Budsjetthøring, Kommunal- og forvaltningskomiteen

Ungdom og Fritid har lenge etterspurt en etableringsstøtte for fritidsklubber og ungdomshus. Dette gjør vi for at det skal bli enklere for kommunene å opprette åpne møteplasser for ungdom. Det er viktig for at alle ungdommer skal ha gratis fritidsaktiviteter der de bor.

Fritidsklubbene har ikke noe lovverk å støtte seg på. Det er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er opp til den enkelte kommune om de ønsker å tilby ungdommene dette eller ikke. Vi ønsker at fritid skal gjøres til en fast kommunal kostnad når staten overfører penger til kommunene.

Dette mener vi også må sees i sammenheng med at kommunal- og moderniseringsdepartementet setter av 85 millioner i statsbudsjettet til områdesatsing. Vi synes det er rart at fritidsklubber og ungdomshus ikke nevnes i departementets beskrivelse av denne satsingen.

For fritidsklubbene bidrar til inkludering og fungerer rus- og kriminalitetsforebyggende. For at de skal gjøre det, må selvfølgelig kommunene og bydelene ha nok penger til å drifte relevante og attraktive tilbud for ungdommene.

Vi ønsker at kommunal- og forvaltningskomiteen ser kommunenes rammetilskudd og områdesatsningene i sammenheng og på den måten styrker fritidsklubbene og den viktige funksjonen de har for ungdommene i kommunene.

Denne høsten skal alle landets kommuner etablere en medvirkningsordning for ungdom. Vi registrerer at regjeringen i sitt budsjettforslag ikke har fulgt opp vedtaket med tilstrekkelig midler til kommunene i form av for eksempel sekretariatsfunksjon. Ungdomsmedvirkning tar tid og det krever kompetanse, relasjoner og tid til oppfølging hos den som har ansvaret. Husk at dårlig medvirkning er verre enn ingen medvirkning. Ungdom og Fritid ber om at det avsattes midler til gode sekretariatsfunksjoner for ungdomsrådene i kommunen.

22.10.2019