Ungdom og Fritids lover

§1 Navn

Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan forkortes med UoF. 

Engelsk navn: Youth Work Norway 

§ 2 Formål

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til deltakere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 

§ 3 Prinsipper

3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og Fritid er ungdom, ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2. 

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne demokratiske styrer i det enkelte medlemstiltak skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin egen fritid.  

3.3 Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral. 

3.4 Ungdom og Fritid har som oppgave å fremme interessene til medlemmer nasjonalt og internasjonalt. 

§ 4 Medlemmer

4.1 Alle fritidsklubber, ungdomshus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom, som oppfyller kravene til medlemskap, kan bli medlem. 

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og/eller frivillige velger å søke om medlemskap.  

4.3 Tiltakets deltakere, ansatte og frivillige er medlemmer i Ungdom og Fritid, og medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte organ er lokallagsstyre i Ungdom og Fritid. 

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, med unntak av ledere, samt kontroll- og valgkomiteen.  

Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år. 

Med voksen forstås: At du er valgt inn som voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt et ansettelsesforhold eller tilsvarende, som for eksempel lærling, i et medlemstiltak.  

4.5 Ungdom og Fritid har tre medlemskategorier: Medlemmer, observatørmedlemmer og assosierte medlemmer. Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer og assosierte medlemmer har begrensende rettigheter. 

4.6 Medlemskap 

De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:  

 • Tiltaket må være åpent for alle, ikke bare spesielle grupper. 
 • Det kan gjøres unntak for tiltak som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
 • Målgruppen må være mellom 10-25 år. 
 • Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.  
 • Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt. 
 • Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet. 
 • Tiltaket må være rusfritt. 

Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet: 

 • Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper. 
 • Tiltak med ad-hoc preg. 
 • Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere. 

4.7 Observatørmedlemskap 

Tiltak som ikke oppfyller kravene i § 4.6, kan innvilges observatørmedlemskap. 

Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid. 

Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil derfor ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til fylkesårsmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i Ungdom og Fritid.  

4.8 Assosiert medlemskap 

Andre organisasjoner som tilslutter seg Ungdom og Fritids styringsdokumenter kan innvilges assosiert medlemskap. 

Assosierte medlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid. 

Assosierte medlemmer vil ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til fylkesårsmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i Ungdom og Fritid. 

4.9 Medlemskap eller endring av medlemskategori avgjøres av sentralstyret etter innstilling fra sekretariatet. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4, sendes Ungdom og Fritids sekretariat. Søknaden sendes sentralstyret sammen med sekretariatets innstilling senest en uke før sentralstyremøtet. 

4.10 Medlemstiltak har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for medlemskapet. 

4.11 Medlemstiltak plikter å legge frem dokumentasjon på at medlemskravene tilfredsstilles etter anmodning fra Ungdom og Fritid.  

§ 5 Tap av medlemskap eller endring av medlemskategori

5.1 Dersom kontingenten ikke betales, endres medlemskapet til passivt og medlemsfordeler frafaller. Etter to år som passivt medlem, mister man automatisk medlemskapet i Ungdom og Fritid. 

5.2 Tap av medlemskap kan også skje dersom et medlemstiltak:  

 • Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover. 
 • Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og Fritids valgte organer. 
 • Opptrer til skade for Ungdom og Fritid. 
 • Ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap. 

5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller kravene i § 4.6 kan innvilges observatørmedlemskap etter samme prosedyre som § 5.4. 

5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller endring av medlemskategori må sendes på forhånd, og man gis adgang til å redegjøre for sitt syn på det sentralstyremøtet som skal behandle saken. Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke), etter innstilling fra sekretariatet. 

5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid på nasjonalt og fylkesnivå kan utelukkes fra tillitsverv med samme begrunnelse som i § 5.2 og samme fremgangsmåte som i § 5.4.  

5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes inn for Landsmøtet. 

§ 6 Utmelding

Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid skriftlig.

§ 7 Kontingent

Landsmøtet fastsetter kontingenten.

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsmøtet

8.1 Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv; sentralstyre med vararepresentanter, samt kontrollkomité og valgkomité. 

8.2 Fylkesårsmøtet foretar valg av delegater til Landsmøtet ut fra fylkesstyrets innstilling, der hvert fylkesledd kan stille med fire delegater. Minst to av delegatene skal være ungdom, hvorav minst en av ungdommene skal sitte i fylkesstyret, og minst en av delegatene må være en voksen fra fylkesstyret. Unntak gjelder for fylker der minimumskravet til styresammensetning ikke oppnås. 

