Organisasjonserklæring

Organisasjonserklæring

Organisasjonserklæringen er et dokument som viser hva organisasjonens ulike ledd kan forvente av hverandre, og skal tydeliggjøre hvilke roller som ligger i de ulike funksjonene.

1. Organisasjonen
Klubbene er fundamentet i Ungdom og Fritid. Ungdom og Fritid skal fremstå som en profesjonell organisasjon for omverdenen. De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid skal utøve sine verv, og utføre de oppgavene de blir tillagt med engasjement og profesjonalitet. Ungdom og Fritid skal være en foregangsorganisasjon når det gjelder medlemskontakt og nettverksbygging. Ungdom og Fritid skal ha en åpen og inkluderende organisasjonskultur

Organisasjonen skal til en hver tid være representativ for hvilke holdninger klubbene og kretsene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer.
Ungdom og Fritid skal legge til rette for at kretsene på best mulig måte skal representere klubbene i egen region. Gjennom kretsene skal Ungdom og Fritid styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og politiske premissleverandører.

De lokale kretsene utgjør organisasjonen Ungdom og Fritid. Uten aktive kretser, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle nivåer kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt. Det er nødvendig at de lokale kretsene informerer om sin virksomhet gjennom årsmeldinger til Landstinget og Stormøtet, og ved å sende møtereferater til Ungdom og Fritid sentralt. Det forventes at kretsene tar del i styring av organisasjonen ved å stille aktive kandidater til Sentralstyret, og delegater til Landstinget. Det forventes også at de lokale kretsene kommer med politiske innspill  og generell dialog

2.Kretsene
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid sentralt skal sørge for å ha god kontakt med de lokale kretsene.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal ha oversikt over når det blir valgt nye ledere i kretsene, slik at man raskt kan opprette kontakt med disse.
 • Det skal gjennomføres jevnlige ringerunder til kretsene, særlig når nye ledere og styrer er blitt valgt.
 • Representanter for Sentralstyret eller sekretariatet skal tilby seg å besøke hver krets minst en gang per år.
 • De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har god kjennskap til hvordan de lokale kretsene fungerer.
 • Ungdom og Fritid skal gjennomføre nasjonale kampanjer med lokal innflytelse.
 • Ungdom og Fritid skal prioritere saker av lokal opprinnelse i sin politikk.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe for å involvere klubbene og kretsene i saker som angår dem.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Kretsene gjør et grundig for- og etterarbeid til de nasjonale møteplassene.
 • Kretsene jevnlig kontakter Ungdom og Fritid sentralt, og kontinuerlig sender oppdatert informasjon om kretsen til sentralleddet.
 • Kretsene sende inn årsrapporter og regnskap til sentralleddet, Landstinget og Stormøtet.
 • Kretsrepresentantene har en aktiv rolle i sin lokale klubb.
 • Kretsene skal jobbe for å involvere klubbene og klubbstyrene i det ungdomspolitiske arbeidet lokalt.

3.Holdninger til rusmidler
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • All samhandling mellom voksne og ungdom i Ungdom og Fritids regi skjer uten rusmidler. Voksnes oppgave i organisasjonen er å skape rom for ungdoms aktivitet og deltakelse. Ingen får det bedre med rusmidler, og fordi vi betjener et offentlig felt, har organisasjonen et klart standpunkt mot rusmidler.
 • Organisasjonens oppgave er å skape rom for aktivitet og deltakelse. All samhandling Ungdom og Fritid i et røykfritt miljø.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Voksne som innehar verv i organisasjonen fremmer fritidsklubben som et rusfritt ståsted. Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står på en totalavholdenhet, men vi ser at eldre alltid er eksempler for de yngre. Dette ansvaret må de voksne ta alvorlig, og de må sørge for at denne holdningen blir spredt i organisasjonen.
 • Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfri, spesielt de voksne som innehar verv i organisasjonen. Voksne oppfordres spesielt til ikke å røyke der det er unge til stede. Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står på et totalt røykeforbud for deltakere på våre arrangementer, men vi ser at eldre alltid er eksempler for de yngre.

4.Kurs- og foredragsvirksomheten
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 •  Ungdom og Fritid skal tilby klubbene og kretsene motiverende, engasjerende og kompetansegivende kurs og foredrag.
 • Ungdom og Fritid skal tilby en kursportefølje som kan tilpasses det lokale behov.
 • Ungdom og Fritid skal kontinuerlig evaluere og utvikle sine kursmoduler.
 • Ungdom og Fritid skal ha en kursledergruppe bestående av personer med god kjennskap til organisasjonen, og til de ungdomspolitiske og ungdomsfaglige områdene.
 • Ungdom og Fritid skal ha et ungdomsfaglig og ungdomspolitisk utgangspunkt i sine kurs og foredrag.
 • Ungdom og Fritid skal tilstrebe seg å utnytte kursoppdrag og andre besøk til å styrke og støtte kretser og klubber i deres engasjement.
 • Ungdom og Fritid skal tilby alle som innehar et lederverv, samt administrativt ansatte, tilstrekkelig opplæring i sine roller.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • De lokale kretsene aktivt deltar i forarbeid til kursene Ungdom og Fritid arrangerer.
 • De lokale kretsene benytter seg av innholdet i de avholdte kursene i etterkant av kursene.
 • De lokale kretsene som har fått kursing skal komme med innspill til videreutvikling av Ungdom og Fritid sine kursmoduler.

De lokale kretsene søker samarbeid seg imellom i forbindelse med gjennomføring av regionale kurs og seminarer.

