Organisasjonserklæring

1. Organisasjonen

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.
Våre medlemmer har mange navn. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ungdomshus, kulturhus for ungdom, fritidssenter, aktivitetshus. Vi bruker samlebetegnelsen åpne møteplasser for ungdom. Felles er at de er kommunale eller kommunalt støttet, brukerstyrt og åpne for alle. Våre tilbud er både byggende og forebyggende. De forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for utenforskap. I tillegg er dette en bred kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i kulturaktiviteter.

Selv om medlemmene våre er ulike, er metodikken felles. Ungdomsarbeideren møter ungdom på deres premisser. De tar ungdom på alvor. Ved å arbeide metodisk med medvirkning, er ungdomsarbeideren unik i fagmiljøet som jobber direkte med ungdom. Med relasjon og relevans, bygger ungdomsarbeideren ressurser.

Organisasjonen skal til enhver tid være representativ for hvilke holdninger fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesstyrene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer, og dette skal gjenspeiles i politisk program. Ungdom og Fritid skal legge til rette for at fylkesstyrene på best mulig måte skal representere fritidsklubber og ungdomshus i eget fylke. Ungdom og Fritid skal styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og politiske premissleverandører. Fylkene skal bistå i dette arbeidet for å sikre at medlemmenes interesser når frem sentralt.

De lokale fritidsklubbene og ungdomshusene, gjennom fylkesleddene, utgjør organisasjonen Ungdom og Fritid. Uten aktive fylkesledd, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle nivåer, kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt. Det er nødvendig at fylkesleddene informerer om sin virksomhet gjennom rapporter for perioden til Landsmøtet, og ved å sende møtereferater til Ungdom og Fritid sentralt. Det forventes at fylkesleddene tar del i styring av organisasjonen ved å stille aktive kandidater til sentralstyret, og delegater til Landsmøte. Det forventes også at fylkesstyrene kommer med politiske innspill og generell dialog.

Sentralstyret styrer organisasjonen mellom Landsmøtene. Fylkesstyrene styrer fylkesleddene mellom fylkesmøtene. Ungdom og Fritid skal ha kompetente og aktive tillitsvalgte. Oppfølging av tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse, og for rekrutteringen av nye tillitsvalgte. Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere organisasjonen med kompetanse og engasjement.

Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Sekretariatet består av de ansatte i organisasjonen, og sørger for daglig drift på oppdrag fra sentralstyret. Ungdom og Fritid skal legge til rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Ungdom og Fritid skal tilby alle som innehar et verv sentralt og regionalt, samt administrativt ansatte, tilstrekkelig opplæring i sine roller.

2. Fylkesleddene

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal opprette en veileder til økonomi og kontoopprettelse, samt registrering i Brønnøysundregistrene for de nyetablerte fylkesleddene.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal sørge for å ha god kontakt med fylkesstyrene.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal ha oversikt over når det blir valgt nye styrer i fylkene, slik at man raskt kan opprette kontakt med disse.
 • Representanter for sentralstyret eller sekretariatet skal tilby seg å besøke hvert fylke minst en gang per år.
 • De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har god kjennskap til hvordan fylkene fungerer.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe for å involvere fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene i saker som angår dem.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesstyrene gjør et grundig for- og etterarbeid til de nasjonale møteplassene.
 • Fylkesleddene jevnlig kontakter Ungdom og Fritid sentralt, og kontinuerlig sender oppdatert informasjon om fylket til sentralleddet.
 • Fylkesleddene sender inn årsmelding og regnskap til sentralleddet, og rapport for perioden til Landsmøte.
 • Fylkesleddene skal jobbe for å involvere klubbstyrene i fritidsklubbene og ungdomshusene i det ungdomspolitiske arbeidet lokalt.
 • Fylkesstyrene består av ungdom og voksne hvorav minimum 50% er ungdom. Leder velges særskilt.
 • Fylkesstyrene skal praktisere god ungdomsmedvirkning for å fungere optimalt.
 • Fylkesstyrene skal ta del i styring av organisasjonen ved å stille aktive kandidater til sentralt tillitsvalgte, og velge delegater til Landsmøte.
 • Fylkesleddene komme med politiske innspill og dialog.
 • Fylkesstyrene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og styringsdokumenter.

3. Holdninger til rusmidler

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • All samhandling i organisasjonen der ungdom deltar er rusfri.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • De som representerer organisasjonen skal fremme fritidsklubbene og ungdomshusene som rusfrie tilbud. Denne holdningen skal prege alle ledd i organisasjonen.
 • Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfrie.
 • De som innehar verv eller som representerer organisasjonen skal fremstå som gode rollemodeller.

