Mannsutvalget anbefaler lovfesting av fritidsklubber

I dag lanserte Mannsutvalget sin rapport «Likestillingens neste steg».  I et av tiltakene foreslår Mannsutvalget at kommunene blir lovpålagt å ha et fritidsklubbtilbud til barn og unge.  

Les anbefalingene (PDF)

Mannsutvalget ble oppnevnt for å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Les mer om utvalgets mandat.

«Fritidsklubbene er en arena som er åpen for alle, og skaper en viktig sosial arena for ungdom. Gutter utgjør om lag 60 prosent av brukerne av klubbtilbudet. Dette gjør fritidsklubbene til en viktig fellesskapsarena for å forebygge og motvirke utenforskap. Mannsutvalget mener at en styrking av fritids- og ungdomsklubbene vil komme både gutter og jenter til gode, men at det ventes å ha særlig positive effekter for gutter med fra lavinntektsfamilier og gutter med minoritetsbakgrunn, som er overrepresentert blant brukerne av tilbudet i dag.»