Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

FORMÅL

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

VISJON

Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.

ORGANISATORISK VISJON

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

VERDIER
Demokrati og medvirkning

Ungdom og Fritid er en organisasjon som løfter frem demokratiske verdier i vårt arbeid og som har ungdoms stemme med i alle ledd.

Åpen og inkluderende

Ungdom og Fritid er en åpen og inkluderende organisasjon som vektlegger verdien av mangfold. Ved å vise toleranse og respekt skal organisasjonen legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og tenkemåter sammen kan jobbe effektivt mot felles mål. Dette bidrar til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker vår kultur og språk.

Kvalitet og troverdighet

Ungdom og Fritid skal være en kunnskapsbasert organisasjon med høy troverdighet. Organisasjonen skal være et naturlig referansepunkt i ungdomsfaglige- og politiske spørsmål, og skal bidra med kvalitetssikret informasjon og innspill.

Tverrfaglighet og samarbeid

Ungdom og Fritids medlemmer har en helhetlig tilnærming til ungdomsarbeid der både det sosialfaglige og kulturfaglige er gjensidig avhengig av hverandre. En tverrfaglig tilnærming er derfor sentral i vårt kompetanse- og interessepolitiske arbeid. Samarbeid er helt sentralt i organisasjonen internt og eksternt. Sammen kan vi få til mer enn alene.

I våre styringsdokumenter kan du lese mer om hvem vi er og hva vi jobber for.

 

10.09.2021