Miljøpartiet De Grønne

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?
  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?
  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?
  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Barn og unge skal ha mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen. Miljøpartiet De Grønne vil øke kommunenes økonomiske handlingsrom og grensene for kommunenes egne skatteinntekter. Vi vil være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare vilkår. Vi vil satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester. Partiet vil også legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Alle disse målsetningene er viktige elementer i å sikre tilstrekkelige rammevilkår og gode tilbud i ungdoms nærmiljø.

Overordna ønsker vi at barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem. Miljøpartiet De Grønne vil senke stemmerettsalderen til 16 år.

De Grønne vil også i neste stortingsperiode arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Dette vil vi blant annet gjøre ved å øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne.

21.06.2017