Viktig støtteordning for kommuner, sjekk ut!

Regjeringen har i 2021 avsatt 4 millioner kroner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Kulturtanken utlyser nå midlene med søknadsfrist 1.oktober

Hvem kan søke?

 • Alle kommuner
 • Prosjektperiode: 2022
 • Kulturtanken samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretting av ordningen.
 • Pilotprosjektet kan søke om tilskudd på opp til 300.000 kroner. Søknadene sendes til Kulturtanken.

Hvordan søke

Pilotprosjektet kan søke om tilskudd på opp til 300.000 kroner.
Søknadene sendes til Kulturtanken.
Søknaden om tilskudd må inneholde følgende dokumenter:

 • Prosjektbeskrivelse som med utgangspunkt i søknadskriteriene beskriver hvordan kommunen skal løse oppdraget, inkludert budsjett og plan for medvirkning.
 • Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med barne- og ungdomskultur inkludert.

Det skal rapporters på bruk av midler og gjennomførte aktiviteter innen 12. februar 2023.

Kriterier for tilskudd

Prosjektene bør

 • bestå av samarbeid mellom relevante, lokale aktører som på ulikt vis påvirker barn og unges hverdag, eksempelvis aktører innen kultur, utdanning, næringsliv, helse og/eller frivillig sektor. Foruten kulturskolen vil aktuelle samarbeidspartnere kunne være fritidsklubber, bibliotek, barnehager, skole og SFO/AKS.
 • vise hvordan de kulturpolitiske målsetningene på barne- og ungdomsfeltet knytter seg til det formelle planarbeidet etter plan- og bygningsloven. Planarbeidet kan omfatte både separate planer, for eksempel en kommunedelplan for kultur eller oppvekst, eller inkludering av barne- og ungdomskultur i det generelle planverket.
 • kunne vise til et helhetlig tjeneste- og utviklingsarbeid innen barne- og ungdomsfeltet, generelt kulturarbeid og i tilknytning til overordnede politiske satsningsområder.
 • kunne vise til en plan for barne- og ungdomsmedvirkning, eksempelvis involvering av det kommunale ungdomsrådet.
 • utvikle, eventuelt videreutvikle, modeller der samarbeidsformen og tiltakene for å styrke barne- og ungdomskulturen i planverket fremgår.

 

02.09.21