Midler til inkludering av ukrainske flyktninger

Fritidsklubbfeltet har fått en tildeling på 2,5 millioner til inkludering av barn og unge flyktninger fra Ukraina i sitt kulturtilbud. Dette annonserte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 9. juni på HUB Ukraina Skøyen. 

I løpet av 2022 er norske kommuner bedt om å bosette 35 000 flyktninger. Mange av disse er barn og unge som ikke lenger kan bo i hjemlandet Ukraina grunnet krig. I prosessen med å finne seg til rette i et nytt lokalmiljø er deltakelse på kulturelle fritidsaktiviteter en god måte å ta del i det kommunale fellesskapet og bli kjent med andre.  

Klubb som inkluderingsarena

Å delta på fritidsaktiviteter bidrar til å skape tilhørighet, fellesskap og mestring. Allikevel møter barn og ungdom flere barrierer når de ønsker å delta på fritiden, inkludert penger, transport, manglende møteplasser, fordommer og psykisk press.  

Fritidsklubben er den fritidsarenaen der ungdom møter færrest barrierer for deltakelse; prestasjonspress minimeres, tilbudet er gratis og påmelding kreves ikke. Samtidig arbeider klubbansatte metodisk med relasjonsbygging. Konkret er ungdomsarbeidere godt trent i å se barn og unge, fange opp dynamikken mellom dem og til å bygge relasjoner til og imellom disse. Klubbene kjennetegnes også av at ungdommer deltar på aktiviteter og arrangementer de finner relevante fordi de gjennom reell medvirkning selv utvikler og skaper aktivitetene de selv ønsker å drive med. 

Skrevet på en annen måte: fritidsklubbene er svært godt tilrettelagt for å inkludere ulike typer barn og unge. Det gjelder også de som kommer fra Ukraina.  

2,5 millioner til inkludering 

  1. juni delte Kultur- og likestillingsdepartementet ut 10 millioner til inkludering av ukrainske flyktninger i kulturaktiviteter. 2,5 millioner av disse er gitt i tilskudd til klubbfeltet og vil forvaltes av Ungdom og Fritid. 

Vi oppfordrer våre medlemsklubber til å søke på ordningen ved behov. Mange av dere har allerede tatt kontakt med lokal flyktningetjeneste, hatt flyktninger innom klubben og tilrettelagt for deltakelse i eksisterende tilbud.  

Med denne ordningen har våre medlemsklubber muligheten til å tilrettelegge eksisterende tilbud, opprette nye og til lønnsmidler.  

Søk om midler her!