Kulturloven på høring

Høring – utkast til endringer i kulturloven. Ungdom og Fritid mener at fritidsklubber bør lovfestes.

Vi jobber for lovfesting!

I slutten av juni 2023 sendte Ungdom og Fritid inn et høringssvar hvor vi ber om at fritidsklubber må lovfestes i kulturloven.

 

Vi har lenge etterlyst en revidering av dagens kulturlov fordi det er behov for et sterkere og etterprøvbart lovverk som styringsverktøy i lokalt kulturliv. Ungdom og Fritid har dessverre erfart hvor utsatt fritidsklubbsektoren er. Gratis og lavterskel kulturtilbud til barn og unge trenger langsiktighet og rammer.

I Ungdom og Fritid mener står det

«Vi mener det må lovfestes at alle kommuner må sørge for at barn og unge har tilgang til en fritidsklubb i sitt nærmiljø. En lovfesting må definere retten til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet, og fastslå ungdoms rett til deltakelse og medvirkning. Møteplassene må være tilpasset alle barns funksjonsevne».

Hvor ligger ansvaret?

Fritidsklubber og andre åpne møteplasser for ungdom er et kommunalt ansvar. Fritidsklubbene utgjør, sammen med kulturskolene og bibliotekene, det offentliges egen oppfølging av Barnekonvensjonens artikkel 31 – alle barn og unge har rett til lek og fritid.

Fritidsklubbene og det lokale ungdomsarbeidet er ikke en lovpålagt oppgave, hvilket krever at kommunen selv må finne rom til å bruke frie inntekter til å finansiere ungdomsarbeidet. Mangel på lovfesting fører i dag til stor mangel på fritidsklubber, samt betydelig usikkerhet og ustabilitet når tilbudet prioriteres vekk i stramme kommunale budsjetter. Med mangel på lovfesting blir det offentliges egen oppfølging av Barnekonvensjonen en tilfeldighet snarere enn en rettighet.

Flere aktuelle lovverk

Et av lovverkene det kan være naturlig å lovfeste fritidsklubb er i kulturloven. 30. mars sendte Kulturdepartementet ut en høring på endringer i kulturloven. Regjeringen har foreslått disse endringene i kulturloven:

  • En presisert formålsbestemmelse som forankrer myndighetenes ansvar på kulturfeltet i «infrastrukturkravet», jf. Grl. § 100 sjette ledd.
  • En todelt lovfesting av armlengdesprinsippet, i formålsparagrafen og en ny bestemmelse som vil gjelde der konkrete beslutninger i hovedsak skal fattes på bakgrunn av kunstnerisk eller kulturfaglig skjønn.
  • En bestemmelse om kommunal og fylkeskommunal planlegging på kulturfeltet

 

26.06.2023