Organisasjonserklæring

Ungdom og Fritid er en rusfri demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for deltakere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber.

Medlemmer 

Våre medlemmer har mange navn. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ungdomshus, kulturhus for ungdom, fritidssenter og aktivitetshus. Vi bruker samlebetegnelsen fritidsklubber. Fritidsklubben er både byggende og forebyggende. Felles er at de er kommunalt drevet eller kommunalt støttet, brukerstyrt og åpne for alle. For barn og unge er de arenaer for sosial inkludering, mestring, mening og tilhørighet. De gir opplæring og tilgang til utøvelse av medvirkning og demokrati. I tillegg er fritidsklubben en bred og inkluderende kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i kulturaktiviteter. Medlemmer av Ungdom og Fritid kan også forvente bistand med råd og veiledning ved eventuelle relevante problemstillinger. 

Ungdom og fritid skal jobbe aktivt for å styrke medlemstilbudene og dets brukere sitt økonomiske handlingsrom. Dette innebærer tildeling av midler fra egenutlyste ordninger som Ungdom og Fritids Fond, men kan også inkludere bistand, utlysning og annonsering av andre relevante støtteordninger for feltet.  

Medvirkning som metode 

Selv om medlemmene våre er ulike, er metodikken felles.  

Ungdomsarbeideren møter barn og unge på deres premisser. De tar dem på alvor. Ved å arbeide metodisk med medvirkning, er ungdomsarbeideren unik i fagmiljøet som jobber direkte med barn og unge. Med relasjon og relevans, bygger ungdomsarbeideren ressurser.  

Politikk 

Organisasjonen skal til enhver tid være representativ for hvilke holdninger medlemmene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer samfunnet opplever, og dette skal gjenspeiles i det politiske og organisatoriske virket.  

Disse prinsippene skal i praksis være førende for organisasjonens avgjørelser, noe som innebærer aktiv bevisstgjøring om aktuelle problemstillinger for barn og unge som for eksempel utenforskap, klima, miljø, bærekraft og hvordan organisasjonens virke ivaretar dette. 

Samarbeid 

Organisasjonen samarbeider med flere statlige og ikke-statlige organisasjoner innenfor samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen skal sette ungdomsrelevante tema og politikk på dagsorden i media og løfte feltets utfordringer og muligheter til relevante aktører. Ungdom og Fritid skal jobbe kunnskapsbasert og ha faglig forankring i arbeidet som gjøres.  

Kompetanse 

Organisasjonen skal tilby kurs og kompetansehevende tiltak for våre medlemmer med utgangspunkt i medlemmenes behov og områder hvor det er utviklingspotensial for feltet.  

Organisasjon 

Ungdom og Fritid skal styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og politiske premissleverandører.  

Sentralstyret styrer organisasjonen mellom Landsmøtene.  

Fylkesstyret skal samle fritidsklubbene i fylket sitt og legge til rette for utveksling av informasjon, erfaringer og ressurser. Fylkesleddene har også en rolle i å sikre organisatorisk bærekraft og bidra til realisering av målene satt i Ungdom og Fritid sin strategiske plan og bidra til demokratisk deltagelse og representasjon i organisasjonen og ovenfor beslutningstakere. 

Ungdom og Fritid skal ha kompetente og aktive tillitsvalgte. Oppfølging av tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse, og for rekrutteringen av nye tillitsvalgte.

Representasjon 

Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere organisasjonen med kompetanse og engasjement.  

Ungdom og Fritid skal legge til rette for at fylkesstyrene på best mulig måte skal representere fritidsklubber i eget fylke.  

Fylkene skal bistå i dette arbeidet for å sikre at medlemmenes interesser når frem sentralt. De lokale fritidsklubber, gjennom fylkesleddene, utgjør organisasjonen Ungdom og Fritid.  

Uten aktive fylkesledd, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle nivåer, kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt.  

Fylkesleddene har anledning til å ta del i styring av organisasjonen ved å nominere engasjerte og interesserte kandidater til sentralstyret, og delegater til Landsmøte og Landsstyret. De kan også komme med politiske innspill og bør ha jevnlig dialog med sentralleddet og sekretariatet.  

Administrasjon 

Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Sekretariatet består av de ansatte i organisasjonen, og sørger for daglig drift på oppdrag fra sentralstyret og Landsmøtet. Ungdom og Fritid skal legge til rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. 

13.06.2023