Arbeiderpartiet

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Det er først og fremst en kommunal oppgave å sørge for åpne møteplasser i kommunene. Derfor er det aller viktigste rikspolitikerne kan gjøre på dette punktet, å sørge for god kommuneøkonomi. Arbeiderpartiet prioriterte tre milliarder kroner mer enn Frp- og Høyre-regjeringen til kommunesektoren i vårt alternative budsjett for 2017. Vi mener også at vi fra statlig hold skal støtte gode prosjekter som inkluderer egne tilbud til ungdom. Derfor har vi prioritert f.eks. oppstartsmidler til opera- og kulturhus i Kristiansund, der et eget ungdomssenter inngår som en del av planen. Vi vil også lovfeste at hver kommune har et ungdomsråd eller tilsvarende, slik at ungdom inkluderes bedre i politiske beslutninger.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Vi vil ha lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, fjerne egenandelene hos fastlegen for ungdom opp til 18 år og bidra til at våre unge lærer mer om psykisk helse i skolen. Midlene til skolehelsetjenesten skal øremerkes. Det skal være lett å få hjelp av fagfolk når noe er vanskelig, for eksempel med «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte skolehelsetjenesten digitalt. Kommunene skal få rom til å ansette flere fagfolk som kan psykisk helse. Vi skal dessuten innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Vi vil øke satsingen på kultur over hele fjøla, og i vårt nye kulturløft, som lanseres i sommer, har vi et eget punkt om ungdom, der vi slår fast at ungdom skal få oppleve mer kultur ved at det innføres et nasjonalt kulturkort for ungdom, i tillegg til at talentutviklingsarenaer for alle kulturuttrykk, som Ung Kultur Møtes, skal satses på for å nå enda flere. Vi vil også satse på de universelle kulturordningene som kulturtanken og den kulturelle bæremeisen, slik at barn blir introdusert for kultur fra tidlig alder, fordi vi vet at det øker sjansen for at de bruker kulturtilbud senere i livet.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

I tillegg til satsingen på ung helse, som nevnt, er vår viktigste ungdomssatsing en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet og for å gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av. Vi vil ha tettere oppfølging av unge arbeidsledige i NAV og aktivt styrke ungdomsgarantiene i dette arbeidet. Vi vil dessuten arbeide for at all ungdom under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder.

21.06.2017