Organisasjonserklæring

1. Organisasjonen

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Våre medlemmer har mange navn. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ungdomshus, kulturhus for ungdom, fritidssenter, aktivitetshus. Vi bruker samlebetegnelsen åpne møteplasser for ungdom. Felles er at de er kommunale eller kommunalt støttet, brukerstyrt og åpne for alle. De er både byggende og forebyggende. De forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for utenforskap. I tillegg er dette en bred kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i kulturaktiviteter.

Selv om medlemmene våre er ulike, er metodikken felles. Ungdomsarbeideren møter ungdom på deres premisser. De tar ungdom på alvor. Ved å arbeide metodisk med medvirkning, er ungdomsarbeideren unik i fagmiljøet som jobber direkte med ungdom. Med relasjon og relevans, bygger ungdomsarbeideren ressurser.

Organisasjonen skal til enhver tid være representativ for hvilke holdninger fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesstyrene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer, og dette skal gjenspeiles i politisk program. Ungdom og Fritid skal legge til rette for at fylkesstyrene på best mulig måte skal representere fritidsklubber og ungdomshus i eget fylke. Ungdom og Fritid skal styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og politiske premissleverandører. Fylkene skal bistå i dette arbeidet for å sikre at medlemmenes interesser når frem sentralt.

De lokale fritidsklubber og ungdomshusene, gjennom fylkesleddene, utgjør organisasjonen Ungdom og Fritid. Uten aktive fylkesledd, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle nivåer, kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt. Det er nødvendig at fylkesleddene informerer om sin virksomhet gjennom årsmeldinger til Landsmøte, og ved å sende møtereferater til Ungdom og Fritid sentralt. Det forventes at fylkesleddene tar del i styring av organisasjonen ved å nominere engasjerte og interesserte kandidater til sentralstyret, og delegater til Landsmøte. Det forventes også at fylkesstyrene kommer med politiske innspill og har jevnlig dialog med sentralleddet.

Sentralstyret styrer organisasjonen mellom Landsmøtene. Fylkesstyrene styrer fylkesleddene mellom fylkesårsmøtene. Ungdom og Fritid skal ha kompetente og aktive tillitsvalgte. Oppfølging av tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse, og for rekrutteringen av nye tillitsvalgte. Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere organisasjonen med kompetanse og engasjement.
Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Sekretariatet består av de ansatte i organisasjonen, og sørger for daglig drift på oppdrag fra sentralstyret og Landsmøtet. Ungdom og Fritid skal legge til rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Ungdom og Fritid skal tilby alle som innehar et verv sentralt og regionalt, samt administrativt
ansatte, tilstrekkelig opplæring i sine roller.

2. Nasjonale møteplasser

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritids Landsmøte arrangeres på våren i oddetallsår. Fylkesleddene deltar
gjennom delegater som er med og vedtar de strategiske og politiske prioriteringene for
den kommende perioden.

• Ungdom og Fritid skal arrangere Landskonferanse for ungdomsarbeidere i klubbsektoren.
Konferansen skal sette ungdomsfaglige og -politiske saker på dagsorden.

• Ungdom og Fritid skal oppfordre og støtte opp om konferanser som fylkene ønsker å
arrangere.

• Ungdom og Fritid skal etterstrebe å arrangere nasjonale og regionale møteplasser for
ungdom, spesielt dersom ungdom ønsker det.

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner om å skape nasjonale og
regionale møteplasser for våre medlemmer.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene og medlemmene i forkant av konferansene setter seg inn de
problemstillingene/temaene som skal diskuteres.

• Fylkesleddene og medlemmene kontinuerlig kommer med forslag til hva som kan være
fokus på de ulike konferansene.

• Fylkesleddene videreformidler og bruker den kompetansen de har tilegnet seg på
konferansene til de ulike fritidsklubbene og ungdomshusene i fylket.

3. Fylkesleddene

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal gi veiledning i kontoopprettelse og registrering i
Brønnøysundregistrene for de nyetablerte fylkesleddene.

• Ungdom og Fritid sentralt skal sørge for å ha god kontakt med fylkesstyrene.

• Ungdom og Fritid sentralt skal ha oversikt over når det blir valgt nye styrer i fylkene, slik
at man raskt kan opprette kontakt med disse.

• Representanter for sentralstyret eller sekretariatet skal tilby seg å besøke hvert fylke
minst en gang per år.

• De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har god kjennskap til hvordan fylkesleddene fungerer.

