Fremskrittspartiet

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Det er viktig at barn og ungdom har fritidsaktiviteter, men det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet for slike møteplasser. De fleste kommuner har en rekke aktiviteter knyttet til ulike lag og foreninger, men det er store variasjoner i tilbudet til uorganisert ungdom. Regjeringen har styrket tilskuddsordningen rettet mot etablering av møteplasser i byene.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Det er opp til politikerne og innbyggerne i den enkelte kommune å vurdere om ungdomstilbudet er godt nok. Det viktigste er å sikre gode rammevilkår for frivilligheten, slik at lag og foreninger og kan etablere gode aktiviteter for barn og ungdom. Det kan også være behov for å etablere tilbud til de som ikke finner seg til rette i idretten, musikkskolen eller i speideren. Ungdom og/eller deres foresatte har også et ansvar selv for å ta initiativ til å etablere møteplasser dersom dette mangler, enten det er ønske om ungdomsklubber, crossbaner eller noe annet. Våre politikere er ombudskvinner og ombudsmenn som skal lytte til innbyggerne og som kan bidra til å legge til rette for nye aktiviteter.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

FrP ønsker et levende kultur- og idrettsliv, med minst mulig politisk styring. Ytterligere mener vi at kulturlivet i større grad både kan og bør finansiere seg selv. FrP mener at barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles. Gjeldene fordelingen av pengene mener vi at dette er noe kommunene i stor grad bør avgjøre, da de kjenner de lokale forhold og behov best.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

FrP er genuint opptatt av å satse på ungdom. Vi ønsker å satse på tiltak som kommer ungdom til gode på flere områder. En av våre hjertesaker er å fortsette satsingen på helsesøster i skolen. FrP i regjering har styrket helsesøster og psykisk helse i skolen med nesten én milliard kroner i de siste årene, og det er en satsing vi ønsker å fortsette med. Videre ønsker vi å styrke valgfriheten til den enkelte elev i den norske skolen, ved å innføre flere valgfag allerede fra grunnskolen. Dette vil bidra til å sikre den enkelte muligheten til å innrette egen læring i større grad, noe som bidrar til økt læringsutbytte, og reduserer den enkeltes risiko for å falle utenfor. FrP ønsker videre å styrke frivilligheten, og særlig frivillighet tuftet på å gi et godt fritidstilbud til barn og unge. Konkrete tiltak innenfor dette er å sikre gode rammevilkår og finansiering for både organisert og egenorganisert idrett, og for øvrige deler av frivilligheten som har barn og unge som målgruppe.

 21.06.2017