring ungdommens psykiske helse og kultur, hvor inkludering og medvirkning er sentralt.

Lovfesting

Ungdom og Fritid skal fortsette å jobbe for en lovmessig forankring av fritidsklubber og ungdomshus. Det skal i perioden jobbes for å få innført obligatorisk politiattest ved ansettelser i fritidsklubber og ungdomshus, og en forskrift om voksentetthet i tiltakene og krav om erstatningslokaler hvis man må flytte ut av eksisterende lokaler. Fritidsklubber og ungdomshus skal fortrinnsvis drives med fast ansatte framfor frivillige. Alle ungdommer i Norge skal ha en klubb i sitt nærmiljø.

Ungdom og Fritid vil jobbe for at det utvikles og innføres nasjonale retningslinjer for profesjonelt ungdomsarbeid på åpne møteplasser. Vi skal se om slike retningslinjer kan bygge videre på prinsipper for profesjonelt ungdomsarbeid som er utviklet gjennom vårt internasjonale samarbeid.

Kommunereform

Alle ungdommer landet over skal ha en klubb i sitt nærmiljø, og Ungdom og Fritid vil bidra til at dette kravet gjøres kjent i forbindelse med kommunereformen.

Styrke frivillig sektor

Ungdom og Fritid skal gjennom sitt medlemskap i Frivillighet Norge arbeide for at frivillige organisasjoner får momsfritak på linje med offentlig sektor. Dagens momskompensasjonsordning må styrkes, og sikres gjennom et momsfritak.

Gjennom Frivillighet Norge skal Ungdom og Fritid arbeide for å bedre vilkårene til frivillige lag og foreninger. Frivillighetspolitikken skal også inkludere det frivillige klubblivet.

Møteplasser for ungdom

Ungdom og Fritid skal bidra til å arrangere faglige samlinger for ungdom regionalt eller nasjonalt. Ungdom og Fritid skal gjennomføre en ungdomskonferanse i 2017.

Ungdom og Fritids pris

Ungdom og Fritids pris skal deles ut til en klubb, krets eller ildsjel som har utmerket seg. Ungdom og Fritids pris deles ut hvert år, og annonseres på Landsting eller Stormøte. Kandidater til jury fremmes for styret i forkant av jurymøtet.

UTDANNING OG OPPLÆRING

Faglig utvikling

Ungdom og Fritid har som overordnet mål å sørge for å gi sine medlemmer faglig utvikling gjennom kurs- og opplæringsvirksomhet. Ungdom og Fritid skal arbeide for å utvide og utvikle sitt kurstilbud, og hele tiden aktivt markedsføre dette. Kurstilbudet til ungdom skal styrkes, og det skal utføres en spørreundersøkelse for å hente inn innspill til aktuelle tema til kurs for ungdom. I perioden skal det vurderes en omlegging av kursmodellen slik at vi styrker de regionale leddene og kompetanse i nettverkene. Ungdom og Fritid skal gi mulighet for at også ungdomstillitsvalgte kan bli kursholdere innenfor organisasjonen.

Ungdom og Fritid skal arbeide for å gi et kompetanseløft til ungdomsarbeidere. I den forbindelse skal vi utvikle et program for opplæring av ungdomsarbeidere på åpne møteplasser. Programmet skal hovedsakelig handle om å styrke ungdoms medvirkning ved en metodisk tilnærming basert på ung-til-ung, og å profesjonalisere arbeidet med å markedsføre og synliggjøre arbeidet som gjøres på åpne møteplasser. Dette er tenkt som et treårig prosjekt.

Kompetanseportal

Ungdom og Fritid skal i samarbeid med Fagforbundet utvikle en kompetanseportal, hvor man skal samle informasjon, og gjøre så mye kunnskap som mulig tilgjengelig digitalt. Dette gjelder også kurs og konferanser.

Arrangørfabrikken

Med prosjektet Arrangørfabrikken setter vi fokus på kompetanse om ung medvirkning for å styrke kulturtilbudet til ungdom. Dette skal gjøres i tråd med noen av organisasjonens kjerneverdier, som ungdomsmedvirkning og demokrati. Ungdom og Fritid skal iverksette et samarbeid mellom sine medlemmer og eksterne aktører på arrangørfeltet, og utvikle en metode for arrangementsopplæring av ungdommer tuftet på medvirkning. I perioden skal vi styrke kompetansenettverket for ungdomsarbeid. I perioden skal det arrangeres en ungdomskonferanse i regi av Arrangørfabrikken og utvikles en medvirkningshåndbok for ungdom.  Dette danner et grunnlag for videre arbeid rundt ung medvirkning.

