Ungdata-rapport 2022

En oppsummering av resultater fra undersøkelsen

Ungdata er lokale nettbaserte ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.  Målet med undersøkelsen er å få et bredt og oppdatert bilde av hvordan det er å være ungdom i dag, og hva de driver med på fritiden. Rapporten for 2022 oppsummerer nasjonale resultater fra post-pandemiåret 2022. Temaene for undersøkelsen er livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljø, framtid, medier, organisert fritid, fysisk aktivitet, helse, rusmiddelbruk, regelbrudd, vold og trakassering.

I denne saken trekker vi frem funn vi tenker er relevant for fritidsfeltet. Her er noe av det viktigste fra undersøkelsen:

 

HELSE OG TRIVSEL

De aller fleste ungdommer har det bra, og har taklet pandemien på en god måte
Etter nesten to år med pandemi står det bra til med norsk ungdom. Det store flertallet opplever at de har gode venner, de aller fleste har tette og tillitsfulle relasjoner til foreldene sine, og trivselen i norsk skole er høy. De færreste har mange psykiske plager, og bare et mindretall rapporterer om stor grad av ensomhet.

88% har en fortrolig venn, og 2% oppgir å ikke ha venner, 4% har ingen å være sammen med i friminuttene og 7% har ingen å være med på fritiden.

Økning i psykiske plager på 2010-tallet har flatet ut.
Det er stor variasjon i utbredelsen av psykiske plager. De aller fleste er nokså lite plaget. Det er typiske stress-symptomer som er mest utbredt, og mye av det er knyttet til press på skolen. De aller fleste takler presset greit. En del sliter med søvnproblemer, eller at de er triste og nedstemte. Jenter er generelt mer plaget enn gutter, men andelen med mange plager øker blant begge kjønn gjennom ungdomsårene. Etter en lengre periode med økning i omfanget av selvrapporterte psykiske plager, tyder tallene de senere årene på en utflatning.

Med unntak av en midlertidig økning blant jenter på ungdomstrinnet, er det lite som tyder på at pandemien har betydd spesielt mye for utbredelsen av de kartlagte plagene.

Ensomhet
I 2022 var 10% veldig mye plaget av ensomhet. Omtrent dobbelt så mange jenter som gutter rapporterer ensomhet

Flere rapporterer om fysiske plager enn før, og bruk av smertestillende har økt
I 2022 brukte 19% smertestillende tabletter på ukentlig basis. Det er imidlertidig vanskelig å si om dette reflekterer en «post-korona-effekt», eller om det rett og slett handler om at det i perioden som undersøkelsen ble gjennomført, var nokså mange i Norge som var smittet av den mildere covid-19-varianten.

 

MOBBING, TRAKASSERING OG VOLD

Tall
7% opplever at de minst hver 14. dag blir utsatt for plaging, trusler og utfrysning fra jevnaldrende. 3% opplever at de blir utsatt for mobbing på nett hver 14. dag eller oftere. 12% av jenter og 3% av gutter opplever å ha blitt tvunget til samleie eller andre seksuelle handlinger i løpet av det siste året. Cirka 20% opplever vold påført av andre ungdommer.

  

FRITID

Deltakelse på organiserte fritidsaktiviteter har sunket
I 2022 var rundt halvparten av norske tenåringer aktive i en organisasjon, en klubb, et lag eller en forening. På starten av 2010-tallet økte deltakelsestallene noe for deretter å flate ut. De siste 4-5 årene har andelen imidlertid sunket år for år. På ungdomstrinnet har nedgangen i denne perioden vært på sju prosentpoeng (fra 65% til 58%) og på videregående seks prosentpoeng (fra 47% til 41%). En del av denne nedgangen fant sted i pandemiåret 2021. Årets tall tyder ikke på noen økning tilbake til nivået før pandemien. Tvert imot fortsetter tallene å gå ned. Størst er nedgangen blant jenter på videregående.

Deltakelsen på fritidsklubb er tilbake på omtrent samme nivå med deltakelse før pandemien.
Blant elever på ungdomsskolen er deltakelsen høyere enn før pandemien.

 

RUS

Endringer i ungdoms bruk av narkotika
Andelen som har brukt cannabis og andre narkotiske stoffer har økt blant elever på videregående. Blant gutter i vg3 i 2022 har 14% prøvd andre narkotiske stoffer enn cannabis. På alkoholområdet har det imidlertid vært mer stabile utviklingstrekk. Det samme gjelder cannabisbruken blant ungdomsskoleelever.