Strategisk plan

Strategisk plan for Ungdom og Fritid –Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 2019 -2021

Formål

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

Visjon

Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.

Verdier

Demokrati og medvirkning

Ungdom og Fritid er en organisasjon som løfter frem demokratiske verdier i vårt arbeid og som har ungdoms stemme med i alle ledd.

Åpen og inkluderende

Ungdom og Fritid er en åpen og inkluderende organisasjon som vektlegger verdien av mangfold. Ved å vise toleranse og respekt skal organisasjonen legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og tenkemåter sammen kan jobbe effektivt mot felles mål. Dette bidrar til bedre problemløsning, økt kreativitet og større fleksibilitet, samt styrker vårt kulturelle og språklige mangfold.

Kvalitet og troverdighet

Ungdom og Fritid skal være en kunnskapsbasert organisasjon med høy troverdighet. Organisasjonen skal være et naturlig referansepunkt i ungdomsfaglige og ungdomspolitiske spørsmål, og skal bidra med kvalitetssikret informasjon og innspill.

Tverrfaglighet og samarbeid

Ungdom og Fritids medlemmer har en helhetlig tilnærming til ungdomsarbeid der både det sosialfaglige og kulturfaglige er gjensidig avhengig av hverandre. En tverrfaglig tilnærming er derfor sentral i vårt kompetanse- og interessepolitiske arbeid. Samarbeid er helt sentralt i organisasjonen internt og eksternt. Sammen kan vi få til mer enn alene.

Strategiske mål

Tilgang

Hovedmål

Sikre ungdoms tilgang til fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser med profesjonelle ungdomsarbeidere som benytter medvirkning som metode, i tråd med barnekonvensjonen.

Måleindikator

Økning i antall KOSTRA-registrerte fritidssenter og økning i antall medlemsklubber, samt flere brukere av fritidsklubb registrert i Ungdata.

Delmål 1

Sørge for gjeninnføring av etableringsstøtten og en økning i søkbare nasjonale midler for feltet.

Delmål 2

Styrke kulturtilbudet til ungdom lokalt, regionalt og nasjonalt ved å inngå samarbeid med aktørene i den kulturelle grunnmuren, UKM og andre relevante aktører.

Delmål 3

Styrke ungdoms tilgang på egenorganiserte fysiske arenaer og øke egenorganisert aktivitet ved tett samarbeid mellom Ungdom og Fritid, medlemsklubbene og Tverga.

Delmål 4

Redusere barrierer og øke attraktivitet for deltakelse i fritidstilbud for ungdom, herunder lage kriterier for gode ungdomslokaler og modell for realisering.

Kvalitet

Hovedmål

Ungdomsarbeidere skal styrkes i sin rolle som tilretteleggere, slik at ungdom kan medvirke og produsere egne kulturuttrykk, samt utvikle egenskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor attraktive og trygge fritidsarenaer.

Måleindikator

Det er registrert deltakere fra alle medlemsklubbene på våre kompetansetiltak og det er igangsatt lokale grupper med unge ledere i alle regioner.

Delmål 1

Gjennomføre et relevant opplæringsprogram for ungdomsarbeidere i alle landets regioner.

Delmål 2

Fylle alle studieplasser i videreutdanning i «Ungdomsledelse og fritidspedagogikk», arbeide for en bachelorutdanning, samt styrke ungdomsperspektivet i barne- og ungdomsarbeiderstudiet på VGS.

Delmål 3

Etablere nettverk og møteplasser for ungdomsarbeidere og unge ledere regionalt og nasjonalt.

Delmål 4

Øke ungdoms deltakelse i og kunnskap om demokratiet i våre medlemsklubber og samfunnet ved satsning på kompetanse, konkrete verktøy for medvirkning og forslag til aktiviteter til våre medlemmer.

Statusløft

Hovedmål

Fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom er en sentral del av den kulturelle grunnmuren, og viktige aktører i det tverrfaglige arbeidet med ungdom lokalt, regionalt og nasjonalt.

Måleindikator

Åpne møteplasser omtales i relevante nasjonale dokumenter på lik linje med kulturskole, bibliotek og andre fritidsaktører.

Delmål 1

Synliggjøre Ungdom og Fritid og fritidsklubbfeltets kvaliteter.

Delmål 2

Bidra til økt kunnskap om fritidsklubbfeltet gjennom forskning, datainnsamling og formidling nasjonalt og internasjonalt.

Delmål 3

Løfte frem ungdoms egne stemmer på relevante arenaer lokalt, regionalt og nasjonalt.

Organisasjon

Hovedmål

Styrke organisasjonens demokratiske oppbygging og øke det økonomiske handlingsrommet.

Måleindikator

Innføre ny organisasjonsstruktur og øke organisasjonens frie og øremerkede midler.

Delmål 1

Innføre et nytt demokratisk ledd i organisasjonen og bidra til økt deltakelse i lokalt demokrati.

Delmål 2

Sikre ungdoms deltakelse i alle ledd av organisasjonen, og organisasjonens kommunikasjon skal være tilpasset målgruppen.

Delmål 3

Innhente økte drifts- og prosjektmidler, og sørge for videreføring av Ungdom og Fritids Frifond eller tilsvarende ordninger for medlemmer.

Delmål 4

Ungdom og Fritid skal utvikle et brukerregistreringssystem for medlemmene som ivaretar personvernlovgivning.

10.04.2019