Myndighetskontakt 2022

I vårt politiske påvirkningsarbeid er fokusområdet for første kvartal av 2022 myndighetskontakt. Med en ny regjering som skal utvikle ny politikk og gjøre nye prioriteringer er det viktig å etablere god kontakt med regjeringspartiene. Samtidig er det viktig å opprettholde god kontakt med opposisjonen og embetsverket.  

Ada Menne,
Samfunnskontakt i Ungdom og Fritid. 

Vi har sendt våre innspill til statsbudsjettet for 2023 til regjeringen og regjeringspartiene der vi har spilt inn behovet for en nasjonal politikk som sikrer barn og unge retten til åpne og gratis fritidstilbud på landsbasis. Våre ønsker inkluderer lovfesting av fritidsklubb i hver kommune, økt driftsstøtte og etableringsstøtte til kommunalt støttede fritidsklubber, ressurser til oppfølging av Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid, økt driftsstøtte til Ungdom og Fritid, midler til et kompetanseløft på psykisk helse for ungdomsarbeidere, samt en styrking av frifond for å forebygge digitalt utenforskap.  

Da fritidsklubbfeltet ikke ble omfattet av regjeringens tiltakspakke på 78 millioner til barn, unge og sårbare grupper i januar spilte vi behovet for dette inn til relevante departementer og direktorater uten hell. Fordi fritidsklubbfeltet har blitt hardt rammet av pandemien har vi derfor spilt inn behovet for en fleksibel ordning, liknende frifond, til myndighetene der klubber kan søke om krisemidler og gjenreisingsmidler avhengig av behov. Denne ordningen har vi foreslått overfor statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og i møte med embetsverket i Barne- og Familiedepartementet.  

I januar spilte vi også inn behovet for lettelser i smitteverntiltak for barn og unge på klubb i en åpen høring med Kulturdepartementet. I februar ble vi innkalt til dialogmøter med Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å gi våre innspill på Folkehelseinstituttets utkast til nye tiltakspakker. Innspillene baserte vi på funnene fra vår medlemsundersøkelse gjennomført i januar.  

På vårt halvårlige kontaktmøte med Barne- og familiedepartementet oppdaterte vi embetsverket på våre prosjekter, hvordan pandemisituasjonen har preget feltet, og etterspurte informasjon om hvordan departementet følger opp Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid og behovet for en utredning av fritidsklubber og ungdomshus som kom fram i lavinntektsstrategien. Departementet informerte oss om at det har vært liten fremgang på Europarådets anbefaling grunnet utskiftning av ansatte, men at det kommer en utredning på fritidsklubbfeltet tross at lavinntektsstrategien går ut i 2023.   

Vi hadde også et godt møte med justisfraksjonen i Arbeiderpartiet denne uka der vi presenterte fritidsklubbfeltet og det viktige stilleforebyggende arbeidet som gjøres i klubb.  I tillegg sendte vi inn våre innspill til Kulturdepartementets utkast til regelverket for søknadsbasert ordning for mangfolds- og inkluderingstiltak.  

I mars, april og mai skal vi gjennomføre klubbesøk med statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, og statsråd Kjersti Toppe og statssekretær Trine Fagervik i Barne- og Familiedepartementet. Klubbene vi skal besøke i denne omgang er Plan B i Lillehammer, ISAK i Trondheim og Ungdommenes kulturhus i Sarpsborg. I tillegg skal representanter fra Familie- og kulturkomiteen på stortinget besøke Ammerudklubben i Oslo. Formålet med disse besøkene er å formidle viktigheten av klubb for norske barn og unge til myndighetene, samt behovene feltet har for annerkjennelse og midler.   

I mars skal vi også sende våre innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets nye dataspillstrategi, til Barne- og familiedepartementet om forskrift om merking av retusjert reklame, til Helse- og omsorgsdepartementet om Folkehelsemeldinga, og til Utenriks- og forsvarskomiteen om ratifikasjon av FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll.  

 

22.03.2021