• Ungdom og Fritid skal jobbe for å involvere fritidsklubbene, ungdomshusene og
fylkesleddene i saker som angår dem.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesstyrene gjør et grundig for- og etterarbeid til de nasjonale møteplassene.

• Fylkesleddene jevnlig kontakter Ungdom og Fritid sentralt, og kontinuerlig sender
oppdatert informasjon om fylket til sentralleddet.

• Fylkesleddene sender inn årsrapporter og regnskap til sentralleddet, og rapport for
perioden til Landsmøte.

• Fylkesleddene bør etterstrebe å involvere klubbstyrene i fritidsklubbene og
ungdomshusene i det ungdomspolitiske arbeidet lokalt.

• Fylkesstyrene skal praktisere god ungdomsmedvirkning for å fungere optimalt.

• Fylkesleddene skal ta del i styring av organisasjonen ved å nominere engasjerte og
interesserte kandidater til sentrale verv, og velge delegater til Landsmøte.

• Fylkesleddene skal komme med politiske innspill og ha jevnlig dialog med sentralleddet.

• Fylkesstyrene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og styringsdokumenter.

4. Medlemmene

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal bistå fritidsklubbene og ungdomshusene med råd og veiledning ved eventuelle organisatoriske eller andre relevante problemstillinger. Medlemmene kan ikke forvente at Ungdom og Fritid går direkte inn i lokale saker.

• Informasjonsmateriell fra organisasjonen er oppdatert og tilgjengelig.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Medlemmene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og styringsdokumenter.

• Medlemmene informerer om, og fremsnakker Ungdom og Fritid, samt tilgjengeliggjør informasjonsmateriell.

• Medlemmene har jevnlig kontakt med sitt fylke og orienterer seg om dets arbeid.

5. Kurs og kompetanse

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal jobbe kunnskapsbasert, og skal tilby ressurser med tydelig faglig forankring.
• Kurs og foredragsvirksomheten skal være kunnskapsbasert.

• Ungdom og Fritid skal tilby fylkesleddene og fritidsklubbene og ungdomshusene i fylkene motiverende, engasjerende og kompetansegivende kurs og foredrag.

• Ungdom og Fritid skal ha fokus på kurs for ungdom.

• Ungdom og Fritid skal tilby en kursportefølje som kan tilpasses det lokale behov.

• Ungdom og Fritid kontinuerlig skal evaluere og utvikle sine kursmoduler.

• Ungdom og Fritid skal ha en kursledergruppe bestående av personer med god kjennskap til organisasjonen, og til de ungdomspolitiske og ungdomsfaglige områdene.

• Ungdom og Fritid skal ha et ungdomsfaglig og ungdomspolitisk utgangspunkt i sine kurs og foredrag.

• Ungdom og Fritid skal tilstrebe seg å utnytte kursoppdrag og andre besøk til å styrke og støtte fylkesledd, fritidsklubber og ungdomshus i deres engasjement.

• Ungdom og Fritid skal fremme god nasjonal og internasjonal forskning på ungdomsarbeid. Deltakelse i det europeiske forskernettverket skal videreføres og andre tiltak som forsker på vår sektor skal støttes.

• Ungdom og Fritid skal legge til rette for erfaringsutveksling nasjonalt på kurs og samlinger.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene aktivt deltar i forarbeid og rekruttering til kursene Ungdom og Fritid arrangerer.

• Fylkesleddene og medlemmene benytter seg av innholdet i de avholdte kursene i etterkant av kursene.

• Fylkesleddene som har fått kursing skal komme med innspill til videreutvikling av Ungdom og Fritid sine kursmoduler.

• Fylkesleddene skal etterstrebe å tilby medlemmene i fylket kurs og foredrag.

• Fylkesleddene skal legge til rette for erfaringsutveksling regionalt på sine fylkesårsmøter.

6. Informasjon 

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid til enhver tid informerer fylkesleddene og medlemmene om det politiske arbeidet organisasjonen utfører.

• Sentrale tillitsvalgte skal formidle den politiske situasjonen i sine lokale fylker, og gi innspill til sentralstyret om lokale forhold.

• Ungdom og Fritid skal sende ut nyhetsbrev jevnlig.

• Ungdom og Fritid skal ha oppdaterte digitale plattformer med relevant innhold.

• I tilfeller der Ungdom og Fritid sentralt drar på besøk til fylkesstyrer og medlemmene skal det gis en presentasjon av organisasjonen og aktuelle saker det jobbes med.

• Gjennom fylkesårsmøtene kan medlemmene forvente at det gis grunnleggende informasjon om Ungdom og Fritid.