Sentralt tillitsvalgte i sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra fylkesleddene samtidig som de har sentrale tillitsverv i organisasjonen. 

8.3 Sentralstyret skal ha følgende sammensetning: 

 • Leder  
 • 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom)  
 • 3 styremedlemmer (ungdom) 
 • 3 styremedlemmer (voksen) 
 • 4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne) 

8.4 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av Landsmøtet. 

8.5 Ungdom og Fritids medlemmer, fylkesledd, valgkomiteer og tillitsvalgte kan nominere kandidater til sentrale verv. Kandidatene skal være forespurt og ha sagt seg villige. 

Kandidater må nomineres minst to måneder før Landsmøtet for å bli vurdert av valgkomiteen. 

Personer med forslagsrett kan foreslå alternative kandidater (benkeforslag). Møtets forretningsorden setter rammene for slike forslag. 

8.6 Sentralstyret innstiller kandidater til den sentrale valgkomité til Landsmøtet. 

8.7 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i organisasjonen om gangen.  

8.8 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, geografisk spredning, variasjon i alder og variasjon i faglig bakgrunn i alle styrer, komiteer og utvalg.  

§ 9 Landsmøtet

9.1 Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni annethvert år.  

9.2 Landsmøtet innkalles med tre måneders varsel.  

9.3 Saker til Landsmøtet må være sendt sentralstyret fire uker før møtet.  

9.4 Påmelding for fylkesleddenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest to uker før Landsmøtet. 

9.5 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  

9.6 Dagsorden med sakspapir sendes fylkesleddene og delegatene senest to uker før Landsmøtet.  

9.7 Landsmøtet består av: 

 • Sentralstyret med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap). 
 • Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst to skal være ungdomsdelegater, og minst en skal være voksendelegat. 
 • Valgkomité med tale- og forslagsrett.  
 • Kontrollkomité med tale- og forslagsrett. 
 • Utvalg oppnevnt av sentralstyret med tale- og forslagsrett. 
 • Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett. 
 • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte Landsmøtet i henhold til forretningsorden. 

9.8 Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Landsmøtets saksliste.  

9.9 Landsmøtet avgjør ethvert innbyrdes stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike organisasjonsledd.  

9.10 Landsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere. 

9.11 Landsmøtet skal behandle:  

 • Styrets beretning fra de to foregående årene 
 • Revidert regnskap fra de to foregående årene  
 • Kontrollkomiteens beretning 
 • Beretninger fra komiteer og utvalg 
 • Ungdom og Fritid mener 
 • Strategisk plan 
 • Medlemskontingentens størrelse 
 • Valg av sentrale tillitsvalgte 
 • Saker styret fremmer 
 • Uttalelser
 • Innkomne forslag 

§ 10 Avstemminger på landsmøte og landsstyremøte

10.1 Dersom ikke annet er bestemt i lovene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger foregår ved visning av stemmetegn.  

10.2 Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang.  

10.3 Landsmøtet og landsstyremøtene kan åpne for skriftlige avstemminger. 

I disse lovene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke). 

§ 11 Ekstraordinært landsmøte

11.1 Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av fylkesleddene krever det.  

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært Landsmøte fastsettes av styret og skal finne sted senest åtte uker etter at krav er fremsatt. Innkalling og saksliste til ekstraordinært Landsmøte skal sendes ut senest fire uker før møtet. 

11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje senest to uker før møtet. Ekstraordinært Landsmøte skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste. Påmelding med fullmakter fra fylkesleddene sendes sekretariatet minst en uke før møtet.  

11.4 Ekstraordinært Landsmøte har samme sammensetning som Landsmøte. 

§12 Sentralstyret

12.1 Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom Landsmøtet. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på møtet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

12.2 Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere. I ekstraordinære situasjoner som gjør umiddelbar tiltredelse uheldig, vil avtroppende sentralstyre fungere frem til nytt styre er operativt, inntil fire måneder.  

Leder for sentralstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.  

12.3 Sentralstyret leder Ungdom og Fritids virksomhet mellom Landsmøtet og har ansvaret for at strategisk plan og Ungdom og Fritid mener følges opp. 

