Ny folkehelsemelding trekker frem viktigheten av fritidsklubb

I dag la helseminister Ingvild Kjerkol frem ny folkehelsemelding. Meldingen blir presentert hvert fjerde år, og i den kommer det frem hvordan det står til med folkehelsa i Norge.

Til Ungdom og Fritids store glede trekker meldingen frem viktigheten av fritidsklubber, og at tilbudet kan bidra til å øke livskvaliteten for ungdom!  

I Folkehelsemeldinga Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar som ble lansert i dag, står det at Regjeringa vil vurdere korleis fritidsklubbane kan styrkast. Videre utdypes det i Folkehelsemeldingen (side 71) at:  

«Opne møteplassar, som til dømes fritidsklubbar, kan bidra til auka livskvalitet for ungdom som slit med einsemd, og føler at dei ikkje har noko meiningsfullt å drive med. Fritidsklubbar er eit fritidstilbod med låg terskel, og ein rusfri møteplass for all ungdom. Tilbodet treffer i noko større grad ungdom frå låginntektsfamiliar (93) og ungdom som hyppigare er involvert i vald, mobbing og regelbrot (94). Ungdom frå låginntektsfamiliar har i tillegg lågare deltaking i organiserte fritidsaktivitetar (95). Fritidsklubbane kan også ha ei førebyggande rolle for barn og unge med psykiske helseutfordringar, ved at tilsette og frivillige kan fange opp utfordringane tidleg og hjelpe ungdommane med å finne ut kvar dei skal vende seg for å få hjelp.

Regjeringa vil framover sjå på korleis fritidsklubbane kan styrkast. Kommunane har hovudansvaret for fritidsklubbane, medan oppgåva til regjeringa er å støtte kommunane i arbeidet. Barne- og familiedepartementet har sett i gang ei utgreiing av fritidsklubbfeltet, som ei oppfølging av samarbeidsstrategien for barn og ungdom i låginntektsfamiliar. Utgreiinga skal leverast i juni 2023».  

Ungdommer med Helse- og Omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ungdommer med Helse- og Omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

20. mars besøkte ungdom fra våre fylkeslag og sentralstyre Helse- og omsorgsdepartementet for å snakke med statsråden Ingvild Kjerkol. Det var ungdommene selv som hadde invitert ministeren, for å snakke med henne om fritidsklubb og psykisk helse. Alle har tilknytning til forskjellige fritidsklubber i Norge, fra nord i Harstad til sør i Kristiansand.

Ungdom og Fritid er veldig fornøyd med at nåværende regjering ser viktigheten av fritidsklubbfeltet og at dette er et område som spenner over flere fagområder og departementer. Vi har ikke hatt en regjering som er så tydelige på viktigheten av dette feltet. I løpet av det siste halvåret har 3 departementer på ulikt vis vist at de ser viktigheten av, og vil satse på dette underprioriterte feltet:  

  • Kultur- og likestillingsdepartementet skrev i sitt budsjettforslag til statsbudsjettet 2023 at: Regjeringen vil styrke de universelle ordningene, slik som bibliotek, fritidsklubber og Den kulturelle skolesekken. Målet er å bygge opp under fellesskapsløsningene, der målgruppen er alle. 
  • Barne- og familiedepartementet har bestilt en utredning av fritidsklubbfeltet som skal se på rolle og funksjon, hvor spørsmål om formål, samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og finansieringsmodell inngår. 
  • Helse- og omsorgsdepartementet skriver i folkehelsemeldingen at regjeringen skal vurdere korleis fritidsklubbane kan styrkast 

 Vi venter spent på utredningen av fritidsklubbfeltet som kommer i juni og på hvordan regjeringen skal følge den opp når de skal vurdere hvordan fritidsklubbfeltet kan styrkes fremover!