• Ungdom og Fritid skal støtte fylkesleddene og medlemmene slik at de blir i stand til å informere om Ungdom og Fritid og det arbeidet Ungdom og Fritid utfører.

• Ungdom og Fritid skal tidlig sende ut informasjon om aktuelle saker, som for eksempel kurs, konferanser, politiske temaer o.l.

• Ungdom og Fritid skal være ute i god tid med informasjon om kampanjer, og ha fokus på å skape lokalt eierskap på nasjonale kampanjer.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene informerer om Ungdom og Fritid sin politikk og arbeid.

• De lokale fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene deler ut Ungdom og Fritid sitt informasjonsmateriell til medlemmer og besøkende i fritidsklubbene og ungdomshusene.

• Fylkesleddene gir Ungdom og Fritid tilbakemeldinger på hvilke informasjonsmateriell fra Ungdom og Fritid de føler behov for, og hva de synes om det eksisterende materiellet.

• Ungdom og Fritid forventer at fylkesstyrene innhenter tilbakemeldinger på hvilket informasjonsmateriell medlemmene i fylkesleddene har behov for. Fylkesstyrene innhenter også tilbakemeldinger om hvordan informasjonsmateriellet fungerer.

• Fylkesleddene har Ungdom og Fritid-saker som en post på saklisten for fylkesårsmøter når dette er hensiktsmessig. Ungdom og Fritid forventer at fylkesleddene diskuterer saker som er oversendt til dem fra organisasjonens sentrale ledd.

7. Media

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal sette ungdomspolitikk og ungdomsfaglige saker på dagsorden i media.
• Ungdom og Fritid skal ha og vedlikeholde et nettverk av kontakter i media.

• Ungdom og Fritid skal skrive kronikker, kommentarer og lignende til nasjonale og lokale medier.

• Ungdom og Fritid sentralt skal ved behov gi veiledning til fylkesleddene i sitt mediearbeid.

• Organisasjonen skal ha et bevisst forhold til motsvar og uttalelser i media.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene skal sette nasjonale problemstillinger på dagsorden i lokale og regionale medier. Medlemmene og fylkesleddene bør informere om lokal aktivitet gjennom sosiale medier.

8. Sosiale medier

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal holde sosiale medier oppdatert med aktuell informasjon.

• Ungdom og Fritid skal bruke sine plattformer på sosiale medier til å kommentere saker som er viktige for organisasjonen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

• Sosiale medier skal brukes til å vise bredden av ungdomstilbud rundt om i Norge.

• Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til informasjonen som legges ut i sosiale medier, og at organisasjonen forholder seg til personvernloven.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene skal dele aktuell informasjon til medlemmene i de ulike fylkene gjennom sosiale medier.

• Fylkesstyrene skal oppfordre medlemmene i de ulike fylkene til å legge ut relevant informasjon fra Ungdom og Fritid i sine sosiale medier.

• Medlemmene bør sammen med ungdommen bruke sosiale medier til å vise aktiviteter i deres lokalsamfunn.

• Fylkesleddene og medlemmene skal følge regler for personvern på sosiale medier.

9. Representasjon og påvirkning

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal ha både ungdommer og voksne til å representere organisasjonen på alle nivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

• Det skal etterstrebes å finne personer med riktig kvalifikasjoner for de ulike representasjonene.

• Ungdom og Fritid skal gi opplæring og oppfølging av personer som skal representere Ungdom og Fritid.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Alle fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene skal, ved synliggjøring og profilering, tydelig vise sin tilknytning til Ungdom og Fritid.

• Tilknytningen til Ungdom og Fritid tydelig framgår i påvirknings- og representasjonsarbeidet som utføres, uavhengig av hvem i organisasjonen som utfører dette.

• I tilfeller man har representert Ungdom og Fritid utad skal man gi en rapport til sekretariatet eller sentralstyret.

• Tillitsvalgte og ansatte som, i kraft av sin rolle i Ungdom og Fritid, har verv i andre organisasjoner skal avklare videre representasjon med det styret man er valgt fra dersom de fratrer sin rolle i Ungdom og Fritid.

10. Samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal, der det er hensiktsmessig, samarbeide med organisasjoner innenfor samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt.

• Ungdom og Fritid skal være en viktig samarbeidspartner for Barne- og familiedepartementet (BFD), Kulturdepartementet (KUD) og Bufdir.

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater for å profilere saker som styrker og beriker organisasjonen.

• Ungdom og Fritid skal jobbe systematisk for profilering av organisasjonen i møte med politiske partier, aktuelle offentlige instanser og andre aktører.

