Behandling av søknaden

Ungdom og Fritid behandler søknadene fortløpende til alle midlene er fordelt, så vi kan derfor ikke garantere at det er søkbare midler i hele søknadsperioden. Vår målsetning er at alle søknader skal godkjennes, og vi vil være behjelpelige med veiledning i søknadsprosessen. Er en søknad mangelfull, tar vi kontakt og etterspør dokumentasjon eller er behjelpelige med å veilede slik at søknaden blir så god som mulig. Søknader kan også sendes tilbake til søker for revidering. 

Ungdom og Fritid har som målsetting at vår støtteordning «Ungdom og Fritids Fond» skal nå flest mulig medlemsklubber og forbeholder seg retten til å gjøre prioriteringer i saksbehandlingen for å muliggjøre dette. 

Prosjektsøknader (lenger saksbehandlingstid) 

Søknader i kategoriene «prosjekt», *«datakultur prosjekt» og «samarbeid» behandles i to omganger. Søknaden behandles først av saksbehandler i sekretariatet. Saksbehandler sender innstilling til fordelingsutvalget (ungdommene i sentralstyret) som fatter endelig vedtak neste fordelingsutvalgsmøte. Fordelingsutvalget avholder møter 6-7 ganger pr. år. Saksbehandlingstiden vil derfor variere gjennom året.  

*Datakultur prosjekt: 

Søknadene behandles av et eget ungdomsutvalg etter søknadsfrist 1. oktober. Søkere kan regne med å få svar i løpet av oktober. Ved behov åpnes det for flere søknader med frist på våren 2024, men vi kan ikke garantere at dette blir en mulighet. 

Våre øvrige søknader (fortløpende behandling) 

Søknader i kategoriene «aktivitet og utstyr» og «workshop» behandles som hovedregel av saksbehandler i sekretariatet og har 14 dagers behandlingstid. Saksbehandler kan til enhver tid velge å sende søknader i disse kategoriene til fordelingsutvalget; både søknader vi syns er ekstra gode og søknader vi ønsker å diskutere nærmere. Da vil saksbehandlingen ta lengre tid og følge saksgangen