Sosialistisk Venstreparti

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

SV er det partiet som i sitt alternative budsjett bevilger mest til kommunene, vi vil ha 5,8 milliarder mer til kommunene enn regjeringen. Det er for å gi kommunene sterk nok økonomi til å prioritere for eksempel fritidsklubber, og til også å prioritere ansatte som har kompetanse. Vi har også gått inn for å lovfeste ungdomsråd i kommunene, slik at alle kommuner er pliktig å opprette et råd slik at ungdom skal høres. SV har også programfestet at vi skal jobbe for at ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

SV mener at barne- og ungdomsorganisasjoner er en viktig del av både demokratiet og fritidstilbudet, og skal sikres forutsigbare rammevilkår både nasjonalt og lokalt. SV vil gi organisasjoner, ungdomsgrupper og idrettslag bedre tilgang på lokaler. Det skal være gratis å låne skolelokaler til organisasjonsaktivitet, også i helgene og det må prioriteres over kommersielle leietakere. Som nevnt i spørsmålet over så har vi programfestet at vi jobber for at ungdom skal ha tilgang på lokaler, og at vi vil gi mer til kommuneøkonomien enn noen andre partier. I tillegg har vi i våre alternative budsjetter satt av penger til en opptrapping av skolehelsetjenesten, mange steder er tilbudet nesten ikke eksisterende.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

SV er svært opptatt av at alle i Norge skal ha muligheten til å delta i et mangfold av kulturtilbud, uavhengig av hvor du bor og hvor mye penger du har. Her er det ikke et enkelt, men en rekke tiltak som er viktig for å sikre dette. Blant de viktigste satsningene for å sikre dette fra SVs side er: (1) øke støtten til lokale kulturscener og tilbud. I vårt alternative statsbudsjett ga vi over 900 mill. mer enn regjeringen til kulturformål. Det gir handlingsrom til å gi statlig støtte til en rekke fler lokale festivaler, teaterscener, cinematek, bygdekino osv. (2) SV har gått inn for et nasjonalt biblioteksløft, med en milliard mer til bibliotekene enn i dag. Det vil innebære flere og bedre bibliotek i kommunene, og en styrking av de som allerede er der. I tillegg har vi tatt til orde for, og vil fremme forslag om, en lov for skolebibliotek som blant annet skal sikre at det finnes skolebibliotek i nær tilknytning til alle skoler. (3) GI kommunene rom til å satse på kultur. SV er det partiet på stortinget som øker bevilgningene til kommunene mest, 4 milliarder mer enn regjeringen. Dette gir handlingsrom til kommunene til å prioritere lokale kulturtiltak i mye større grad enn i dag. (3) Støtte opp om frivilligheten. Frivillige organisasjoner er ofte en viktig del av det lokale kulturtilbudet. SV har programfestet å øke støtten til frivillige organisasjoner og øker bidraget til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 100 mill. i vårt alternative statsbudsjett, mer enn noe annet parti på Stortinget. (4). Mer kultur i skolen. SV har programfestet at vi vil gjeninnføre kulturskoletimen, i tillegg til å ha mer praktiske og estetiske fag i skolen. Å integrere kulturtilbud også i skolen, vil gjøre det mer tilgjengelig for alle ungdommer, også uten at det koster mer penger. Vi har også programfestet å øke rammene til kulturskolene rundt i landet, og har flere lavterskeltilbud på kulturskolene.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

De viktigste satsningene SV går til valg på er en reell ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Det skal inneholde gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Vi går til valg på at alle unge skal kunne få seg et hjem. Førstegangskjøpere skal sikres billigere lån. Det skal være rimelige kvalitetsboliger til leie for de som trenger det, inkludert ordninger for leie til eie som gjør leid bolig til eid bolig på sikt. SV vil også ha stemmerett for 16-åringer. Det er på tide nå.

21.06.2017