Alarmtelefontjenester og chattekanaler på Discord

Med Covid-19 situasjonen som nå har oppstått opplever Ungflimmer ungdomskultursenter i Askøy kommune at det er mer relevant enn noensinne å jobbe for å nå ungdom som opplever ensomhet og utfordringer i hjemmet.

Tekst:  Torstein Kayser, Ungflimmer ungdomskultursenter

Som en konsekvens av situasjonen har det blitt etablert flere alarmtelefontjenester for barn- og unge i kommunene. Samtidig vet vi at for enkelte ungdommer kan terskelen være høy for å ta kontakt via telefontjenester. Vi har derfor sett behov for å opprette et lavterskeltilbud (som et supplement til telefontjenestene) der ungdom kan treffe trygge voksenpersoner digitalt på en arena de kjenner fra før.

Hvilke tiltak/ endringer vi har gjort i disse dager

Siden gaming er en aktivitet som de fleste ungdommer driver med (96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år, Medietilsynet 2018) er det naturlig å tenke at en digital møteplass for gaming er en hensiktsmessig plass å treffe målgruppen. For ungdom i risikosonen kan relasjonen til en trygg voksen utgjøre en stor forskjell, og når skoler og åpne møteplasser nå er stengt på grunn av smittefare har det oppstått et ekstraordinært behov for å etablere tilpassede møteplasser som kan nå alle ung-dommer med ulike utfordringer.

I likhet med alle ungdomshus i landet avlyste vi alle aktiviteter f.o.m 12 mars i ubestemt tid. Siden 12. mars har vi jobbet for å utforme et tilbud der vi kan nå ungdom i målgruppen beskrevet ovenfor. Vi tok kontakt med miljøveiledere på en ungdomsskole og en videregående skole, som begge var positive til tiltaket. Rektorene ved begge skolene støttet tiltaket og ville bidra med ressurser. Som et resultat av dette samarbeidet har vi etablert en digital møteplass for ungdom som driver med gaming der de kan snakke med trygge voksne med kompetanse innen gaming og miljøarbeid og/eller psykisk helse.

For gjennomføring av prosjektet samarbeider vi med den eksterne aktøren Playwell som sørger for å legge til rette for tekniske løsninger. Gjennom chatte-applikasjonen Discord har vi opprette en server der deltakere kan samles.

En Discord server kan deles opp i flere virtuelle rom, det vil si at man kan ha enten individuelle samtaler eller gruppesamtaler.

I første omgang henvender tilbudet seg til ungdom i Askøy kommune. Praktisk løser vi dette ved å ha organisert aktivitet med turneringer og konkurranser i Discord-serveren en dag i uken. Da vil det også være tre miljøveiledere tilgjengelig i kanalene for å snakke eller spille sammen med ungdommene. Dersom det blir stor pågang vil vi jobbe for å finne løsninger der vi kan bemanne kanalene også resten av uken. Når skolene åpner igjen vil tiltaket fortsatt ha en verdi og kan brukes i det daglige kommunale folkehelsearbeidet. Vi ser blant annet for oss at det kan bli utplassert arbeidsstasjoner med tilgang til Discord som LOS, miljøveiledere og helsesykepleiere kan bruke på skolene for å nå ungdom som opplever isolasjon og ensomhet, samt forebygge frafall i skolen.

Fallgruver ved digitalt ungdomsarbeid

For å ha oversikt og kontroll over hvem som faktisk er inne i kanalen har vi sett behov for å registrere kontaktinformasjon på alle som benytter seg av tilbudet. Vi har hatt et godt samarbeid med IKT-rådet i kommunen for å sikre at vi følger retningslinjer for behandling av persondata. I hovedsak handler dette om verifisering av brukere i Discord-serveren. Fordi Playwell er leid inn for å sette opp en teknisk løsning, samt bistår som teknisk support i gjennomføringen, er disse retningslinjene formulert i arbeidskontrakten mellom Ungflimmer og Playwell.

Rent teknisk løser vi dette ved at deltakere som melder seg på en kanal må registrere seg med navn, telefonnummer, alder og skole (på samme måte som vi registrerer ungdommer som deltar på åpen dag på Ungflimmer). Deltakere i serveren oppretter kontoer i eget regi, hvor de godkjenner retningslinjer for bruk og personvern i Discord på samme måte som bruk av Facebook, Instagram, Snapchat etc. Vi er restriktive med hvor vi legger ut invite-linker, og hvor langvarige de er. Ungdommer som allerede benytter seg av gamingtilbudet på Ungflimmer sender vi direkte SMS med invite for innlogging i serveren. For rekruttering av nye deltakere promoterer vi med at de som er interessert kan sende oss en SMS-forespørsel. Etter registrering verifiseres brukere ved å taste inn en kode som de får tilsendt på SMS.

Ungdommens rolle

For å få til en interaksjon og skape kommunikasjon i kanalene oppfordret vi ungdom til å ta rollen som sensei (læremester) for miljøveilederne og gi de opplæring i gaming og bruk av Discord. Dette viste seg å være en vellykket tilnæring og responsen fra ungdommene da de kom i kontakt med miljøveilederne var av typen “Trodde aldri jeg skulle se deg på Discord” og “Spiller du Fortnite?”. Det ble tydelig for oss at vi har beveget oss inn på et territorium der ungdommene har mer kunnskap enn oss voksne. Dette er en posisjon som på sikt kan legge grunnlaget for å skape gode og verdifulle relasjoner som kanskje ellers ikke kunne funnet sted på fysiske møteplasser, men som vi nå kan ta med oss videre.

Etter hvert vil vi prøve å lage tilbud for de som deltar på K-pop, kunst og musikktilbudet på Ungflimmer. Før disse tilbudene er på plass har vi laget kanaler for disse tilbudene som skal fungere som forum der ungdommene kan utveksle ideer om hvordan f. eks et interaktivt tilbud for K-pop og digital musikkscene skal løses og gjennomføres. Dette arbeidet er for øvrig helt i startfasen.

I første omgang arrangerer vi aktiviteter (turnering, konkurranser et) i serveren hver tirsdag kl 16:30-19:30. Da er også miljøveiledere tilstede for å chatte, spille og prate med ungdommene.

02.04.2020