Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en rusfri demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for deltakere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber. 

FORMÅL

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til deltakere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 

VISJON

Alle barn og unge skal ha en fritidsklubb med kompetente voksne i sitt nærmiljø der medvirkning, mestring og relasjonsbygging er sentrale virkemidler. 

ORGANISATORISK VISJON

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for barn og unge samt ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Se strategisk plan 2023-2025 her.

I våre styringsdokumenter kan du lese mer om hvem vi er og hva vi jobber for.

VERDIER

Demokrati og medvirkning
Ungdom og Fritid er en organisasjon som løfter frem demokratiske verdier i vårt arbeid og som har ungdoms stemme med i alle ledd.

Åpen og inkluderende
Ungdom og Fritid er en åpen og inkluderende organisasjon som vektlegger verdien av mangfold. Ved å vise toleranse og respekt skal organisasjonen legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og tenkemåter sammen kan jobbe effektivt mot felles mål. Dette bidrar til bedre problemløsning, økt kreativitet og større fleksibilitet, samt styrker vårt kulturelle og språklige mangfold.

Kvalitet og troverdighet
Ungdom og Fritid skal være en kunnskapsbasert organisasjon med høy troverdighet. Organisasjonen skal være et naturlig referansepunkt i ungdomsfaglige og ungdomspolitiske spørsmål, og skal bidra med kvalitetssikret informasjon og innspill.

Tverrfaglighet og samarbeid
Ungdom og Fritids medlemmer har en helhetlig tilnærming til ungdomsarbeid der både det sosialfaglige og kulturfaglige er gjensidig avhengig av hverandre. En tverrfaglig tilnærming er derfor sentral i vårt kompetanse- og interessepolitiske arbeid. Samarbeid er helt sentralt i organisasjonen internt og eksternt. Sammen kan vi få til mer enn alene.

13.06.2023