Medvirkningsverksted for kommuner i Rogaland

Et samarbeid mellom Ungdom og Fritid og Rogaland Fylkeskommune

Hvordan er medvirkningsarbeidet med unge i deres kommune? Når dere ut til et mangfold av barn og unge? Hvordan er barn og unges egen opplevelse av kommunens medvirkningsrom?

Nå kan alle kommuner i Rogaland fylke bestille et medvirkningsverksted hjem til sin kommune. Her vil ansatte og ungdom i kommunen sammen kartlegge kommunens nåværende medvirkningsarbeid, se hvilke muligheter som finnes og sammen sette ned gode tiltak med mål om å løfte barn og unges stemme lokalt. Det oppfordres til en tverrfaglig tilnærming.

I medvirkningsverkstedet vil du:

  • Få en innføring i medvirkningsmodeller, metoder  og prinsipper for videre medvirkningsarbeid
  • Gjøre en analyse av kommunens medvirkningsarbeid – og mulighetsrom
  • Lage en felles tiltaksplan for ungdomsmedvirkning i kommunen
  • Få utdelt et ressurshefte med gode tips og øvelser

Ungdom og Fritid har utviklet en modell for god ungdomsmedvirkning som bygger på praksiskunnskap fra ungdomsarbeidere og ungdom selv. Modellen tar utgangspunkt i samskapning for gode medvirkningsprosesser og bygger på kjerneprinsippene: Relasjon, relevans og ressurs. For ungdommene som er involvert betyr deltakelse i gode medvirkningsprosesser at de får økt innsikt og dermed kompetanse rundt deres muligheter til å påvirke, i tillegg til å kunne oppleve mer eierskap til egen kommune. Ungdom og Fritid jobber ut fra prinsippet om at ungdomsdemokrati bygges opp gjennom langsiktig arbeid med ungdomsmedvirkning. På den måten vil man kunne senke barrierer for deltakelse, og inkludere flere stemmer, også de som ofte ikke blir hørt.

Kompetanseløft

Vi ønsker å øke kommunenes kompetanse, og på den måten bidra til mer og bedre ungdomsmedvirkning. Dette kompetanseløftet er direkte koblet til det kommunale folkehelsearbeidet hvor kommunene skal legge til rette for, og aktivt benytte, medvirkning som metode for å øke unges trivsel og opplevelse av mestring og tilhørighet. Ungdom og Fritid etterstreber alltid å ha ungdom med på alle nivåer i våre prosesser. Derfor er det viktig at ungdom selv er med når vi utvikler og gjennomfører samlinger og opplæring, selv om disse henvender seg til kommunalt ansatte. For å oppnå gode resultater, både når det kommer til innhold og for det ønskede resultatet om bedre folkehelse, er det avgjørende å ta ungdommene på alvor og anerkjenne at de selv vet best hva som fungerer for dem som målgruppe.

 

Medvirkningsverkstedet er utviklet av Ungdom og Fritid med støtte fra Helsedirektoratet, og er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene.

 

03.05.2022