Høringsuttalelse NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

I Kulturutredningen 2014 ble Ungdom og Fritids innspill tatt på alvor, og fritidssektoren fikk en sårt etterlengtet anerkjennelse som kulturarena.

På grunn av at flere av forslagene i Kulturutredningen var til dels av prinsipiell betydning, sendte vi det på intern høring blant Ungdom og Fritids medlemmer. Svarene vi mottok vil ikke gjengis i dette høringssvaret, men høringssvaret er basert på innspillene vi fikk.

Vi ba blant annet om tilbakemelding om dagens kommunale organisering, og om det kunne være hensiktsmessig med en organisering innunder kultur både på kommunalt og statlig nivå. Til dette fikk vi like mange ulike svar som antall svarende. Årsaken til dette er at fritidsklubbenes status og forankring varierer fra kommune til kommune, avhengig av relasjonen mellom tjenester og fagområder, tradisjoner og samarbeidsklima i den enkelte kommune og om ressurser.

Det viser seg også at oppfatningen om organisering, ikke er den samme på ledernivå som på utøvende tjenestenivå. Vårt innspill forsøker å sammenfatte de ulike tilbakemeldingene, og vi prioriterer å fremme behovene til det kommunale nivået som er nærmest ungdommene. Våre innspill gjelder først og fremst kapittel 12 og kapittel 15.