Rødt

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Vi vil tilføre kommunene nok ressurser til å følge opp møteplasser for ungdom. Vi vil også tilrettelegge for kompetanseheving blant barne- og ungdomsarbeidere, og sette av penger til å opprette ungdomsbase og/eller ungdomskontakter i kommunene.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Det må opprettes flere ungdomshus, både selvstyrte og kommunalt styrte. Disse skal være rusfrie og ha kveldsåpne tilbud som ungdomshus, ungdomskafeer, diskotek og så videre.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Vi vil blant annet innføre ungdomskulturkort til 200 kroner på kultur- og fritidstilbud, tilrettelegge for ungdomskultur gjennom å sikre tilgang på lokaler og utstyr/instrumenter for å sikre rett til kulturtilbud i nærmiljøet.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Vår viktigste ungdomspolitiske sak er å lovfeste retten til lærlingeplass, for å sikre at alle har samme rett på å fullføre utdanningen sin. I tillegg vil vi jo jobbe for å sikre ungdom kultur- og fritidstilbud, som beskrevet i de andre spørsmålene.

21.06.2017