Forebygging av ungdoms-kriminalitet

Med få grep og et minimum av politisk interesse vil fritidsklubbene kunne gjøre underverker for de mest sårbare i samfunnet.

I Dagbladet onsdag 7. februar skriver Jan Bøhler om fritidsklubbenes rolle i forebyggingen av ungdomskriminalitet. Han skriver «Det er lett å undervurdere behovet for at unge har et trygt sted å henge».

Regjeringen gikk i 2016 inn for et ambisiøst og viktig mål om at alle barn og unge skulle kunne delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre. Dette ble nedfelt i Fritidserklæringen. Ungdom og Fritid har lenge pekt på fritidsklubbene som en naturlig og viktig komponent for å oppnå dette målet.

Jan Bøhler har også helt rett når han sier at dagens situasjon tilsier at vi heller bør bygge opp og utvide klubbtilbudet. Ungdom og Fritids tilstandsrapport på fritidsklubbfeltet 2016/2017 viste at kun 6,6% av fritidsklubbene er åpne på lørdager.

Det er tre rammebetingelser som må på plass for at fritidsklubbene skal kunne gjennomføre sitt mandat som rus- og kriminalitetsforebyggende arena.

  • Fritidsklubber og ungdomshus må lovfestes. Det kan ikke lenger være opp til kommunene selv å bestemme om hvorvidt de ønsker å ha et slikt tilbud eller ikke. De åpne møteplassene for ungdom er grunnmuren i det holdningsskapende arbeidet, og blir i dag utsatt for grove økonomiske kutt på de kommunale budsjettene.
  • Det må utvikles gode og fleksible lønnsordninger for ansatte som jobber i fritidsklubb. Kommunene må anerkjenne den belastningen ungdomsarbeidere pådrar seg når de jobber på ugunstige tidspunkt. Fritidsklubbfeltet har mistet mange dyktige ungdomsarbeidere fordi lønnsvilkårene og kompensasjonsordningene ikke er tilpasset dem.
  • Det må innføres kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus. Det må foreligge en rettesnor for når tilbudet kan sies å være tilfredsstillende og ikke.

Det er med et hjertesukk at vi igjen påpeker at dette er en allerede foreliggende struktur som med få grep og et minimum av politisk interesse vil kunne gjøre underverker for de mest sårbare i samfunnet.

Så, Jan Bøhler – er det på tide at også du og Arbeiderpartiet løfter dette inn i Stortinget og foreslår en slik lovfesting?

12.02.2018