Kristelig Folkeparti

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

KrF er opptatt av å gi kommunene gode rammebetingelser, og samtidig sørge for at den enkelte kommune har mulighet til å finne gode lokale løsninger. Utfordringene kan være nokså ulike i forskjellige kommuner og regioner, og det er den enkelte kommune, som kjenner de lokale forholdene best, som bør avgjøre de nøyaktige løsningene lokalt. I denne perioden har KrF vært med og forhandlet om statsbudsjettet hvert år, og vi har vært en pådriver for at kommunene skal få en god nok økonomi til å gi innbyggerne, også ungdom, et godt nok velferdstilbud. For å sikre at ungdom blir hørt i lokalsamfunnet sitt har KrF i denne perioden foreslått å lovfeste ungdomsråd, slik at det blir dette i hver kommune.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom er noe KrF er svært opptatt av. En ting som vi vet mange unge dessverre sliter med i dag er ulike utfordringer knyttet til psykisk helse. I denne perioden har KrF fått gjennomslag for at det skal lages en opptrappingsplan for å bedre barn og unges psykiske helse. Vi har også bevilget flere hundre millioner kroner til skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom som er svært viktige for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Dette er viktige lavterskeltilbud der unge kan henvende seg med problemer og utfordringer, og da er det avgjørende at de er til stede når ungdommene trenger hjelp. Det å ha trygge, rusfrie soner med gode forbilder er også et godt forebyggende tiltak. I hver kommune er det mange ulike aktører som er viktige for å gi ungdom en god oppvekst, som for eksempel ulike organisasjoner, foreninger, idrettslag og menigheter. I statsbudsjettene denne perioden har KrF også sikret viktige midler i budsjettforlikene de to siste årene til diverse tilskuddsordninger og barne- og ungdomsorganisasjoner.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Vi ønsker å ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø gjennom at politikerne lokalt prioriterer gode rammevilkår for organisasjoner og kommunale fritidsklubber. Nasjonalt ønsker KrF å gi bedre rammevilkår for frivilligheten, blant annet med fullt momsfritak, slik at frivillige organisasjoner kan bruke midler på den aktiviteten de brenner for. Et annet viktig tilbud som mange unge benytter seg av er kulturskolen. KrF har i mange år vært opptatt av et enda bedre tilbud i kulturskolen for barn og unge som ønsker det. I Stortinget har KrF fått gjennomslag for at regjeringen må lage en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden, der man vil gå nærmere inn på utfordringer og tiltak for å styrke kulturskolen fremover.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Det vil være å sikre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse med gode konkrete tiltak som øremerkede midler til psykiatrisatsing for ungdom, at barn og unge skal få medikamentfrie behandlingstilbud når faglige anbefalinger tilsier det, en betydelig styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjoner for unge, og innføring av Livsmestring i skolen. I en slik plan er det viktig at barn og unges egne erfaringer og råd blir hørt og inkludert.

21.06.2017