Lover

Ungdom og Fritids Lover

1 Navn

Organisasjonens navn er:
Ungdom og Fritid – Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus

Engelsk navn:
Norwegian national youth club organisation

2 Formål

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

3 Prinsipper

3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne– og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og Fritid er ungdom fra 10 til 18 år, samt ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2.

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne demokratiske styrer i det enkelte lokallag skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin egen fritid.

3.3. Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.

3.4. Ungdom og Fritid har som oppgave å representere medlemmer nasjonalt og internasjonalt.

4 Medlemmer

4.1 Alle fritidsklubber, ungdomshus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom, som oppfyller kravene til medlemskap, kan bli medlem.

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og frivillige velger å søke om medlemskap.

4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil være kollektive medlemmer i Ungdom og Fritid, og medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte organ er lokallagsstyre i Ungdom og Fritid.

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, med unntak av kontroll- og valgkomiteen. Sentralstyrets leder velges også særskilt.

Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år.

Med voksen forstås: Ansatt eller frivillig ansvarsperson med ansettelsesforhold eller annen avtale med medlemstiltakene, over 18 år.

4.5 Ungdom og Fritid har to medlemskategorier: Medlemmer og observatørmedlemmer. Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer har begrensende rettigheter.

4.6 Medlemskap

De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:

 • Tiltaket må være åpent for alle i målgruppen 13 – 18 år, ikke bare spesielle grupper.
 • Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.
 • Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt.
 • Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet.
 • Tiltaket må være rusfritt.

Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet:

 • Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
 • Tiltak med ad-hoc preg.
 • Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere.

4.7 Observatørmedlemskap
Tiltak som ikke oppfyller kravet om brukerstyring, der de unge ikke har reell innflytelse over tiltaket(§ 4.5), kan innvilges observatørmedlemskap.

Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.

Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil derfor ikke ha mulighet til å stille med representanter til kretsstyre eller til å sende delegater til Landsting eller Stormøte.

4.8 Medlemskap eller endring av medlemskategori avgjøres av Sentralstyret etter innstilling fra sekretariatet. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4, sendes Ungdom og Fritids sekretariat. Søknaden sendes sentralstyret sammen med sekretariatets innstilling senest en uke før sentralstyremøtet.

4.9 Medlemstiltak har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for medlemskapet.

4.10 Medlemstiltak plikter å legge frem dokumentasjon på at medlemskravene tilfredsstilles etter anmodning fra Ungdom og Fritid.

5 Tap av medlemskap eller endring av medlemskategori

5.1 Tap av medlemskap skjer automatisk dersom kontingenten ikke er betalt.

5.2 Tap av medlemskap kan skje dersom et medlemstiltak:

 • Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover.
 • Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og Fritids valgte organer.
 • Opptrer til skade for Ungdom og Fritid.
 • Ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap.

5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller kravet om brukerstyring, der de unge ikke har reell innflytelse i tiltaket (§4.5) , kan innvilges observatørmedlemskap etter samme prosedyre som § 5.4.

5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller endring av medlemskategori må sendes på forhånd, og man gis adgang til å redegjøre for sitt syn på det sentralstyremøtet som skal behandle saken. Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke), etter innstilling fra sekretariatet.

5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid kan utelukkes fra tillitsverv med samme begrunnelse som i § 5.2 og samme fremgangsmåte som i § 5.4.

5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes inn for Landsting/Stormøte.

6 Utmelding

Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid skriftlig.

7 Kontingent

7.1 Landstinget fastsetter kontingenten.

7.2. Landstinget fastsetter hvor stor del av kontingenten som skal tilbakeføres til kretsene i form av tilskudd. Øvrig kontingent forvaltes av sentralstyret.

8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsting og Stormøte

8.1 Landstinget foretar valg til sentrale tillitsverv; Sentralstyre, Kontrollkomité og Valgkomité, alle med vararepresentanter.

Kretsenes årsmøte foretar valg av delegater til Landsting og Stormøte, der hver krets kan stille med to delegater. Minst én må være ungdomsdelegat.

8.2. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:

 • Leder
 • 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom).
 • 3 styremedlemmer (ungdom)
 • 3 styremedlemmer (voksen)
 • 4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)

8.3 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av Landsting.

8.4 Kun kandidater som er nominert av kretsene eller av valgkomiteen er valgbare som sentrale tillitsvalgte.

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst to måneder før Landstinget. Medlemmer skal informeres om tidsfristen sammen med landstinginnkalling.