4. Kurs og kompetanse

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 •  Ungdom og Fritid skal jobbe kunnskapsbasert, og skal tilby ressurser med tydelig faglig forankring.
 • Kurs og foredragsvirksomheten skal være kunnskapsbasert.
 • Ungdom og Fritid skal tilby fritidsklubbene og ungdomshusene i fylkene motiverende, engasjerende og kompetansegivende kurs og foredrag.
 • Ungdom og Fritid skal ha fokus på kurs for ungdom.
 • Ungdom og Fritid skal tilby en kursportefølje som kan tilpasses det lokale behov.
 • Ungdom og Fritid kontinuerlig skal evaluere og utvikle sine kursmoduler.
 • Ungdom og Fritid skal ha en kursledergruppe bestående av personer med god kjennskap til organisasjonen, og til de ungdomspolitiske og ungdomsfaglige områdene.
 • Ungdom og Fritid skal ha et ungdomsfaglig og ungdomspolitisk utgangspunkt i sine kurs og foredrag.
 • Ungdom og Fritid skal tilstrebe seg å utnytte kursoppdrag og andre besøk til å styrke og støtte fylkesledd, fritidsklubber og ungdomshus i deres engasjement.
 • Ungdom og Fritid skal fremme god nasjonal og internasjonal forskning på ungdomsarbeid. Deltakelse i det europeiske forskernettverket skal videreføres og andre tiltak som forsker på vår sektor skal støttes.
 • Ungdom og Fritid skal legge til rette for erfaringsutveksling nasjonalt på kurs og samlinger.

Ungdom og Fritid forventer at:

 •  Fylkesleddene aktivt deltar i forarbeid og rekruttering til kursene Ungdom og Fritid arrangerer.
 • Fylkesleddene benytter seg av innholdet i de avholdte kursene i etterkant av kursene.
 • Fylkesleddene som har fått kursing skal komme med innspill til videreutvikling av Ungdom og Fritid sine kursmoduler.
 • Fylkesleddene skal etterstrebe å tilby medlemmene i fylket kurs og foredrag.
 • Fylkesleddene skal legge til rette for erfaringsutveksling regionalt på sine fylkesmøter.

5. Nasjonale møteplasser

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritids Landsmøte arrangeres på våren i oddetallsår. Fylkesleddene sender delegater som er med og vedtar de politiske prioriteringer for den kommende perioden.
 • Ungdom og Fritid skal arrangere Landskonferanse for ungdomsarbeidere i klubbsektoren. Konferansen skal sette ungdomsfaglige og –politiske saker på dagsorden.
 • Ungdom og Fritid skal oppfordre og støtte opp om konferanser som fylkene ønsker å arrangere.
 • Ungdom og Fritid skal etterstrebe å arrangere nasjonale og regionale møteplasser for ungdom, spesielt dersom ungdom ønsker det.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene i forkant av konferansene setter seg inn de problemstillingene/temaene som skal diskuteres.
 • Fylkesleddene kontinuerlig kommer med forslag til hva som kan være fokus på de ulike konferansene.
 • Fylkesleddene videreformidler og bruker den kompetansen de har tilegnet seg på konferansene til de ulike fritidsklubbene og ungdomshusene i fylket.

6. Lokal bistand

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal bistå fritidsklubbene og ungdomshusene med råd og veiledning ved eventuelle organisatoriske eller andre relevante problemstillinger. Medlemmene kan ikke forvente at Ungdom og Fritid går direkte inn i lokale saker.
 • Informasjonsmateriell fra organisasjonen er oppdatert og tilgjengelig.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fritidsklubbene og ungdomshusene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og styringsdokumenter.
 • Fritidsklubbene og ungdomshusene informerer om og framsnakker Ungdom og Fritid og tilgjengeliggjør informasjonsmateriell.
 • Fritidsklubbene og ungdomshusene har jevnlig kontakt med sitt fylke og orienterer seg om dets arbeid.

