Ungdom og Fritids Fond

Vi deler årlig ut støtte til lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus. Her finner dere info om hva dere kan søke om.

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker. Retningslinjene ble revidert 16.6.23 så sjekk nå hva dere kan søke om.

Viktig ny informasjon om støtteordningen

Fra og med høsten 2023 følger søknadsperioden skoleåret. Søknadsperioden er nå åpen frem til 15. april 2024. Dette er en løpende søknadsperiode, og vi deler ut midler til det er tomt. Så det lønner seg å søke tidlig.

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker så dere kan planlegge fremover og ha oversikt over hvilke muligheter dere har. Midlene vi deler ut til fritidsklubbene skal gå til å skape mer aktivitet for ungdom i deres lokalmiljø.

Ungdom og Fritids Fond er vår faste støtteordning.

Om støtteordningen

Ungdom og Fritid forvalter spillemidler fra Kulturdepartementet. Ungdom og Fritid deler ut midlene til våre medlemmer gjennom støtteordningen «Ungdom og Fritids Fond». Midlene vi deler ut til fritidsklubbene skal gå til å skape mer aktivitet for ungdom i deres lokalmiljø. Det vi støtter skal være åpent for alle som ønsker å delta og aktiviteten skal skje i regi av fritidsklubben. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til, og de ansatte på fritidsklubben veileder ungdommene i prosessen.  

For å drifte støtteordningen beholder Ungdom og Fritids sentralledd en administrasjonsandel på 5 % av det totale tilsagnet i tråd med bestemmelser fastsatt av Stortinget. 

Før dere søker

Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet som er åpen for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til. Søknader som har fokus på inkludering og mangfold vil bli prioritert. 

Jubileumsår: I anledning av at fritidsklubbene har 70års jubileum oppfordrer vi alle til å markere jubileum og søke om støtte til dette. Søknader om jubileum vil bli prioritert. Dere finner mer info og tips her. 

Fondet søknadskategorier

Les mer om de ulike kategoriene i våre retningslinjer.

For å få søknaden behandlet må den sendes inn i god nok tid før utvalgsmøtene:

 • Frist for behandling av søknader om «prosjekt» og «samarbeid» er 28. aug, 06. nov, 01. januar og 26. februar.
 • Frist for behandling av «datakultur prosjekt» er 01. okt

Øvrige søknader behandles fortløpende, ca innen 2 uker. Det vil si søknader om «utstyr», «aktivitet» og «workshop».  

Nb! Søknader om jubileum som trenger svar før disse fristene vil bli prioritert og kan bli særskilt behandlet.

 • Fritidsklubben må være medlem av Ungdom og Fritid. 
 • Dere må ha betalt medlemskontingent for gjeldende år og oppdatert kontaktinformasjon.  
 • Vi gir kun midler til medlemsklubber som bruker ungdomsmedvirkning og kan vise til demokratiske prinsipper (styre, allmøte osv).  
 • For å få søknaden behandlet må rapporter fra tidligere år være godkjent. 

Ungdom og Fritids Fond har følgende søknadsperiode: Fra 15. august 2023 til 15. april 2024.  

Dette er en løpende søknadsperiode, og vi deler ut midler til det er tomt. Det kan derfor lønne seg å være tidlig ute. 

Fra og med høsten 2023 vil støtteordningen følge skoleåret og primær søknadsperiode er august til april. I overgangsåret 2023 valgte vi likevel å åpne en ekstra vårrunde, for å sikre midler til planlagte aktiviteter. Dersom dere søkte støtte våren 2023 regnes det som en del av søknadsperioden 2023/2024, og dere kan derfor ikke søke på samme kategori igjen før ny søknadsperiode fra høsten 2024.  

Søknadskategorien Datakultur Prosjekt har egne søknadsfrister. Les mer om dette under “Datakultur Prosjekt”.  

Når en medlemsklubb skal søke støtte gjøres det via vår søknadsportal «MinSide», https://minside.ungdomogfritid.no/. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

 • Kontaktopplysninger på ansvarlig ungdom og ansvarlig voksen. 
 • Hvilken medvirkningsform som praktiseres i fritidsklubben. 
 • Sluttdato på aktiviteten. Dette påvirker rapporteringsfristen. 
 • Beskrivelse av aktivitet. Prosjekt- og samarbeidssøknader har større krav til innhold. 
 • Informasjon om ungdomsmedvirkning 
 • Budsjett over aktivitet og hva pengene skal brukes til. 

Når søknaden er sendt inn må ansvarlig klubbleder godkjenne søknaden på vegne av klubben. Søknaden blir da sendt videre til behandling hos Ungdom og Fritid.   

Tips! MinSide kan dere oppdatere klubbens kontaktinformasjon, søke midler og se status på søknader, søke om utsettelse eller omdisponering, samt se status på innbetaling av medlemskontingent. 