8.5 Det skal etterstrebes geografisk spredning, og at begge kjønn skal være representert i alle styrer og utvalg.

9 Landsting

9.1. Landstinget er organisasjonens høyeste organ. Landsting avholdes innen utgangen av juni annethvert år.

9.2. Landstinget innkalles med tre måneders varsel.

9.3. Saker til Landstinget må være sendt sentralstyret 4 uker før møtet.

9.4. Påmelding for kretsenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest 2 uker før Landstinget.

9.5 Landstinget er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

9.6. Dagsorden med sakspapir sendes kretsene og delegatene senest 2 uker før Landstinget.

9.7. Landstinget består av:

 • Sentralstyret med stemme-, tale- og forslagsrett (Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap).
 • To representanter fra hver krets med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst én skal være ungdom.
 • Valgkomité med tale og forslagsrett.
 • Kontrollkomité med tale og forslagsrett.
 • Utvalg oppnevnt av Sentralstyret med tale- og forslagsrett.
 • Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett.
 • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte Landsting i henhold til forretningsorden.

9.8. Landstinget skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Landstingets saksliste.

9.9. Landstinget avgjør ethvert innbyrdes stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike organisasjonsledd.

9.10. Landstinget velger ordstyrer.

9.11 Landstinget skal behandle:

 • Styrets beretning fra foregående år
 • Revidert regnskap fra foregående år
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Beretninger fra komiteer og utvalg
 • Politisk plattform
 • Handlingsprogram
 • Neste års budsjett
 • Medlemskontingentens størrelse
 • Valg av sentrale tillitsvalgte
 • Saker styret fremmer
 • Resolusjoner
 • Innkomne forslag

10 Avstemminger på Landsting og Stormøte

10.1. Dersom ikke annet er bestemt i lovene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger foregår ved visning av stemmetegn.

10.2. Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang.

10.3. Landsting og stormøte kan åpne for skriftlige avstemminger.

I disse lovene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke).

11 Ekstraordinært Landsting

11.1 Ekstraordinært Landsting skal avholdes dersom styret eller 1/3 av kretsene krever det.

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært Landsting fastsettes av styret og skal finne sted senest 5 uker etter at krav er fremsatt. Innkalling og saksliste til ekstraordinært Landsting skal sendes ut senest 4 uker før møtet.

11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje senest 2 uker før møtet. Ekstraordinært Landsting skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste.

Påmelding med fullmakter fra kretsene sendes sekretariatet minst 1 uke før møtet.

11.4 Ekstraordinært Landsting har samme sammensetning som Landstinget.

12 Stormøte

12.1. Stormøte er organisasjonens høyeste organ mellom Landstingene. Stormøte avholdes innen utgangen av juni annethvert år.

12.2. Møtet innkalles med tre måneders varsel.

12.3. Forslag til Stormøte må være sendt Sentralstyret senest 4 uker før møtet.

12.4. Påmelding fra kretsenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest 2 uker før Stormøtet.

12.5. Dagsorden med sakspapirer sendes kretsene og delegatene 2 uker på forhånd.

12.6. Stormøtet består av

 • Sentralstyret med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap).
 • To delegater fra hver krets med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst én må være ungdom
 • Valgkomité med tale og forslagsrett.
 • Kontrollkomité med tale og forslagsrett.
 • Utvalg oppnevnt av sentralstyret med tale/forslagsrett.
 • Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett.
 • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte Stormøte i henhold til forretningsorden.

12.7. Stormøtet skal behandle, og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Stormøtets saksliste.

12.8. Stormøtet velger ordstyrer.

12.10. Stormøtet skal behandle:

 • Styrets beretning fra foregående år
 • Revidert regnskap fra foregående år
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Beretninger fra komiteer og utvalg
 • Revidert Handlingsprogram
 • Revidert budsjett
 • Suppleringsvalg
 • Saker Sentralstyret fremmer
 • Resolusjoner
 • Innkomne saker

13 Styret

13.1. Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom Landsting og Stormøter. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på møtet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

13.2. Sentralstyrets funksjonstid er 2 år. Valgte styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har funksjonstid fram til Landstinget 2 år senere.

