Ungdata 2018

Ungdata-rapporten viser at fritidsklubbene fortsatt er den nest største fritidsarenaen for barn og unge etter organisert idrett.

I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det tidligere gitte bildet av norsk ungdom som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Men Ungdata-rapporten viser også at flere ungdommer involverer seg i kriminalitet og problematferd. På ungdomstrinnet er det flere enn før som skulker skolen.

Ifølge rapporten fortsetter omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager å øke. I tillegg ser man mindre framtidsoptimisme og en tendens til at færre trives på skolen enn for noen år siden.

Fritidsklubbene – nest størst

Rapporten viser at fritidsklubbene fortsatt er den nest største fritidsaktiviteten for barn og unge etter organisert idrett. Vi kan også lese at det er færre som deltar i fritidsaktiviteter blant ungdom som bruker hasj eller narkotika.

– Skal vi lykkes i satsingen på barn og unges psykiske helse, livskvalitet og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene, må vi styrke en av de viktigste fritidsarenaene for ungdom, nemlig den åpne og inkluderende fritidsklubben. Ungdomsarbeiderens unike posisjon i førstelinjen og i det tverrfaglige samarbeidet er for viktig til å bli oversett, sier generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud.

21.08.2018