12.4 Sentralstyret vedtar Ungdom og Fritids budsjett årlig. 

12.5 Sentralstyret avgjør hvem som forplikter organisasjonen og påser at eiendeler og verdier er forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal sentralstyret påse at sekretariatets forretningsførsel og regnskapsrutiner er forsvarlige. 

12.6 Sentralstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i sentralstyret. 

§ 13 Arbeidsutvalget

13.1 Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to nestledere.

13.2 Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyret.

13.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges fram for sentralstyret.

§14 Kontrollkomité

14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.  

14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år. 

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme.  Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

14.4 Kontrollkomiteen skal: 

 • Føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av Ungdom og Fritids midler. 
 • Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av Landsmøtet.
 • Etter hvert møte avgi rapport til sentralstyret. 
 • Rapportere organisasjonens drift for de to siste årene til Landsmøtet. 
 • Innstille til Landsmøtet om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste årene. 
 • Innstille til landsstyremøtet om vedtak av Ungdom og Fritids regnskap for foregående år. 
 • Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens virksomhet. 

14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter. 

14.6 Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett på sentralstyrets møter. 

§ 15 Valgkomité sentralt og i fylket

15.1 Den sentrale valgkomiteen består av leder og fire medlemmer. Valgkomité i fylket består av leder og minst to medlemmer. 

15.2 Valgkomiteene velges for to år av gangen. Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år. 

15.3 Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtet eller fylkesårsmøtet er hevet, og det forventes at valgkomiteen: 

 • Blir kjent med det nye styret. 
 • Holder seg oppdatert om hvordan styret og dets sammensetning av tillitsvalgte fungerer i praksis.
 • Har kontinuerlig kontakt med sekretariatet og de tillitsvalgte. 

15.5 Den sentrale valgkomiteen skal: 

 • Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og fylkesledd. 
 • Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 
 • Følge opp alle innsendte forslag fra fylkesledd og klubber. 
 • Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsmøtet. 

15.6 Valgkomité i fylket skal: 

 • Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer i fylket. 
 • Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 
 • Følge opp alle innsendte forslag fra klubber. 
 • Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående fylkesårsmøtet. 

15.7 Dersom en tillitsvalgt i valgkomiteen ønsker å stille til valg på et annet tillitsverv i organisasjonen, må man trekke seg fra vervet i valgkomiteen senest seks måneder før Landsmøtet eller fylkesårsmøtet.  

15.8 Ved behov kan det foretas suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket ut perioden. Valgkomité i fylket lager en innstilling, og valget foretas av fylkesstyret med avstemning i henhold til §10. 

§ 16 Utvalg og arbeidsgrupper

16.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder. Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av sentralstyret og
være ansvarlige overfor denne.

16.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som sentralstyret fastsetter.

§ 17 Regnskap

Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert revisor. Sentralstyret legger fram revidert
regnskap for de to foregående årene på Landsmøtet.

§ 18 Oppløsning

18.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid krever 3/4 flertall, og må fattes på to påfølgende
Landsmøter. Blanke stemmer teller ikke.

18.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids eventuelle midler overføres til relevante
samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids
formål.

§ 19 Lovendringer

19.1 Disse lovene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke). 

19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids sekretariat senest en måned før Landsmøtet og sendes fylkesleddene senest to uker før møtet.  

19.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtets slutt. 

§ 20 Sekretariat

20.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av sekretariatet.  

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret på åremål med en tidsramme på fire år. Sentralstyret kan forlenge åremålet med 2 + 2 år. Totalt inntil åtte år.  

20.3 Sekretariatet består av det antall ansatte sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.  

§ 21 Fylkesleddene

21.1 Fylkesleddene skal ivareta medlemmenes interesser, og legge til rette for aktivitet lokalt og regionalt. 

21.2 Et fylkesledd består av alle medlemstiltak innenfor fylkets geografiske område. Ungdom og Fritids fylkesledd følger den nasjonale fylkesinndelingen. 

Ved behov kan fylkesstyrene søke sentralstyret om unntak fra dette. 

21.3 Fylkesleddene er bundet av Ungdom og Fritids lover. 

21.4 Fylkesårsmøtet er fylkesleddets høyeste organ.  

21.5 Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Fylkesårsmøtet innkalles med én måneds varsel. 

