Statsbudsjettet 2024: Oppsummert

Vi venter for tiden spent på regjeringens utredning av fritidsklubbfeltet som skulle kommet før sommeren, og det er knyttet stor spenning til hva resultatene av dette kommer til å bli. Vi forventer at regjeringen vil komme med en stor styrking av fritidsklubbfeltet når denne er klar.

Vi venter også spent på den nye dataspillstrategien som også skulle vært lansert før sommeren. Regjeringen har ytret at de ønsker å bidra til å gjøre dataspillkultur mer åpen og inkluderende for alle i hele landet, og Ungdom og Fritid jobber kontinuerlig for at klubbfeltet skal prioriteres i den kommende strategien.  Vi forventer også her at regjeringen kommer mer på banen når strategien foreligger.

 

Foto: Magnus Ross

Hva betyr statsbudsjettet for fritidsklubbene? 🤔 Her er en oppsummering:

🎉 10 millioner økt grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisasjonene:
Hva er dette: Grunnstøtten er frie midler som deles ut av Bufdir, til blant annet Ungdom og Fritid. Vi har over flere år spilt inn at grunnstøtten må øke fordi driftstilskuddet til Ungdom og Fritid har altfor lenge stått på stedet hvil. Dette påvirker vår mulighet til å representere klubbfeltet. I statsbudsjettet er det foreslått en økning på 10 millioner.

Dette forventer vi at fører til en sårt trengt økning til Ungdom og Fritid, slik at vi er rustet for å gjøre en enda bedre jobb for de 700 fritidsklubbene og 120 000 barn og unge vi representerer.  Pressemelding: Aukar grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonane

 

🎉 Utredningen av fritidsklubber er nevnt
Vi venter for tiden spente på regjeringens utredning av fritidsklubbfeltet, og er spente på hvordan det vil påvirke neste års budsjett. Vi har over flere år spilt inn at det er behov for øremerket midler til fritidsklubbfeltet. I dag har fritidsklubbene mulighet til å søke om midler gjennom tilskuddsordningen inkludering av barn og unge, men ordningen treffer ikke behovene på feltet. Ungdom og Fritid har over flere år foreslått at det enten øremerkes midler til tre ulike formål innenfor fritidsklubbfeltet i dagens tilskuddsordning eller at det opprettes en ny kategori i tilskudd for inkludering av barn og unge som heter fritidsklubber og er forbeholdt tildelinger til midler innenfor drift, etablering og innovasjon i kommunalt støttete fritidsklubber. 

Utredningen av fritidsklubber er nevnt spesifikt under posten om tilskudd til å inkludere barn og unge i statsbudsjettet, og at departementet vil vurdere nærmere oppfølging etter at rapporten er mottatt.Vi forventer at dette resulterer i konkrete midler til et underprioritert felt.

 

🎉 Regjeringa tar grep for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter
“Det er i dag flere barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Regjeringen foreslår også 10 mill. kroner til å følge opp tiltak i Kultur- og likestillingsdepartementet sin kommende handlingsplan (skal lages høsten 24) for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.” Pressemelding

Foto: Magnus Ross

🧠 Opptrappingsplan for psykisk helse
Opptrappingsplanen for psykisk helse kom rett før sommeren, og til de er det satt av 3 mrd over 10 år der barn og unge ser særskilt prioritert.

Fritidsklubbene er spesifikt nevnt i opptrappingsplanen og vi mener det bør settes av 2 millioner til et treårig kompetanseløft for ungdomsarbeidere på fritidsklubb innen psykisk helse.

 

🧠 Styrket satsning på psykisk helse og rus
I årets statsbudsjett er det satt av 100 millioner til nye og styrkede tiltak med vekt på barn og unge og tilgjengelig hjelp. Pengene får blant annet til utvikling og implementering av oppsøkende metodikk.

Vi synes det er positivt at det kommer tiltak rettet mot barn og unge rundt dette. Det er også viktig å huske at det er mange klubber som jobber godt med oppsøkende metodikk lokalt, og det bør huskes på i denne satsningen.

 

🙂 Forsterket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet 
Frem mot lansering av dette statsbudsjettet har det vært mye snakk om forebygging og viktigheten av det. Regjeringen legger i årets statsbudsjett frem en forsterket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet og vil innføre mer effektive tiltak for forebygging. fritidsklubbfeltet er et åpent og universalforebyggende tiltak som driver «stille» forebygging. På klubb bygger ungdomsarbeiderne gode relasjoner mellom voksene og ungdommer og mellom ungdommene. Dette relasjonelle arbeidet er kjernen i det forebyggende arbeidet på feltet.

Selv om fritidsklubbene er, og skal være åpne for alle har man et ekstra fokus på sårbare deltakergrupper og på grunn av den relasjonelle- og medvirkningsmetodikken har man en større fleksibilitet til å tilnærme seg disse. Ungdom og Fritid vil fremover ha ett fokus å minne politikerne på at den «stille» forebyggingen fritidsklubbene driver og viktigheten av å støtte slike tilbud når en snakker om viktigheten av forebyggende tiltak