5.Nasjonale møteplasser
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritids Landsting arrangeres annethvert år, på våren. Kretsene sender delegater som er med og vedtar de politiske prioriteringer for den kommende perioden.
 • Ungdom og Fritid skal arrangere Stormøte året mellom Landstingene. Her møtes kretsene og justerer kursen underveis i Landstingsperioden. Samtidig skal Stormøtet gi faglig og politisk input til kretsene.
 • Ungdom og Fritid skal hver høst arrangere en Landskonferanse for ansatte i klubbsektoren. Konferansen skal sette faglige og politiske saker på dagsordenen.
 • Ungdom og Fritid skal støtte opp om regionale konferanser som kretsene ønsker å arrangere.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • De lokale kretsene i forkant av konferansene setter seg inn de problemstillingene/temaene som skal diskuteres.
 • De lokale kretsene kontinuerlig kommer med forslag til hva som kan være fokus på de ulike konferansene.

De lokale kretsene videreformidler og bruker den kompetansen de har tilegnet seg på konferansene til de ulike klubbene i kretsen.

6.Lokal bistand
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal bistå klubbene med råd og veiledning ved eventuelle organisatoriske problemstilinger.
 • Ungdom og Fritid skal bistå enkeltklubber med råd og veiledning innen Ungdom og Fritid sine kompetanseområder relatert til klubbenes problemstilling.
 • Klubber som har lyst til å starte krets skal få veiledning og oppfølging til dette.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Klubbene informerer om Ungdom og Fritid og tilgjengeliggjør informasjonsmateriell.

Klubbene orienterer seg om sin krets eller den mest nærliggende kretsen og holder kontakt med denne.

7.Informasjon
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 •  Ungdom og Fritid til enhver tid informerer kretsene om det politiske arbeidet organisasjonen utfører.
 • Sentralstyrerepresentantene skal være seg beviste sitt ansvar angående det å formidle nasjonal politikk lokalt, og at lokal politikk fremmes nasjonalt.
  • Ungdom og Fritid skal sende ut nyhetsbrev hver måned og medlemsbladet ungogfri fire ganger i året.
 • Ungdom og Fritid skal ha en oppdatert portal på internett.
 • Det ved behov holdes en grundig presentasjon av organisasjonen når Ungdom og Fritid besøker de lokale kretsene.
 • Ungdom og Fritid skal støtte kretsene slik at de blir i stand til å informere om Ungdom og Fritid og det arbeidet Ungdom og Fritid utfører.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal sende ut en tidsplan for kommende halvår, ved starten av hvert semester.
 • Ungdom og Fritid skal være ute i god tid med informasjon om kampanjer, og ha fokus på å skape lokalt eierskap på nasjonale kampanjer.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Klubbene og kretsene lokalt informerer om Ungdom og Fritid sin politikk og arbeid.
 • De lokale klubbene og kretsene deler ut Ungdom og Fritid sitt informasjonsmateriell til medlemmer og brukere i klubbene.
 • Kretsene gir Ungdom og Fritid tilbakemeldinger på hvilke informasjonsmateriell fra Ungdom og Fritid de føler behov for, og hva de synes om det eksisterende materiellet.

Kretsene har Ungdom og Fritid-saker som en post på saklisten for kretsmøter når dette er hensiktsmessig.

8.Media
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal sette ungdomspolitikk og ungdomsfaglige saker på dagsorden i nasjonale media.
 • Ungdom og Fritid skal danne et nettverk av kontakter i media.
 • Ungdom og Fritid skal skrive kronikker, kommentarer og lignende til både nasjonale og lokale medier.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal hjelpe de lokale kretsene i sitt mediearbeid.
 • Ungdom og Fritid skal være bevisst i forhold til respondering og uttalelser i media.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • De lokale kretsene setter nasjonale problemstillinger på dagsorden i lokale og regionale medier.
 • Klubbene og kretsene informerer om lokal aktivitet gjennom artikler til ungogfri.no og nyhetsbrevet.

9.Representasjon og påvirkning
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal ha både ungdommer og voksne til å representere organisasjonen på alle nivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Ungdom og Fritid skal gi opplæring og aktiv oppfølging av de tillitsvalgte som skal representere Ungdom og Fritid.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Alle klubbene skal ved synliggjøring og profilering tydelig vise sin tilknytning til Ungdom og Fritid.
 • Tilknytningen til Ungdom og Fritid tydelig framgår i påvirknings- og representasjonsarbeidet som utføres, uavhengig av hvem i organisasjonen som utfører dette.
 • De lokale kretsene deltar i den nødvendige rekrutteringsprosessen for å finne kandidater til nasjonale verv.
 • De som representerer Ungdom og Fritid utad gir tilbakemelding fra de arrangementene de har deltatt på og videreformidler kontakter til Ungdom og Fritid sentralt.

10. Samarbeid med andre organisasjoner

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal, der det er hensiktsmessig, samarbeide med organisasjoner innenfor samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Ungdom og Fritid skal opprette nye, og pleie eksisterende samarbeidsavtaler med andre organisasjoner som opererer innenfor sektoren. Disse avtalene skal fokusere på områder man i utgangspunktet er enige om.
 • Ungdom og Fritid skal opprette og holde kontakt med arbeidslivets aktører og organisasjoner.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Kretsene søker å samarbeide med Ungdom og Fritid sine samarbeidspartnere på lokalt nivå

11.Kontakt innad i Ungdom og Fritid
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal legge til rette for at kretsene kan kommunisere seg imellom på en god måte.
 • Ungdom og Fritid skal tilgjengeliggjøre kontaktinformasjon og ha gode kanaler for informasjonsflyt i organisasjonen.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Kretsene skal ha mulighet til å kommunisere med de andre lokale kretsene i Ungdom og Fritid.
 • At oppdatert informasjon om kontaktinformasjon sendes inn til sekretariatet til Ungdom og Fritid ved endringer.