21.6 Fylkesårsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 

21.7 Dagsorden med sakspapirer sendes fylkesleddets medlemmer senest to uker før fylkesårsmøtet.  

21.8 Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille med to delegater (to stemmer), hvorav en ungdomsdelegat og en voksendelegat. I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte fylkesårsmøtet i henhold til forretningsorden. 

21.9 Fylkesårsmøtet skal behandle: 

 • Fylkesstyrets beretning  
 • Regnskap fra foregående år 
 • Budsjett 
 • Valg av fylkesstyre og valgkomité 
 • Valg av delegater til Landsmøte (annethvert år) 
 • Saker fylkesstyret fremmer 
 • Innkomne saker 

21.10 Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesårsmøtet, som skal ha en sammensetning av: 

 • Leder 
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom)  
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen) 
 • Varamedlemmer (ungdom, voksen) 

I fylker der minimumskravet til styresammensetning ikke oppnås kan det åpnes for å ha færre medlemmer. Det må være minimum tre styremedlemmer for å være vedtaksdyktig.  

21.11 Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.  

21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte på styremøter, kan erstattes av varamedlemmer for å oppnå vedtaksdyktighet. Dersom det ikke er mulig å oppnå vedtaksdyktighet ved bruk av varaer, kan styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, sikre vedtak ved skriftlig avstemming på email eller lignende. 

21.13 Avstemminger på fylkesårsmøte skjer i henhold til §10. 

21.14 Fylkesstyret plikter å sende referat fra fylkesårsmøtet og regnskap til sentralstyret og medlemstiltakene i fylket innen utgangen av mars.   

21.15 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes. 

21.16 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra forrige fylkesårsmøte og regnskap fra foregående år er sendt Ungdom og Fritids sekretariat. Fylkesmidler gjelder for inneværende regnskapsår. 

21.17 Oppløsning av fylkesledd krever ¾ flertall på fylkesårsmøtet, og skal fattes på to påfølgende fylkesårsmøter. Blanke stemmer teller ikke. Ved oppløsning skal eventuelle midler overføres til Ungdom og Fritid sentralt, fram til ny etablering av fylkesleddet.  

Ved vesentlig mislighold eller svikt i et fylkesledd skal kontrollkomiteen først kartlegge omstendighetene og lage en innstilling, før sentralstyret vedtar en løsning. 

§ 22 Landsstyret

22.1 Landsstyret

 • Avholder møte innen utgangen av oktober hvert år, fortrinnsvis digitalt. 
 • Avholder møte innen utgangen av juni annethvert år, året det ikke er landsmøte, fortrinnsvis fysisk. 
 • Møtes dersom sentralstyret eller 25 % av fylkeslagene krever det. 

22.2 Landsstyret innkalles med seks ukers varsel. 

22.3 Innkomne saker fra landsstyrets medlemmer må være sendt til sentralstyret senest tre uker før møtet. 

22.4 Landsstyret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 

22.5 Dagsorden med sakspapir sendes landsstyrets medlemmer senest to uker før møtet. 

22.6 Landsstyret består av: 

 • Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap). 
 • En voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og nestleder. 
 • En representant fra den sentrale kontrollkomiteen, med tale- og forslagsrett. 
 • En representant fra den sentrale valgkomiteen, med tale- og forslagsrett. 
 • I tillegg møter generalsekretær og en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 
 • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte landsstyret i henhold til forretningsorden. 

22.7 Landsstyret skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i landsstyrets saksliste. 

22.8 Landsstyret velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere. 

22.9 Landsstyret skal behandle: 

 • Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
 • Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved behov. 

Samt følgende saker i årene mellom Landsmøtene: 

 • Revidert regnskap fra foregående år 
 • Nye uttalelser 
 • Sentralstyrets beretning fra foregående år 
 • Kontrollkomiteens beretning 
 • Beretninger fra komiteer og utvalg 

§ 23 Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak

23.1 Landsstyret vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen. Etiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i landsstyret. 

23.2 Dersom medlemmer eller tillitsvalgte bryter de etiske retningslinjene, kan det medføre ulike sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon. 

23.3 Generalsekretær, styreleder og kontrollkomiteens leder har sammen myndighet til å fatte vedtak om disiplinærvedtak. Vedtak kan ankes til sentralstyret. 

Vedtatt på Landsmøte 07.05.2023