Idrettstrategien skaper optimisme

Regjeringen la i dag frem idrettsstartegien 2021 «Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett». Ungdom og Fritid er glad for at det egenorganiserte likestilles med organisert fysisk aktivitet, og er veldig fornøyd med at fritidsklubbene løftes som en sentral aktør for det egenorganiserte.

Mer enn 640 fritidsklubber, ungdomshus og juniorklubber i hele landet er medlem i Ungdom og Fritid, og vi representerer dermed rundt 2500 ungdomsarbeidere og 100 000 ungdommer. I idrettsstrategien løftes ungdomsmedarbeiderne frem som viktige tilretteleggere for egenorganisert ungdomsfrivillighet, det er veldig gledelig at disse nå løftes frem.

Vi synes det er positivt at regjeringen anerkjenner den vanskelige situasjonen pandemien har resulterer i for deltakelse i aktivitet. Det er viktig at det settes fokus på medlems- og aktivitetstall i idretten. I Ungdata ser vi at idretten har et fall i aktivitet på totalt 6,5% mens fritidsklubbene har et fall på 32%. Vi mener derfor at fritidsklubbene på samme måte som idretten trenger gjenåpningsmidler.

I strategien legges det opp til en ny tidsavgrenset søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingsprosjekter i idretten.

Det er satt av 200 millioner til prosjektet som har som mål å skape varig økt deltakelse i idrett blant følgende grupper:

  • Barn og ungdom fra lavinntektsfamilier/utsatte familier
  • Jenter generelt og minoritetsjenter spesielt
  • Barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Ungdom og Fritid sine medlemmer når allerede flere av disse målgruppene gjennom egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. På klubbene er det flere barn og unge med lav sosioøkonomisk status, med minoritetsbakgrunn og flere med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre. I tiden fremover vil det derfor være viktig at både de frivillige og kommunale fritidsklubbene, som tilretteleggere for ungdoms egenorganiserte frivillige aktiviteter, inkluderes som mulige søkere i den nye tilskuddsordningen.

Spesielt gledelig er det at Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som Ungdom og Fritid har vært med på å etablere får permanent status. I tillegg får Tverga en ekstraordinær bevilgning på 3 millioner for å styrke arbeidet sitt etter pandemien.

Fritidsklubbene er med litt drahjelp, klare for å ta imot enda flere, og være en aktiv og viktig del barn og unge egenorganiserte fysiske aktivitet etter pandemien.

Du kan lese hele strategien her.

03.09.21