Høringssvar-forslag tilfelles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Vi er positive til regjeringens intensjon om å forenkle regler og redusere byråkrati. Vi ber likevel Kulturdepartementet ta hensyn til at retningslinjer og definisjoner som i for stor grad legger føringer på organisasjonsstrukturen, vil kunne bidra til en ensretting, begrense mangfoldet og friheten til selv å velge den struktur som er formålstjenlig for den enkelte organisasjon.

Forslaget til nye definisjoner vil i stor grad påvirke vår lokale aktivitet ogorganisasjonsstruktur, og konsekvensene kan svekke formålet med Frifondsordningen. Det er viktig at støtteordningene ikke blir så standardiserteat enkelte organisasjoner ikke passer inn.

Vi har ingen negative merknader til selve prinsippet om at det innføres felles krav for å bli regnet som tellende medlem for organisasjoner som i dag mottar støtte gjennom Bufdir, og/eller opererer med individuelle medlemskap. Men vi ønsker en presisering/unntak som sikrer at vi, som paraplyorganisasjon med kollektive medlemskap, blir tildelt vår andel av Frifond organisasjon som i dag. Vi representerer et viktig nedslagsfelt i arbeidet med barn og unge.