13.3. Sentralstyret leder Ungdom og Fritids virksomhet mellom Landstingene og har ansvaret for at handlingsplan og politisk plattform følges opp.

13.4. Sentralstyret avgjør hvem som forplikter organisasjonen og påser at eiendeler og verdier er forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal Sentralstyret påse at sekretariatets forretningsførsel og regnskapsrutiner er forsvarlige.

13.5 Sentralstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i Sentralstyret.

14 Arbeidsutvalget

14.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to nestledere.

14.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra Sentralstyret.

14.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges fram for Sentralstyret.

15 Kontrollkomité

15.1 Kontrollkomiteen består av leder, to medlemmer og to vararepresentanter.

15.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen.

15.3 Ved stemmelikhet i Kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme.  Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

15.4 Kontrollkomiteen skal:

 • Føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av Ungdom og Fritids midler.
 • Føre kontroll med at Sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av Landstinget eller Stormøtet.
 • Etter hvert møte avgi rapport til Sentralstyret.
 • Årlig gi en rapport til Landstinget eller Stormøte.
 • Innstille til Landsting eller Stormøte om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper.
 • Utarbeide arbeidsplan for Kontrollkomiteens virksomhet.

15.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter.

16 Valgkomité

16.1 Valgkomiteen består av leder, to medlemmer og to vararepresentanter.

16.2 Valgkomiteen velges for to år av gangen. Ved stemmelikhet i Valgkomiteen har leder dobbeltstemme

16.3 Valgkomiteen trer i kraft senest tre måneder før hvert Landsting eller Stormøte.

16.4 Valgkomiteen skal:

 • Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og kretser.
 • Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang.
 • Følge opp alle innsendte forslag fra kretser og klubber.
 • Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsting.
 • Ved suppleringsvalg sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Stormøte.

17 Utvalg og arbeidsgrupper

17.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder. Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av Sentralstyret og være ansvarlige ovenfor denne.

17.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som Sentralstyret fastsetter.

18 Regnskap

Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert revisor. Sentralstyret legger fram revidert regnskap på Landsting og Stormøte.

19 Oppløsning

19.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid krever 3/4 flertall, og må fattes på 2 påfølgende Landsting eller Stormøter. Blanke stemmer teller ikke.

19.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids eventuelle midler overføres til relevante samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids formål.

20 Lovendringer

20.1 Disse lovene kan bare endres av Landstinget med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke).

20.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids sekretariat senest to måneder før et Landsting og sendes kretsene senest to uker før møtet.

20.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter Landstingets slutt.

21 Sekretariat

21.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av sekretariatet.

21.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret på åremål.

21.3 Sekretariatet består av det antall ansatte Sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.

22 Kretsene

22.1 Kretsens skal ivareta medlemmenes interesser, og organisere aktivitet lokalt.

22.2. En krets skal bestå av medlemstiltak fra minimum to kommuner eller bydeler med egne bydelsadministrasjoner. Et tiltak kan bare være medlem av én krets. Svalbard innrømmes samme rettigheter som en krets.

22.3 Kretsen er bundet av Ungdom og Fritids lover.

22.4 Årsmøtet er kretsens høyeste organ.

22.5 Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet innkalles med én måneds varsel.

22.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

22.7 Dagsorden med sakspapirer sendes kretsens medlemmer senest 1 uke før Årsmøtet.

22.8 Til Årsmøtet kan hvert tiltak stille med 2 stemmeberettigede (2 stemmer), hvorav minst én må være ungdom.

22.9 Årsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning
 • Regnskap fra foregående år
 • Budsjett
 • Valg av kretsstyre og delegater
 • Saker kretsstyret fremmer
 • Innkomne saker

22.10. Kretsen ledes av et styre valgt av Årsmøtet og skal bestå av:

 • Minst tre personer
 • Minst 50 % ungdom

22.11 Avstemminger på årsmøte skjer i henhold til §10

22.12 Årsmøtet velger to utsendinger til Landsting og Stormøte, en voksen og en ungdom.

22.13 Kretsstyret plikter å sende referat fra årsmøtet og regnskap til Sentralstyret og medlemstiltakene i kretsen innen utgangen av mars.

22.14 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes.

22.15 Kretsmidler kan søkes om etter at referat fra årsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og Fritids sekretariat.

22.16 Midler til fordeling vedtas av Landstinget som avgjør hvor stor del av kontingenten som tilbakeføres til kretsene.