Dette må dere sjekke: 

 • Før søknaden blir behandlet, må støtte fra tidligere år være godkjent. 
 • Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet som er åpen for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode.  
 • Det er ungdommene som bestemmer hva fritidsklubben skal søke penger til og klubbleder som veileder ungdommene i prosessen. Ungdomsmedvirkningen må komme tydelig frem i søknaden, og søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt i retur til revidering. 
 • Vi gir ikke støtte til aktiviteter eller utstyr som normalt dekkes av fritidsklubbens kommunale budsjett (lønn til ansatte, renhold, osv.)  Dette kan dere lese mer om under punkt «Hva faller innenfor og utenfor støtteordningen». 
 • Det er fritidsklubbens ansvar å påse at retningslinjene blir fulgt. 
 • Tips og triks for deg som ønsker å søke datakultur prosjektmidler via Ungdom og Fritids Fond. Se webinar om temaet her

A: Krav til søknader 

Vi har krav om ungdomsmedvirkning. Medlemsklubber som søker må vise til demokratiske prinsipper og ungdomsmedvirkning. Alle som får støtte fra Ungdom og Fritids Fond skal informere at de har fått støtte av oss og bruke vår logo i infomateriell. De som har fått støtte til jubileum skal bruke jubileumslogo. Logoene finnes her og grafisk materiell med jubileumsprofil her.  

B: Generelle føringer for hva vi kan dekke 

 • Vi krever at ungdom er med å bestemme hva det søkes penger til og dette må komme tydelig frem i søknaden. Søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt i retur til revidering. 
 • Vi kan dekke honorarer til eksterne aktører ved behov (f.eks. lyd- og lysteknikere til skumfester, konserter og andre arrangement). Maks 1/3 av støtten kan gå til å dekke honorar til artister, lyd-/lystekniker og andre som kun opptrer eller utfører en oppgave for dere for å skape underholdning (i motsetning til instruktører o.l. hvor ungdommer får opplæring). Foredragsholdere innen temaer som psykisk helse, rasisme og lignende som ungdommene ønsker seg, kan etter avtale med Ungdom og Fritid være unntak fra denne regelen. Honorarer dekkes kun ved fakturering. Dersom ungdom bidrar som instruktører/kursholder o.l. kan vi godta betaling med f.eks. gavekort eller refusjonsskjema.  
 • Det dere søker om skal i utgangspunktet være åpent for flest mulig. Aktiviteter som setter begrensning på hvor mange som kan delta vil vi i utgangspunktet ikke prioritere, f.eks. turer og underholdningsparker med inngangsbillett/høy egenandel. 

C: Dette kan vi ikke støtte 

Nedenfor har vi listet opp hva man ikke kan søke støtte om. Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med sekretariatet for veiledning og hjelp, og for å få mer informasjon om hva du kan søke om. 

 • Utgifter som skal dekkes av klubbens kommunale budsjett som daglig drift (inkl. kiosksalg), administrasjon, lønn til ansatte eller vikarer, honorar til elektriker, håndverkere, vakter, kaféansatte, festivalansatte, mannskap o.l. 
 • Utgifter til utbedring av bygningsmasse som oppussing av nedslitte lokaler, vedlikehold, teknisk utbedring, innkjøp av hvitevarer, toalett, servanter, oppbevaring o.l. 
 • Vi dekker ikke nødvendig inventar i klubben som sofa, stoler og bord. Aktivitetsfremmende møbler/inventar er unntaket fra denne reglen, dersom det tilfører ny aktivitet på klubben. MERK: Vi kan innvilge midler til særskilte oppgraderinger av aktivitetsrom, f. eks midler til innkjøp av materialer eller teknisk utstyr til gamingrom, teknisk utstyr til musikkstudio, dansegulv, tegnebord til hobbykrok eller tilsvarende. 
 • Utgifter til utenlandsturer, underskudd for tidligere gjennomførte prosjekter o.l.  
 • Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks kr 50, – per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person). 
 • Rusmidler, alkohol og tobakk. 

Etter dere har søkt

Vi har enda ikke behandlet ferdig alle innkomne søknader. Vi behandler ikke søknader hvor man ikke har levert eller fått rapport godkjent, så sjekk at dere har levert rapport. 

Ungdom og Fritid behandler søknadene fortløpende til alle midlene er fordelt, så vi kan derfor ikke garantere at det er søkbare midler i hele søknadsperioden. Vår målsetning er at alle søknader skal godkjennes, og vi vil være behjelpelige med veiledning i søknadsprosessen. Er en søknad mangelfull, tar vi kontakt og etterspør dokumentasjon eller er behjelpelige med å veilede slik at søknaden blir så god som mulig. Søknader kan også sendes tilbake til søker for revidering. 

Ungdom og Fritid har som målsetting at vår støtteordning «Ungdom og Fritids Fond» skal nå flest mulig medlemsklubber og forbeholder seg retten til å gjøre prioriteringer i saksbehandlingen for å muliggjøre dette. 