Frikurs

Ungdom og Fritid skal i perioden videreutvikle sitt nettbaserte kurstilbud, Frikurs. Tilbudet retter seg både mot ungdom og ungdomsarbeidere. Hensikten er blant annet å bidra til at de som ikke har anledning til å benytte seg av våre kurs, får mulighet til å tilegne seg kompetanse.

Utdanningstilbud til ungdomsarbeidere

Ungdom og Fritid skal arbeide for at det etableres et ungdomsfaglig høyskoletilbud for sektoren. Ungdom og Fritid skal arbeide for at det ungdomsfaglige perspektivet både teoretisk og praktisk, styrkes i barne- og ungdomsarbeiderstudiet på VGS.

Forskning

I perioden skal det arbeides for å fremme god nasjonal og internasjonal forskning på ungdomsarbeid. Behovet for å styrke forskningen nasjonalt skal kartlegges og synliggjøres. Ungdom og Fritid skal videreføre deltakelsen i det europeiske forskernettverket, og støtte andre tiltak som fokuserer på forskning rundt vår sektor.

Klubbundersøkelse

Ungdom og Fritid skal gjennom databasen gjennomføre og publisere klubbundersøkelse til våre medlemmer. Databasen skal være et levende arbeidsverktøy som oppdateres jevnlig.

ECVET

Ungdom og Fritid skal i perioden arbeide for at den kompetansen både ungdom og ansatte tilegner seg på åpne møteplasser, blir formelt anerkjent gjennom de internasjonale kvalifikasjonsrammeverkene ECVET, EQF, ECAVET etc .

Ungdomsvennlig kommune

Ungdom og Fritid skal i perioden utvikle egne kvalitetsindikatorer i arbeidet med å styrke kvaliteten i fritidssektoren. Kommuner skal kunne søke om å bli  ”Ungdomsvennlig kommune”.

SAMARBEID

Samarbeid med offentlige etater

Ungdom og Fritid skal være en viktig samarbeidspartner for Barne- likestillings, og -inkluderingsdepartementet (BLD) og Bufdir. Målet er å heve vår status som samarbeidspartner, og stille oss disponible for samarbeidsprosjekter og oppdrag.

Ungdom og Fritid skal kartlegge de ulike andre departementers og direktoraters ungdomssatsinger med tanke på fremtidig samarbeid, da med spesielt fokus på Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Helsedirektoratet. I tillegg er komiteene på tilsvarende saksområder på Stortinget viktig både i forbindelse med høringer, men også som del av vår synliggjøring av vår kompetanse og rolle på fritidsfeltet.

Ungdom og Fritid skal i perioden synliggjøre fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for barn og unge sin betydning i samfunnet, særlig i forbindelse med kommunereform og fritidserklæringen.

Ungdom og Fritid skal jobbe for å styrke ungdom som driver med selvorganisert aktivitet sine muligheter til finansiering av aktivitetsanlegg på lik linje med organisert idrett.

Samarbeid med andre organisasjoner

Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater for å profilere saker som styrker og beriker organisasjonen. Et tettere samarbeid med de to andre paraplyorganisasjonene, LNU og Unge Funksjonshemmede, må prioriteres.

Ungdom og Fritid skal jobbe systematisk for profilering av organisasjonen i møte med politiske partier, aktuelle offentlige instanser og andre aktører.

Forum for barnekonvensjonen

Ungdom og Fritid sitter i Forum for barnekonvensjonen, som er den viktigste norske lovgivningen for å sikre ungdom et godt fritidstilbud. Ungdom og Fritid vil delta i forumet og vil følge opp resultatene fra FNs barnekomite, etter at rapporten, som vi har vært deltakende i, er sendt ut og har fått tilbakemelding.

Tono

Ungdom og Fritid skal følge opp muligheter for samarbeid mellom TONO og medlemsklubbene. Ungdom og Fritid skal bidra til å gjøre TONO-ordningen kjent i medlemsklubbene, særlig blant ungdommer.

Ymse samarbeidspartnere

Ungdom og Fritid skal til en hver tid svare på henvendelser og vurdere muligheter for nytt eller utvidet samarbeid med ulike partnere.