7. Informasjon

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid til enhver tid informerer fylkesleddene om det politiske arbeidet organisasjonen utfører.
 • Sentralt tillitsvalgte skal formidle den politiske situasjonen i sine lokale fylker, og gi innspill til sentralstyret om lokale forhold.
 • Ungdom og Fritid skal sende ut nyhetsbrev hver måned.
 • Ungdom og Fritid skal ha en oppdatert hjemmeside, og Ungdom og Fritids app skal være oppdatert med relevant innhold.
 • I tilfeller der Ungdom og Fritid sentralt drar på besøk til fylkesstyrer og medlemstilbud skal det gis en presentasjon av organisasjonen og aktuelle saker det jobbes med.
 • Gjennom fylkesmøtene kan medlemstilbudene forvente at det gis grunnleggende informasjon om Ungdom og Fritid.
 • Ungdom og Fritid skal støtte fylkesleddene slik at de blir i stand til å informere om Ungdom og Fritid og det arbeidet Ungdom og Fritid utfører.
 • Ungdom og Fritid skal tidlig sende ut informasjon om aktuelle saker, som for eksempel kurs, konferanser, politiske temaer o.l.
 • Ungdom og Fritid skal være ute i god tid med informasjon om kampanjer, og ha fokus på å skape lokalt eierskap på nasjonale kampanjer.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene informerer om Ungdom og Fritid sin politikk og arbeid.
 • De lokale fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene deler ut Ungdom og Fritid sitt informasjonsmateriell til medlemmer og besøkende i fritidsklubbene og ungdomshusene.
 • Fylkesleddene gir Ungdom og Fritid tilbakemeldinger på hvilke informasjonsmateriell fra Ungdom og Fritid de føler behov for, og hva de synes om det eksisterende materiellet.
 • Ungdom og Fritid forventer at fylkesstyrene innhenter tilbakemeldinger på hvilket informasjonsmateriell medlemstilbudene i fylkesleddene har behov for. Fylkesstyrene innhenter også tilbakemeldinger om hvordan informasjonsmateriellet fungerer.
 • Fylkesleddene har Ungdom og Fritid-saker som en post på saklisten for fylkesmøter når dette er hensiktsmessig. Ungdom og Fritid forventer at fylkesleddene diskuterer saker som er oversendt til dem fra organisasjonens sentrale ledd.

8. Media

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal sette ungdomspolitikk og ungdomsfaglige saker på dagsorden i media.
 • Ungdom og Fritid skal ha og vedlikeholde et nettverk av kontakter i media.
 • Ungdom og Fritid skal skrive kronikker, kommentarer og lignende til nasjonale og lokale medier.
 • Ungdom og Fritid sentralt skal hjelpe fylkesleddene i sitt mediearbeid.
 • Organisasjonen skal ha et bevisst forhold til motsvar og uttalelser i media.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene skal sette nasjonale problemstillinger på dagsorden i lokale og regionale medier. Medlemstilbudene og fylkesleddene bør informere om lokal aktivitet gjennom sosiale medier.

9. Sosiale medier

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal holde sosiale medier oppdatert med aktuell informasjon.
 • Ungdom og Fritid skal også bruke sine plattformer på sosiale medier til å kommentere saker som er viktige for organisasjonen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Sosiale medier skal brukes til å vise bredden av ungdomstilbud rundt om i Norge.
 • Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til informasjonen som legges ut i sosiale medier, og at organisasjonen forholder seg til personvernloven.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene skal dele aktuell informasjon til medlemstilbudene i de ulike fylkene gjennom sosiale medier.
 • Fylkesstyrene skal oppfordre medlemstilbudene i de ulike fylkene til å holde sine sosiale medier oppdatert.
 • Medlemstilbudene bør sammen med ungdommen bruke sosiale medier til å vise aktiviteter i deres lokalsamfunn.
 • Fylkesleddene og medlemstilbudene skal følge regler for personvern på sosiale medier.

10. Representasjon og påvirkning

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal ha både ungdommer og voksne til å representere organisasjonen på alle nivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Det skal etterstrebes å finne personer med riktig kvalifikasjoner for de ulike representasjonene.
 • Ungdom og Fritid skal gi opplæring og oppfølging av personer som skal representere Ungdom og Fritid.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Alle fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene skal, ved synliggjøring og profilering, tydelig vise sin tilknytning til Ungdom og Fritid.
 • Tilknytningen til Ungdom og Fritid tydelig framgår i påvirknings- og representasjonsarbeidet som utføres, uavhengig av hvem i organisasjonen som utfører dette.
 • Fylkesstyrene, i samarbeid med valgkomitéen, bør nominere aktuelle kandidater til sentrale tillitsverv i Ungdom og Fritid.
 • I tilfeller man har representert Ungdom og Fritid utad skal man gi en rapport til sekretariatet eller sentralstyret.
 • Tillitsvalgte og ansatte som, i kraft av sin rolle i Ungdom og Fritid, har verv i andre organisasjoner skal trekke seg fra eventuelle verv dersom de fratrer sin rolle i Ungdom og Fritid.

