Statsbudsjettet 2018 Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 14 S (2017-2018)

Høring i Familie og kulturkomiteen 30. 10. 2017
Statsbudsjettet 2018
Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 14 S (2017-2018)

Vi vil med dette notatet komme med innspill til statsbudsjettet som er viktige for våre medlemmer. Våre innspill berører prop 1, Kulturdepartementet og prop 1 Barne- og likestillingsdepartementet.