Ungdom og Fritids innspill til kommunereform

Ungdom er storforbrukere av lokale tjenester. De er avhengig av geografisk nærhet til tilbudene de bruker.

Fritidserklæringen og Barnekonvensjonen sier at alle barn og unge har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. I kraft av sin rolle som forebyggende og byggende, er kommunale åpne møteplasser for ungdom folkehelsetiltak.  Derfor må etablerte fritidsklubber og ungdomshus vernes om og satses på i kommunens arbeid med kommunereform.

Ungdom og Fritid anbefaler kommunene å legge en plan for hvordan de skal satse på fritidsklubbene i planleggingen av ny kommunestruktur. Vi anbefaler også å vedlikeholde og styrke den geografiske nærheten mellom ungdom og fritidsaktivitet.