Vi signerer oppropet mot usosiale kutt i barnetrygden

I dag vokser 115 000 barn opp i lavinntektsfamilier i følge SSB. Dette er 115 000 barn for mange og det er en bekymringsfull utvikling at antallet øker. I tillegg foregår det en forskjellsbehandling, som rammer mange av disse familiene som allerede har for lite, der 2 av 3 norske kommuner kutter i sosialhjelpen til familier som mottar barnetrygd.

Ungdom og Fritid har derfor støttet seg til Redd barna sitt opprop Forby at barnetrygden tas fra familier som mottar sosialhjelp fordi vi mener i likhet med Redd Barna at å ta barnetrygden fra de familiene som allerede har minst er usosialt og diskriminerende, derfor må en endring til. For å få endret denne praksisen, og sørge for at alle barn har de samme forutsetningene uavhengig av bosted, støtter vi Redd Barnas krav om at regjeringen lovfester at denne praksisen med avkortning av sosialhjelpen blir ulovlig i alle landets kommuner.

Her kan du bli med å signere oppropet

Flere fattigdomsreduserende tiltak er viktig for å gjøre noe med de økende fattigdomsutfordringer i Norge. Derfor er det viktig at et tiltak ikke går på bekostning av et annet godt tiltak. Det å lovfeste at dagens praksis med avkortning i sosialhjelp blir ulovlig, vil være et særs viktig tiltak.  Samtidig vil Ungdom og Fritid påpeke viktigheten av at en lovfesting ikke må gå negativt utover kommuneøkonomien, og særlig andre fattigdomsreduserende tiltak. Ungdom og Fritid er spesielt bekymret for at en lovendring vil føre til at midler tas fra fritidsklubbene, som en ikke lovpålagt tjeneste. De 650 fritidsklubbene Ungdom og Fritid representerer gjør alt de kan for å gi barn og unge like muligheter.  Fritidsklubber er gratis, slik at alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn kan delta. NOVA-rapporten «Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv» (2019) viser at klubbene når alle typer ungdom. Dette belyses også tydelig i regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier «Like muligheter i oppveksten» som viser til at rimelige lavterskeltiltak som fritidsklubbene har en viktig funksjon i lokalsamfunnene, og brukes i stor grad av ungdom fra lavinntektsfamilier. Strategien understreker klubbenes betydning for læring og utvikling, et sted å være sammen med venner og et sted å treffe trygge voksne.

Barn og unge er avhengig av trygge arenaer man kan tilbringe fritiden sin på. For de av oss som vokser opp i fattigdom kan tilknytningen til andre felleskap i samfunnet bli mindre. Der andre fritidsaktiviteter kanskje blir for dyrt, eller på andre måter ikke strekker til, kan fritidsklubber bli det tilbudet som gjør at også disse barna får en tilhørighet til det samme felleskapet som andre barn har.

«Fritidsklubber fører ikke til at færre lever i fattigdom, men at alle barn og unge blir rike på opplevelser og får de samme mulighetene, og dermed fungerer som et viktig fattigdomsreduserende tiltak. Det er viktig at dette tiltaket ses i sammenheng med at praksisen med kutt i sosialhjelp blir ulovlig, og at ikke tiltakene går på bekostning av hverandre.» – André Ruud, Generalsekretær i Ungdom og Fritid.

Bli med å signer oppropet i dag.

04.10.2021