INFORMASJON

Gjennom nettsider, nyhetsbrev, samt annet informasjonsmateriell, skal Ungdom og Fritid bidra med informativ, faglig og inspirerende informasjon/kunnskap til våre medlemmer og til omverdenen. Ungdom og Fritid har flere ulike målgrupper; ungdom, ungdomsarbeidere, beslutningstakere, presse og fagmiljøer. Dette stiller store krav til vår evne til å tilpasse budskapet slik at det blir tatt på alvor av dem det gjelder. Kommunikasjonsarbeidet vårt skal preges av denne flersidigheten, og gjør det både spennende og utfordrende å lage en kommunikasjonsstrategi.
Digitale og sosiale medier

Ungdom og Fritid skal være aktive og tydelige på sosiale medier, og bruke ungdomsrettede virkemidler for å skape økt aktivitet på nett. Ungdom og Fritids informasjonskanaler skal rette seg i hovedsak mot ungdomsarbeidere, men være ungdomsvennlige, og ha spennende innhold og design.

I perioden skal visningsplattformen Kulturkapsel styrkes videre gjennom flere kampanjer, utstillinger og publikasjoner. Vi ønsker med dette å gi flere verktøy til ungdomsarbeiderne og vise frem kultur som metode for medvirkning.

Ungdom og Fritids nettsider skal være en kompetanseportal for ungdomsarbeidere. Her skal det til en hver tid ligge oppdatert informasjon fra det ungdomsfaglige feltet. I hovedsak egenprodusert materiell, men også nyttige og relevante publikasjoner fra andre.

Det skal i perioden utvikles en kompetanse-app.

Offentlig debatt

Ungdom og Fritid skal bli mer synlige i samfunnsdebatten og bidra til å sette dagsorden og skape oppmerksomhet om saker som angår vårt fagfelt.

Dette skal vi spesielt gjøre gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg og deltakelse i media. Ungdom og Fritid skal ha som mål å være et naturlig referansepunkt for myndigheter, media og fagmiljø i saker som angår ungdomskultur, deltakelse og demokrati.

Det er et mål at tillitsvalgte skal være tilstede i media i sine lokalsamfunn og fronte organisasjonens saker. Det samme gjelder medlemsklubber og kretser.

Ungdom og Fritid ønsker at ungdom selv skal synliggjøre saker som er viktige for organisasjonen. Derfor skal Ungdom og Fritid i perioden knytte til seg ungdommer, og gi disse de riktige forutsetningene for å kunne mene noe og uttale seg på vegne av Ungdom og Fritid.

40- årsjubileum

I 2018 har Ungdom og Fritid 40 – årsjubileum. Dette må brukes til å feire fritidsklubbenes betydning for ungdom og samfunnet. Dette skal markeres internt i organisasjonen spesielt gjennom sosiale medier. Medlemstiltak skal oppfordres til å ta del i og skape markering også lokalt.

INTERNASJONALT

Internasjonal deltagelse

Ungdom og Fritid skal, gjennom sitt internasjonale arbeid, drive erfaringsutveksling og kompetanseheving på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med de andre nordiske landene og internasjonal nettverksbygging.

Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom får økt medbestemmelse i internasjonale organisasjoner. Vi vil også styrke kretsene og medlemmenes evne til å få ungdommer til å delta i internasjonale prosjekter, informasjon og nettverk. Dette skal gjøres gjennom å opprettholde deltakelse i European Research Network (ERN), European Confederation of Youth Clubs (ECYC) og Professional Open Youth Work in Europe (POYWE).

Ungdom og Fritid skal sørge for at arbeidet som fremskaffes i det internasjonale arbeidet gjøres tilgjengelig og implementeres hos våre medlemmer og i det nasjonale arbeidet til organisasjonen.

Ungdom og Fritid skal jobbe aktivt for at kretser og medlemmer skal kjenne til organisasjonens internasjonale arbeid, og hvilke muligheter som finnes der, slik at de selv kan gjennomføre internasjonale prosjekter eller samarbeid. Dette skal gjøres gjennom målrettet informasjonsarbeid, og gjennom at Ungdom og Fritid skal være representert i Nasjonalt utvalg – et rådgivende organ for de EU – finansierte programmene.

ADMINISTRASJON

Sekretariatet

Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Ungdom og Fritid skal legge til rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Økonomi

Ungdom og Fritid skal ha en sterk og likvid økonomi. Organisasjonens økonomi skal forvaltes på en trygg og stabil måte.

Ungdom og Fritids Frifond

Ungdom og Fritid skal fortsatt administrere tildeling av Frifonds-midler. Fordeling av midler skjer i henhold til utarbeidede retningslinjer og tidsfrister. Ungdom og Fritids hovedprinsipp i fordelingen er at flest mulig medlemsklubber skal søke og at vi skal dele på godene slik at flest mulig klubber får innvilget en søknad i løpet av den tildelingsåret. Det er derfor en prioritet å få flere klubber til å søke, og ha en jevn fordeling mellom de ulike søknadskategoriene. Ungdom og Fritid skal aktivt følge opp medlemmer som ikke søker på Frifond.