Psykisk helse-kampanje

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ungdom og Fritid (@ungdomogfritid)

I dag er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse. I år er temaet ensomhet og utenforskap.  

Bakteppet for årets verdensdag for psykisk helse er kriser. I to år har befolkningen stått i et sammensurium av kriser: pandemi, krig, klimakrise og flyktningkriser. Når verden og hverdagen oppleves som usikker og utfordrende er det viktig at man har et trygt nettverk og noen å snakke med.   

 

Ungdomskampanje  

Denne vinteren vil Ungdom og Fritid sette fokus på psykisk helse ved å gjennomføre en kampanje på sosiale medier og på klubber over hele landet. Ideen kommer fra styrets ungdommer som selv valgte temaet på bakgrunn av nedstengingene og isolasjonen de opplevde under pandemien. Stay tuned!

«Ungdom og fritid er en organisasjon for, og med ungdommer. Psykisk helse har alltid vært viktig for oss, og et område vi ønsker å fokusere mer på. På landsmøtet i 2021 ble det derfor vedtatt at vi i perioden 2021-2023 skal jobbe mer med dette. Etter en lang periode med sosial avstand, nedstengninger og streik, ser vi at arbeidet med dette er enda viktigere. Derfor er Ungdom og Fritid nå i gang med å utarbeide en psykisk helse-kampanje, for å sette ung psykisk helse på dagsorden.»
– Karina Kapelrud, ungdom i styret

 

 

Isolerte og ensomme unge 

Ifølge årets Ungdata-tall har de fleste barn og unge det bra, og økningen i psykiske plager på 2010-tallet ser ut til å ha flatet ut. Allikevel sier 10% av alle ungdommer at de er veldig mye plaget av ensomhet, og et tilsvarende antall barn opplever ofte å være ensomme allerede i 10-12 årsalderen. 1 av ti oppgir også at de ikke vet om de har noen å prate med om følelser som er vonde og vanskelige.  

Stadig flere unge opplever også utenforskap, altså det å falle utenfor resten av samfunnet. Ifølge Rådet for psykisk helse befinner 11% av unge i alderen 15 til 29 år seg utenfor arbeid, utdanning og opplæring.  

Ensomhet og isolasjon er en stor utfordring for folkehelsa fordi det knyttes til uhelse. Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager for individet, som hjerte- og karsykdom, stress, søvnproblemer, angst og depresjon. Ifølge KS koster en ungdom som havner i vedvarende utenforskap samfunnet ca. 16 millioner kroner.  

Klubb som motvekt  

For å motvirke ensomhet anbefaler Helsenorge blant annet at man snakker om problematikken med noen man stoler på som kan følge opp dette senere, og at man deler positive opplevelser sammen med andre. En rapport fra NORCE viser at meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap.  

Fritidsklubbene er møteplasser som bidrar til å motvirke ensomhet og utenforskap. Ved å arbeide med medvirkning som metode er relasjonsbygging og ressursmobilisering sentralt på klubb; de ansattes evne til å se og skape relasjoner til og mellom ungdommer, og tilrettelegge for et inkluderende og godt miljø der barn og unge medvirker i utviklingen av relevante og attraktive aktiviteter. Skal de unge medvirke må de bygges opp som ressurser som selv kan tåle stress og ansvar, og inkludere og se andre ungdommer. Denne metoden bidrar til at barn og unge brukere opplever mening, mestring, tilhørighet, trygghet og fellesskap.  

I tillegg fungerer fritidsklubbene som en viktig førstelinjetjeneste der ansatte og ungdomsfrivillige, gjennom relasjonsbygging, kan se, snakke med og fange opp barn og unge som sliter med psykiske utfordringer og uhelse, og henvise dem til aktuelle helseinstanser. I klubbundersøkelsen fra 2020 rapporterte 71% av våre medlemsklubber at de hadde engasjert seg i et holdningsskapende arbeid på temaet psykisk helse i 2020.  

Alle er velkomne 

Vi vet at det er en sammenheng mellom ensomhet og sosioøkonomisk status. Forskning fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har større sjanse for å oppleve ensomhet og psykiske vansker enn annen ungdom. I Norge lever 115 000 barn og unge i lavinntektsfamilier. De har i mindre grad enn andre en nær venn og er mindre populære blant jevnaldrende enn annen ungdom. 

På klubb er det motsatt. Forskning viser at ungdom som bruker klubb i gjennomsnitt har sterkere vennerelasjoner enn annen ungdom. I tillegg skiller klubbene seg fra andre fritidsaktiviteter fordi de når ut til en større andel sårbare unge; flere med lav sosioøkonomisk status, flere med minoritetsbakgrunn og flere med svake relasjoner til skole og familie. Slik motvirker klubb utenforskap og ensomhet blant de ungdommene som er mest utsatt for dette.