Klubbundersøkelsen 2023

Hvordan ser fritidsklubbfeltet ut i dag? Det er dere som har svarene og vi ber nå om litt av deres tid til å dele disse med oss.

Det er nå tre år siden vi utførte vår nasjonale klubbundersøkelse og kartla status for åpne møteplasser for ungdom i Norge. Nå gjør vi det igjen, og vi trenger hjelp fra våre medlemsklubber.

Alle våre medlemmer skal ha mottatt en mail med lenke til undersøkelsen fra Opinion, som på vegne av Ungdom og Fritid skal gjennomføre Klubbundersøkelsen, og vi håper dere tar dere tiden til å svare.

Årets klubbundersøkelse er spesielt viktig!

Undersøkelsen skal kartlegge temaer som klubbfeltets forankring, rammebetingelser, lokaler, deltakere, aktiviteter, personale, medvirkning, informasjonsarbeid og samarbeid.

Formålet med denne undersøkelsen er å samle data om fritidsklubbfeltet for at Ungdom og Fritid skal ha oppdatert og god kunnskap om fritidsklubbfeltet, og for at de best mulig skal kunne ivareta og representere dere som medlemsklubb.

I år er det spesielt viktig at du besvarer undersøkelsen ettersom disse dataene vil bli brukt som kilde i Barne- og familiedepartementets utredning av fritidsklubbfeltet som kommer i juni. I utredningen skal spørsmål om rolle, samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og finansieringsmodell inngå. En utredning av fritidsklubbfeltet er noe Ungdom og Fritid har jobbet med å få til i flere år. Årsaken er at funn og anbefalinger i et slikt dokument kan resultere i økt annerkjennelse av feltet som en betydningsfull arena for barn og unge blant politikere, og dermed i politikk på feltet.

Klubbundersøkelsen 2020

I den forrige klubbundersøkelsen kunne vi avdekke at fritidsklubber og ungdomshus i dag er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper enn noensinne. Til tross for stramme rammer, så vi et mangfoldig aktivitetstilbud, et sterkt prinsipp om gratis deltakelse og en aktiv ung fri­villighet. Ungdom selv var en ressurs som aktivitetsledere og frivillige på klubben. Det ble rapportert om et handlingsrom både i forbindelse med påvirkning av kommunale planverk og gjennom å la ungdomsmedvirkningen gjennomsyre hele sektoren fra økonomi og aktivitet, til ansettelsesprosesser og åpningstider.

Det tverrfaglige samarbeidet var sterkere enn tidligere med både politi, skole, helsesøster, kulturskole og frivillige organisasjoner.

14.03.2023