Høringssvar om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Ungdom og Fritid mener at barn og ungdoms rettigheter skal gis det vernet som lovverk og rettssystemer gir rom for. Barn har ingen demokratisk påvirkningskanal gjennom valgsystemet, og vi ser at selv i Norge brytes barns rettigheter.

Til tross for at det fremholdes at barns rettigheter er sikret gjennom annet lovverk, ser vi at barnets beste må vike for andre prinsipper, eksempelvis innvandringspolitiske hensyn. Også i barnevernssaker blir barnets beste ofte forsømt.

Det er store lokale forskjeller mellom fritidsklubber i dag, og også andre tilbud til barn varierer mye fra sted til sted. En styrking av FNs barnekonvensjon vil gi lokale myndigheter mindre handlingsrom til å nedprioritere barn av økonomiske hensyn.