Regjeringen vil bidra til et kvalitetsløft for fritidsklubbene

Foto: Magnus Ross

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Handlingsplanen «Alle inkludert!» har blitt til i godt samarbeid med organisasjonene på feltet, og Ungdom og Fritid har kommet med innspill. Handlingsplanen inneholder 43 tiltak fordelt flere innsatsområder, der e av de handler om å gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere.

Regjeringen skal
🧡 bidra til et kvalitetsløft i fritidsklubber lokalt, bl.a. ved å videreutvikle kulturell og digital infrastruktur i fritidsklubber. Gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om sosial utjevning og mobilitet vil regjeringen vurdere ytterligere tiltak rettet mot fritidsklubbfeltet.

🧡 stimulere blant annet biblioteker, fritidsklubber og organisasjoner til å utvikle nye tilbud og åpne møteplasser for egenorganiserte og organiserte, sosiale aktiviteter gjennom pilottiltak.