Oppdaterte smittevernråd for fritidsklubber og ungdomshus

Dette er Ungdom og fritid sine råd til hvordan fritidsklubber og ungdomshus kan gjennomføre aktiviteter innenfor de nye nasjonale smittevernreglene- og anbefalingene som gjelder fra 1. februar.

Aktuelle nasjonale råd og regler for fritidsklubber og ungdomshus  

Fra 1. februar 2022 gjelder:  

 • Fritidsaktiviteter kan gjennomføres normalt innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.  
 • Arrangementer og sammenkomster: 
 • Det er ingen antallsbegrensning på private eller offentlige sammenkomster.  
 • Det er ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.  
 • Det er krav om smittevernsforsvarlig drift.  
 • Arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.  
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Unntak fra dette gjelder dersom deltakere har faste tilviste plasser. Unntak fra dette gjelder også for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, eller for barneskoleelever i samme kohort.  
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 publikummere skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas. I denne planen bør arrangøren omtale og begrunne eventuelle avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.  

I noen kommuner vil det være et høyere smittetrykk, og kommunen kan anbefale å ikke gjennomføre enkelte eller flere fysiske aktiviteter i den kommunen.  

Det viktige er at ansatte, frivillige og deltakere på fritidsklubbene opplever det som trygt. Derfor må hver enkelt klubb også gjøre individuelle vurderinger av hva som trygger deres aktiviteter og hva slags tilpasninger som bør gjøres hos dem for at de skal kunne ivareta sitt ansvar for alle som deltar på klubben.  

Kommuneoverlegen skal derfor involveres i beslutninger om det er spørsmål om enkelte aktiviteter på klubbene kan gjennomføres og hvordan dette kan gjøres på den mest forsvarlige måten 

Generelle råd til alle fritidsklubber og ungdomshus  

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. 

 • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen hvor klubben ligger har egne regler og råd.   
 • Gjør egne vurderinger av hva som er viktig for at klubbens ansatte, frivillige og deltakere skal føle seg trygge. 
 • Informer alle som skal besøke klubben i åpningstiden eller delta på aktiviteter i regi av klubben om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, hvordan man opptrer i området i forkant av oppmøte og andre smittevernregler. 
 • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.   
 • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.     
 • Ha dialog med personer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogruppen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. 
 • Hold oversikt over hvem som deltar på aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 14 dager.   
 • Unngå eller avbryt aktiviteten hvis dere er usikre på om aktiviteten bidrar til økt smitterisiko.   

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet på FHIs hjemmesider.   

Hovedregler for å unngå smitte   

I tråd med anbefalinger fra folkehelsemyndighetene:   

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta.    
 • Sørg for god hygiene.  
 • Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand. 
 • Risikogrupper og uvaksinerte bør skjerme seg.  

 

08.02.2022