Senterpartiet

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Ved å styrke kommunenes frie inntekter slik at kommunene får økonomisk handlingsrom til å etablere og drifte møteplasser for ungdom, eller gi tilskudd til organisasjoner som driver åpne møteplasser.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

Det må gjøres gjennom et sett med tiltak, der både skolehelsetjenesten får tilstrekkelig med ressurser til å være tilgjengelig for alle elever, og at kommunen kan støtte opp med tilskudd til bredden av frivillige organisasjoner som driver med aktivitet for ungdom, og ellers legge til rette for både organisert og uorganiserte aktiviteter. Det er viktig at kommunen har ansatte med et særlig ansvar og kompetanse for å vite hva som rører seg, hva ungdommen trenger og etterspør og som kan være i dialog med ungdomsmiljøene i kommunen.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Ungdom er forskjellige og er ikke nødvendigvis interessert i det samme selv om de er i samme aldersgruppe. Derfor må kommunene være lydhøre og innrette kulturtilbudet slik at det fanger opp ulike kulturinteresser. Kommunen selv kan ikke drive alle kulturtilbud, men bør legge til rette for kulturtilbud i regi av organisasjoner og kulturarbeidere. Kulturtilbud for ungdom er først og fremst avhengig av tilgang på lokaler, og et av de viktigste bidragene fra det offentlige er derfor å tilby egnede lokaler, enten gratis leie eller til en billig penge.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Skal en velge et saksområde vil vi trekke fram utdanningspolitkken.
For å nevne noen viktige kampsaker for oss:

Senterpartiet vil verne om retten til gratis utdanning.

Vi mener alle videregående skoler skal tilby flere vekslingstilbud skole/læretid slik at flere kan starte læretida allerede fra Vg1.

Senterpartiet vil styrke skolehelsetjenesten

Senterpartiet vil ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole hvor det blir tatt mer hensyn til egenmelding/foreldremelding og rektors vurdering.

 

 

21.06.2017