Høring i Stortingets Finanskomité Fordelingsmeldingen (Meld. St. 30)

Ungdom og Fritid applauderer regjeringens videreføring av storbymidlene, og mener det er positivt at åpne møteplasser for ungdom nevnes i flere sammenhenger i Fordelingsmeldingen.

Likevel merker vi oss at fritidsklubber og ungdomshus er fullstendig utelatt i Fordelingsmeldingen. Ungdom & Fritid mener det i flere sammenhenger er naturlig å trekke fram fritidsklubber og ungdomshus som eksempler på åpne møteplasser som bidrar til en jevnere fordeling, sosial mobilitet, uformell læring og medborgerskap.