Strategisk plan

Ungdom og Fritids strategiske plan for 2023-2025.

Last ned Strategisk plan 2023-2025 her (pdf)

Visjon

Alle barn og unge skal ha en fritidsklubb med kompetente voksne i sitt nærmiljø der medvirkning, mestring og relasjonsbygging er sentrale virkemidler. 

Organisatorisk Visjon

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for barn og unge samt ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Strategisk hovedområde – deltakelse

Politisk mål – Lovfesting

Alle kommuner skal plikte å gi barn og unge tilgang til en fritidsklubb i sitt nærmiljø. Loven skal definere kvalitet i tilbudet, samt barn og unges rett til deltakelse og medvirkning.

Hovedmål – Rekruttering

Flere barn og unge bruker fritidsklubbene, ved å styrke klubbenes status, synlighet og rekruttering lokalt.

Delmål 1: Fjern barrierer

Fritidsklubbene har tilpassede lokaler og rett kompetanse til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av funksjonsevne og behov.

Delmål 2: Aktiviteter

Ungdom og Fritid tilbyr ungdom nasjonale treff og aktiviteter for å skape fellesskap og tilhørighet.

Delmål 3: Juniorsatsing

Juniorklubbene (10-13 år) satses på og løftes fram som en viktig del av fritidsklubbfeltet.

Delmål 4: Datakultur

Satsing på digitalt ungdomsarbeid bygger bro mellom digitale og fysiske tilbud for å rekruttere barn og unge som står i fare for utenforskap.

Strategisk hovedområde – innovasjon

Politisk mål – Innovasjonsmidler

Det skal sikres varige søknadsordninger med innovasjonsmidler for fritidsklubbene.

Hovedmål – Innovative fritidsklubber

Fritidsklubber er innovative og nyskapende arenaer for barn og unge, som fremmer ungdoms egne fritidsinteresser og kulturuttrykk.

Delmål 1: Morgendagens fritidsklubb

Ungdom og Fritid har utviklet ny kunnskap fra testing av innovativt ungdomsarbeid, i samarbeid med ulike pilotkommuner.

Delmål 2: Ungdomskultur

Ungdom og Fritid er til stede og samarbeider med fritidsklubbene, for å utforske og tidlig fange opp mangfoldet av uttrykk og subkulturer.

Delmål 3: Nettverk

Ungdom og Fritid tilrettelegger for at fritidsklubbene deler beste praksis, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Delmål 4: Prosjektmidler

Fritidsklubbene har økt kompetanse på søknadsarbeid og prosjektutvikling, for å igangsette flere innovative prosjekter.

Strategisk hovedområde – kompetanse

Politisk mål – Fritidsklubber av kvalitet

Fritidsklubbene skal ha sitt eget nasjonale rammeverk som definerer kvalitet i tilbudet og ansattes ressurs- og kompetansebehov.

Hovedmål – Medvirkning og samskaping

Ungdom og Fritid er blant de fremste nasjonale kompetanseleverandørene på ungdomsmedvirkning og samskaping for barn og unge.

Delmål 1: Fritidsklubben som ressurs

Fritidsklubbene er anerkjent som lokale ressurssentre i kommunen, med vekt på medvirkning, ungdomskultur og unges fritid.

Delmål 2: Kompetanseløft for barn og unge

Barn og unges kompetanse innen demokrati, medvirkning og prosjektutvikling er styrket samt anerkjent lokalt og nasjonalt.

Delmål 3: Høyere utdanning for ungdomsarbeidere

Det er etablert høyere utdanning og varig videreutdanning i ungdoms- og fritidspedagogikk på bachelornivå.

Delmål 4: Forskning

Det er mer forskning på fritidsklubb, og organisasjonens kunnskap fra annen relevant forskning, både nasjonalt og internasjonalt, har økt.

Strategisk hovedområde – organisasjon

Politisk mål – Økonomisk vekst

Fritidsklubbene skal sikres en egen ordning med etablerings- og driftsmidler, og det økonomiske handlingsrommet til Ungdom og Fritid skal økes.

Hovedmål – Demokratisk løft

Ungdom og Fritid har aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte, som tror på å engasjere seg.

Delmål 1: Medlemsreisen

Medlemmenes behov er bedre kartlagt og forstått, og Ungdom og Fritids verdi for medlemmene er økt på en effektiv måte.

Delmål 2: Fylkesledd

Fylkesleddenes rolle er tydelig, og det er økt aktivitet og engasjement regionalt og lokalt.

Delmål 3: Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har økt demokratisk kompetanse og opplever økt engasjement og større påvirkning.

Delmål 4: Klima og miljø

Det er mer bærekraftig drift av Ungdom og Fritid gjennom økt innsikt i bl.a. klima- og miljømessig fotavtrykk

27.06.2023