Prosjektsøknader (lenger saksbehandlingstid) 

Søknader i kategoriene «prosjekt», *«datakultur prosjekt» og «samarbeid» behandles i to omganger. Søknaden behandles først av saksbehandler i sekretariatet. Saksbehandler sender innstilling til fordelingsutvalget (ungdommene i sentralstyret) som fatter endelig vedtak neste fordelingsutvalgsmøte. Fordelingsutvalget avholder møter 6-7 ganger pr. år. Saksbehandlingstiden vil derfor variere gjennom året.  

*Datakultur prosjekt: 

Søknadene behandles av et eget ungdomsutvalg etter søknadsfrist 1. oktober. Søkere kan regne med å få svar i løpet av oktober. Ved behov åpnes det for flere søknader med frist på våren 2024, men vi kan ikke garantere at dette blir en mulighet. 

Våre øvrige søknader (fortløpende behandling) 

Søknader i kategoriene «aktivitet og utstyr» og «workshop» behandles som hovedregel av saksbehandler i sekretariatet og har 14 dagers behandlingstid. Saksbehandler kan til enhver tid velge å sende søknader i disse kategoriene til fordelingsutvalget; både søknader vi syns er ekstra gode og søknader vi ønsker å diskutere nærmere. Da vil saksbehandlingen ta lengre tid og følge saksgangen

Når Ungdom og Fritid har innvilget søknaden, mottar medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet opplyser vi om frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Det er kun klubbleder som kan signere, og dersom skjemaet ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å bruke støtten i tråd med de opplysninger som er gitt i søknaden og senest innen ett år etter tilsagn. 

Utbetaling av støtten vil i tråd med intensjonen for ordningen og Ungdom og Fritids retningslinjer, blir det utbetalt fortløpende etter at Ungdom og Fritid har fått midlene fra Kulturdepartementet.  

Ungdom og Fritid forplikter seg gjennom forvaltning av vår støtteordning «Ungdom og Fritids Fond» til å utbetale midlene innen ett år etter tilsagn fra Kulturdepartementet. 

Alle som har fått støtte fra Ungdom og Fritids Fond skal informere at de har fått støtte av oss og bruke vår logo i infomateriell. De som har fått støtte til jubileum skal bruke jubileumslogo. Logoene finnes her og grafisk materiell med jubileumsprofil her. 

Om det er behov for å omdisponere midlene kan man søke om omdisponering i den aktuelle søknaden gjennom søknadsportalen MinSide.

Søknad om omdisponering vil bli behandlet fortløpende med 14 dagers behandlingstid, og det er de samme retningslinjer som gjelder som for ordinære søknader. 

Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal. Rapportfristen blir automatisk generert til to måneder etter sluttdatoen fritidsklubben har oppgitt i søknaden. Søker skal bruke opp midlene innen ett år etter tilsagn. Er det behov for utvidet frist for innlevering av rapport, endrer klubben selv rapportfrist i søknaden. Rapporten skal signeres av klubbleder. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS.  

Rapporten skal inneholde: 

 • En beskrivelse av hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.  
 • Ved prosjekt- eller samarbeidssøknad skal prosjektet også evalueres. 
 • Regnskap over hva støtten ble brukt til inklusive bilag (kvitteringer, fakturaer). 

Av bilag godkjenner vi kun faktura og kvitteringer som er scannet, PDF eller bilde. Vi godkjenner ikke utskrift fra bankkonto eller kvitteringer uten beskrivelse av det som man har betalt for, reiseregninger eller ordrebekreftelser. Om rapporten er mangelfull vil den bli sendt tilbake for revidering av klubbleder.  

Ungdom og Fritids aktivitetsbank: Vi ønsker at alle laster opp bidrag til aktivitetsbanken vår. Dette er et krav til alle innvilgede søknader på prosjekt, samarbeid og datakultur prosjekt. 

Ved mislighold av midler, mangelfull rapportering, eller søker har gitt opplysninger på falskt grunnlag i søknaden, vil Ungdom og Fritid kunne kreve deler eller hele tilskuddet tilbakebetalt. Ubrukte midler vil kreves tilbakebetalt. 

Det kan klages på vedtak gjort av Ungdom og Fritid dersom søker mener at det har skjedd en feil i saksbehandlingen eller at vedtaket er urimelig. Eventuell klage på saksbehandling sendes skriftlig til Ungdom og Fritid senest 3 uker etter at dere har fått svar på søknaden. Klager på vedtak behandles av sentralstyret på førstkommende styremøte. Spørsmål knyttet til behandlingen rettes til sekretariatet. 

Om søknaden avslås skyldes det enten at søknaden ikke oppfyller våre krav for å søke, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Man vil da motta begrunnelse pr. e-post. Som regel ringer vi slik at søknaden kan forbedres og behandles på nytt. 

15.08.2023