Aktuelle tilskuddsordninger

15. februar er søknadsfrist for to tilskuddsordninger som kan være aktuelle for våre medlemmer.

1. Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt og systematisk med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

For å kunne søke tilskudd må kommunestyret ha vedtatt at kommunen skal ha et tverrfaglig samarbeid om rus- og kriminalitetsforebygging. Samarbeidet skal være mellom kommunale, regionale og statlige tjenester som politi, barnevern, barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten, fritidsklubber, BUP m.fl., listen er ikke uttømmende. Det tverrfaglige samarbeidet skal være forankret i SLT-modellen og må gjennomføres i henhold til overordnede planer og gjennom en ansatt SLT- koordinator.

Les mer

2. Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Tilskuddsordningen omfatter arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder ekstrem islamisme, høyre-ekstremisme og venstre-ekstremisme. Hovedmålene for tilskuddsordningen er:

  • Å stimulere til kompetanseheving på feltet i kommunene
  • Å stimulere til utvikling av gode systemer lokalt for å håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Midlene skal stimulere til utvikling av det lokale forebyggende og rehabiliterende arbeidet, slik at det også inkluderer temaet radikalisering og voldelig ekstremisme. Barn, ungdom og unge voksne bør være primærmålgruppen for tiltakene.

Prosjektene bør danne grunnlag for videre arbeid lokalt etter at prosjektperioden er gjennomført.

Les mer