11. Samarbeid med offentlige etater og andre organisasjone

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal, der det er hensiktsmessig, samarbeide med organisasjoner innenfor samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Ungdom og Fritid skal være en viktig samarbeidspartner for Barne- og familiedepartementet (BFD) og Bufdir.
 • Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater for å profilere saker som styrker og beriker organisasjonen.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe systematisk for profilering av organisasjonen i møte med politiske partier, aktuelle offentlige instanser og andre aktører.
 • Ungdom og Fritid skal til enhver tid svare på henvendelser og vurdere muligheter for nytt eller utvidet samarbeid med ulike partnere.
 • Ungdom og Fritid skal påse at alle nasjonale og internasjonale samarbeid kommer fylkesleddene og medlemstilbudene til gode.
 • Ungdom og Fritid skal opprette og holde kontakt med arbeidslivets aktører og organisasjoner.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene søker å samarbeide med Ungdom og Fritid sine samarbeidspartnere på regionalt og lokalt nivå.
 • Fylkesledd og lokallag fremmer forslag om viktige og nyttige samarbeidspartnere som kan styrke og berike organisasjonen.
 • Fylkesledd og lokallag holder seg orientert om de nasjonale og internasjonale mulighetene som tilbys av organisasjonen.

12. Internasjonalt arbeid

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal, gjennom sitt internasjonale arbeid, drive erfaringsutveksling og kompetanseheving på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre nordiske og europeiske land, og drive internasjonal nettverksbygging.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom får økt medbestemmelse i internasjonale organisasjoner.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom kan møte andre ungdommer på internasjonale møteplasser.
 • Ungdom og Fritid skal styrke fylkesleddene og medlemmenes evne til å la ungdommer delta i internasjonale prosjekter og nettverk.
 • Ungdom og Fritid skal jobbe aktivt for at fylkesleddene og medlemstilbudene skal kjenne til organisasjonens internasjonale arbeid, og hvilke muligheter som finnes der, slik at de selv kan gjennomføre internasjonale prosjekter eller samarbeid.
 • Ungdom og Fritid skal drive målrettet informasjonsarbeid rundt organisasjonens internasjonale arbeid, og påse at dette gjøres tilgjengelig og implementeres hos våre medlemmer og i det nasjonale arbeidet til organisasjonen.
 • Ungdom og Fritid skal være representert i Nasjonalt utvalg – et rådgivende organ for de EU-finansierte programmene.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene og medlemstilbudene gjør seg kjent med organisasjonens internasjonale arbeid.
 • Fylkesleddene bistår med å rekruttere deltagere og delegater fra medlemstilbudene til internasjonale prosjekter som representanter for Ungdom og Fritid.

13. Tilskuddsordninger

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal administrere tildeling av midler.
 • Fordeling av midler skal skje i henhold til utarbeidede retningslinjer og tidsfrister, og i henhold til de ulike ordningenes formål.
 • Ungdom og Fritids hovedprinsipp i fordelingen er at flest mulig medlemstilbud skal søke, og at de skal dele på godene slik at flest mulig får innvilget en søknad i løpet av tildelingsåret.
 • Ungdom og Fritid skal aktivt følge opp medlemmer som ikke søker midler.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Tiltakene det søkes midler til er initiert av ungdom.
 • Fylkesstyrene bistår med å oppfordre medlemstilbud til å søke.
 • Medlemmene følger retningslinjene for bruk av fordelte midler.
 • Medlemmene avgir rapport etter prosjektet er gjennomført.

14. Kontakt innad i Ungdom og Fritid

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

Det skal etableres gode og moderne kommunikasjonskanaler mellom sentrale og fylkesledd i organisasjonen.
• Ungdom og Fritid skal tilgjengeliggjøre kontaktinformasjon og ha gode kanaler for
informasjonsflyt i organisasjonen.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesstyret skal holde sekretariatet oppdatert om kontaktinformasjon hos sentrale personer i fylket.

15. Miljø og klima

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:

 • Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til sine handlinger og holdninger for å ivareta miljøet på best mulige måte, og oppfordre våre fylkesledd og medlemmer til å gjøre det samme.
 • Ungdom og Fritid skal redusere bruken av engangsplast, opptrykte dokumenter og materialer i papir, og i større grad benytte seg av digitale løsninger.

Ungdom og Fritid forventer at:

 • Fylkesleddene skal bidra til å bevisstgjøre våre medlemmer ved å gå foran som et godt eksempel på hvordan man på en bedre måte kan ta vare på miljø og klima.
 • Fylkesleddene og medlemmene skal etterstrebe og oppfordre til kildesortering.

24.06.2019