Venstre

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Venstre ønsker  gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge. For å få til dette må kommunene har en god økonomi. Gjennom samarbeidet vårt med regjeringen har vi økt kommunens økonomi. Venstre vil at det skal finnes anlegg i kommunene som er tilgjengelige for egenorganiserte aktiviteter. Dette vil sikre et bredest mulig tilbud, samtidig som det gjør at unge kan delta uavhengig av økonomi. Venstre forhandlet også inn to millioner til et ressurssenter for egenorganisert idrett i det reviderte budsjettet som kom i juni. Unge må også bli hørt i by- og stedsutviklingsarbeid. Venstre vil derfor senke stemmeretten til 16 år, slik at unge deltar i viktige avgjørelser i kommunene

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Nøkkelen til forebyggende arbeid er at unge har tilgang til ulike aktiviteter i sitt nærmiljø. Vi i Venstre mener at det er viktig å støtte opp om en bredde av idrett og aktivitet, kulturtilbud, fritidsklubber, kor, kops og videre. Et annet viktig forebyggende tiltak er at unge har tilgang til helsestasjoner. Vi vil derfor styrke helsestasjonene med flere psykologer i kommunehelsetjenesten og flere kvelds- og helgeåpne polikliniske tilbud og ambulante team med tilbud rettet særlig mot ungdom.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Venstre vil gi barn og unge et eget kulturløft, med vekt på mangfold og frivillighet. Norge har en stor satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen har fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på. Vi mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Vi vil derfor styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Kulturskolen er viktig for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk og er samtidig viktig for å dyrke frem talentene. Venstre vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene, og gjerne inkludere kulturskolen i SFO. SFO bør bli gratis for alle barn fra familier med lav inntekt. Dette vil i seg selv sikre flere tilgang til idretts- og kulturopplevelser der de bor. Kommunene må finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, samtidig som det er viktig med mangfold og kvalitet i tilbudet.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Det aller viktigste tiltaket for unge er at vi har en skole som fungerer godt. I dag faller tre av ti ut av videregående. Det betyr at vi må tenke nytt. Venstre vil legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Vi vil at de som ønsker skal kunne ta opp igjen fag fra ungdomsskolen, og elever som manger karakter i enkeltfag på videregående skal kunne ta de opp om sommeren. I tillegg må fraværsgrensen evalueres. En del faller ut av skolen på grunn av av problemer som har lite med skolen å gjøre. Derfor er det viktig at skolen har gode støttetjenester, som skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer.