Strategisk plan

Ungdom og Fritids strategiske plan for 2021 – 2023.

Visjon

Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.

Organisatorisk Visjon

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Strategisk hovedområde – deltakelse

Politisk mål:

Kommune påvirkning

Det er etablert lokale fritidserklæringer og rammer for fritidskortet, som involverer fritidsklubbene, i samarbeid med ungdom lokalt.

Hovedmål:

Ungdomssatsing

Ungdom og Fritid har en helhetlig ungdomssatsing med fokus på relevante, inkluderende og mangfoldige møteplasser og aktiviteter.

Delmål:

Mangfold og inkludering

Økt mangfold og inkludering i norske fritidsklubber ved å synliggjøre og reduserer; barrierer for deltakelse, diskriminering, marginalisering og utenforskap hos unge.

Ungdomsarenaer og arrangementer

Ungdom og Fritid har sammen med ungdom og medlemsklubber skapt nye regionale og nasjonale møteplasser, aktiviteter og arrangementer for unge.

Unge ledere og ungdomsinitiativ

Ungdom har økt kompetanse og flere muligheter til å realisere sine drømmer ved å være initiativtaker, utvikler og leder av egne prosjekter og aktiviteter lokalt. Det har bidratt til styrking av kulturtilbudet til ungdom under 18 år.

Digitalisering og digitalt ungdomsarbeid

Fritidsklubbene har utstyr og kompetanse at alle unge kan da del i det digitale skifte, og fritidsklubbene er de viktigste møteplassene for gaming- og datakultur.

Strategisk hovedområde – innovasjon

Politisk mål:

Innovasjons- og etableringsstøtte

Det er etablert en innovasjons- og etableringsstøtte for fritidsklubber som både sørger for at det opprettes nye tilbud og at eksisterende tilbud fornyes.

Hovedmål:

Innovative fritidsklubber

Fritidsklubber er en innovativ og nyskapende arena for barn og unge, som fremmer ungdoms egne fritidsinteresser og kulturuttrykk.

Delmål:

Laboratorier for morgendagens klubb

Det er igangsatt samarbeid med ulike pilotklubber, som fungerer som laboratorier og teststasjoner for implementering av nye metoder og verktøy i innovativt ungdomsarbeid.

Forskning og datainnsamling

Det er gjort dypdykk på dagsaktuelle temaer ut fra kvalitative undersøkelser på fritidsklubbfeltet.

Kunnskapsdeling

Det er opprettet nettverk og plattform for deling av eksempler og erfaringer fra praksisfeltet. Fritidsklubbene og kommunene lærer av hverandres prosjekter, suksessfaktorer og fallgruver.

Ungdomskunnskap

Vi har økt kunnskap om barn og ungdom som bruker fritidsklubb, samt oppdatert kjennskap til trender og tendenser rundt barn og unges kultur- og fritidsinteresser på fritidsklubb.

Strategisk hovedområde – kompetanse

Politisk mål:

Kvalitetssikring av norske fritidsklubber

Kvalitetskriterier for fritidsklubber er politisk vedtatt og forankret, i tråd med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid.

Hovedmål:

Kompetanseleverandør

Ungdom og Fritid er den fremste nasjonale kompetanseleverandøren på ungdomsmedvirkning.

Delmål:

Nasjonalt tverrfaglig kompetanseløft i ungdomsmedvirkning

Ved å tilpasse tverrfaglige modeller og vektlegge ungdomsmedvirkning, er fritidsklubbenes posisjon som en relevant samarbeidsaktør styrket i lokalmiljøene.

Kvalifisering for ungdom på fritidsklubb

Ungdom har fått økt kompetanse rundt demokratiets muligheter, og opplever større medvirkning og innflytelse på organisasjonen, fritidsklubben og samfunnet rundt seg.

Utdanningsstigen for ungdomsarbeidere

Utdanning skal finnes på ulike nivåer tilpasset behov, fra fagutdanninger til høyere utdanning, og det er god tilgang til informasjon for fritidsklubbansatte om hvilke formelle utdanningsmuligheter som finnes.

Kunnskapsbasert og troverdig

Formidling av relevant forskning, oppdatert ungdomskunnskap og ny metodeutvikling på fritidsklubbfeltet er fundamentet for all opplæring og utdanning i våre kompetansetiltak.

Strategisk hovedområde – engasjement

Politisk mål:

Kampanjer og økonomi

Det gjennomføres årlige ungdomsinitierte kampanjer og det økonomiske handlingsrommet i organisasjonen er økt.

Hovedmål:

Organisasjonsdemokrati

Ungdom og Fritid har aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som bidrar til et sterkt organisasjonsdemokrati, hvor ungdom har troen på at det nytter å engasjere seg.

Delmål:

Medlemsreisen

Vi har utviklet medlemsfordelene i organisasjonen og optimalisert medlemsreisen.

Støtteordninger

Flere klubber bruker nasjonale og internasjonale støtteordninger.

Bærekraft

Fylkesleddene har oppnådd organisatorisk og økonomisk bærekraft.

Ungdomsengasjement

Vi gjennomfører ungdomsinitierte kampanjer med mål om å styrke det lokale, regionale og nasjonale engasjementet og synligheten.

20.04.2021