• Ungdom og Fritid skal til enhver tid svare på henvendelser og vurdere muligheter for nytt eller utvidet samarbeid med ulike partnere.

• Ungdom og Fritid skal påse at alle nasjonale og internasjonale samarbeid kommer fylkesleddene og medlemmene til gode.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene søker å samarbeide med Ungdom og Fritid sine samarbeidspartnere på regionalt og lokalt nivå.

• Fylkesleddene og medlemmene fremmer forslag om viktige og nyttige samarbeidspartnere som kan styrke og berike organisasjonen.

• Fylkesleddene og medlemmene holder seg orientert om de nasjonale og internasjonale mulighetene som tilbys av organisasjonen.

11. Internasjonalt arbeid

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal, gjennom sitt internasjonale arbeid, drive erfaringsutveksling og kompetanseheving på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre land, og drive internasjonal nettverksbygging.

• Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom får økt medbestemmelse i internasjonale organisasjoner.

• Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom kan møte andre ungdommer på internasjonale møteplasser.

• Ungdom og Fritid skal styrke fylkesleddene og medlemmenes evne til å la ungdommer delta i internasjonale prosjekter og nettverk.

• Ungdom og Fritid skal jobbe aktivt for at fylkesleddene og medlemmene skal kjenne til organisasjonens internasjonale arbeid, og hvilke muligheter som finnes der, slik at de selv kan gjennomføre internasjonale prosjekter eller samarbeid.

• Ungdom og Fritid skal drive målrettet informasjonsarbeid rundt organisasjonens internasjonale arbeid, og påse at dette gjøres tilgjengelig og implementeres hos våre medlemmer og i det nasjonale arbeidet til organisasjonen.

• Ungdom og Fritid skal være representert i Nasjonalt utvalg – et rådgivende organ for de EU-finansierte programmene.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene og medlemmene gjør seg kjent med organisasjonens internasjonale arbeid.

• Fylkesleddene bistår med å rekruttere deltagere og delegater fra medlemmene til internasjonale prosjekter som representanter for Ungdom og Fritid.

12. Tilskuddsordninger

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal administrere tildeling av midler.

• Fordeling av midler skal skje med tanke på utarbeidede retningslinjer og tidsfrister, og med tanke på de ulike ordningenes formål.

• Ungdom og Fritids hovedprinsipp i fordelingen er at flest mulig medlemmer skal søke, og at de skal dele på godene slik at flest mulig får innvilget en søknad i løpet av tildelingsåret.

• Ungdom og Fritid skal aktivt følge opp medlemmer som ikke søker midler.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Tiltakene det søkes midler til skal fortrinnsvis være initiert av ungdom og midlene skal komme ungdom til gode.

• Fylkesstyrene bistår med å oppfordre medlemmer til å søke.

• Medlemmene følger retningslinjene for bruk av fordelte midler.

• Medlemmene avgir rapport etter prosjektet er gjennomført.

13. Holdninger til rusmidler

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• All samhandling i organisasjonen der ungdom deltar er rusfri.

Ungdom og Fritid forventer at:

• De som representerer organisasjonen skal fremme fritidsklubbene og ungdomshusene som rusfrie tilbud. Denne holdningen skal prege alle ledd i organisasjonen.

• Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfrie.

• De som innehar verv eller som representerer organisasjonen skal fremstå som gode rollemodeller.

14. Miljø og klima

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

• Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til sine handlinger og anledninger for å ivareta miljøet på best mulige måte, og oppfordre våre fylkesledd og medlemmer til å gjøre det samme.

• Ungdom og Fritid skal redusere bruken av engangsplast, opptrykte dokumenter og materialer i papir, og i større grad benytte seg av digitale løsninger.

• Ungdom og Fritid tar hensyn til miljøbelastningen ved reiser og velger derfor det mest miljøvennlige alternativet dersom dette ikke gir vesentlig ulemper med henhold til tid eller pris.

Ungdom og Fritid forventer at:

• Fylkesleddene skal bidra til å bevisstgjøre våre medlemmer ved å gå foran som et godt eksempel på hvordan man på en bedre måte kan ta vare på miljø og klima.

• Fylkesleddene og medlemmene skal etterstrebe og oppfordre til kildesortering.

• Fylkesleddene og medlemmene tar hensyn til miljøbelastningen ved reiser og velger derfor det mest miljøvennlige alternativet dersom dette ikke gir vesentlig ulemper med henhold til tid eller pris.

28.04.2021