Internasjonalt

Ungdom og Fritid har lang erfaring med internasjonalt arbeid.

For oss er det viktig å være i kontakt med og kjenne til de europeiske tendensene innenfor vårt felt for å kunne utvikle og styrke de nasjonale rammene for ungdomsarbeid. Vårt mål for det internasjonale arbeidet er derfor å styrke ungdomsarbeid som nasjonalt fagfelt og hente hjem de gode ideene fra den internasjonale arenaen. Dette gjøres blant annet gjennom å styrke den internasjonale forskningen på ungdomsarbeid.

Europeisk samarbeid

Ungdom og Fritid har de siste to årene vært prosjektleder for et Erasmus + prosjekt, hvor målet har vært å publisere et internasjonalt forskningstidsskrift for åpent ungdomsarbeid. Dette har vi gjort sammen med våre partnere i European Research Network. Prosjektet videreføres og det skal publiseres flere utgaver av tidsskriftet de neste to årene. I videreføringen ligger det også et ønske om å hente inspirasjon fra sørligere destinasjoner i Europa.

Ungdom og Fritid er også medlem i de Europeiske paraplyorganisasjonene; Professional Open Youth Work in Europe (POYWE) og European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Gjennom deltakelse i disse nettverkene ønsker vi å styrke ungdoms medbestemmelse i internasjonale organisasjoner, styrke muligheten for internasjonalt samarbeid for våre medlemmer, og påvirke den Europeiske ungdomspolitikken. Sammen med POYWE gjennomfører vi blant annet et internasjonalt «mapping» prosjekt, som har som formål å kartlegge det europeiske ungdomsarbeidet som foregår på åpne møteplasser for ungdom.

Nordisk samarbeid

Ungdom og Fritid samarbeider i dag med de andre nordiske landene, spesielt Sverige og Island. Gjennom et nordisk samarbeid ønsker vi å finne frem til likheter og forskjeller som kan styrke det nordiske feltet som helhet og de nasjonale forholdene hver for seg. Dette er også særlig viktig for å kunne realisere ønsket om en norsk høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere. Vi ønsker også at organisasjonen på lokalt, regionalt og sentralt nivå skal drive erfaringsutveksling og kompetanseheving med de andre nordiske landene.

Produkter som produseres gjennom vårt internasjonale arbeid skal komme våre medlemmer til gode, enten som direkte ressurser i det daglige arbeidet, eller indirekte gjennom påvirkningsarbeid for å styrke feltet for norsk ungdomsarbeid.