Internasjonalt

Ungdom og Fritid har lang erfaring med internasjonalt arbeid.

For oss er det viktig å være i kontakt med og kjenne til hva som skjer innenfor vårt fagfelt i Europa og resten av verden. Det er viktig for å utvikle og styrke de nasjonale rammene for norsk ungdomsarbeid. Vårt mål for det internasjonale arbeidet er derfor å styrke ungdomsarbeid som nasjonalt fagfelt og hente hjem de gode ideene fra den internasjonale arenaen. Dette gjøres blant annet gjennom å styrke den internasjonale forskningen på ungdomsarbeid.

Europeisk samarbeid

Ungdom og Fritid er medlem i de Europeiske paraplyorganisasjonene; Professional Open Youth Work in Europe (POYWE) og European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Gjennom deltakelse i disse nettverkene ønsker vi å styrke ungdoms medbestemmelse i internasjonale organisasjoner, styrke muligheten for internasjonalt samarbeid for våre medlemmer, og påvirke den Europeiske ungdomspolitikken.

Sammen med POYWE og ECYC gjennomfører Ungdom og Fritid en rekke prosjekter og aktiviteter for ungdom og ungdomsarbeidere. For tiden jobber vi blant annet med prosjektet Youth Workers Online Learning Opportunities (YOLO), hvor vi vil se nærmere på hva som skal til for at ungdomsarbeidere også kan få kompetanseheving digitalt. Et annet prosjekt vi jobber med er Mission (im)possible, hvor vi ønsker å fremme barn og unges stemme i arbeidet med bærekraftsmålene.

Nordisk samarbeid

Ungdom og Fritid samarbeider i dag med de andre nordiske landene, spesielt Sverige, Island og Danmark. Gjennom et nordisk samarbeid ønsker vi å finne frem til likheter og forskjeller som kan styrke det nordiske feltet som helhet og de nasjonale forholdene hver for seg. Dette er også særlig viktig for å kunne realisere ønsket om en norsk høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere. Vi ønsker også at organisasjonen på lokalt, regionalt og sentralt nivå skal drive erfaringsutveksling og kompetanseheving med de andre nordiske landene.

Produkter som produseres gjennom vårt internasjonale arbeid skal komme våre medlemmer til gode, enten som direkte ressurser i det daglige arbeidet, eller indirekte gjennom påvirkningsarbeid for å styrke feltet for norsk ungdomsarbeid.

25.02.2020