DELTAKELSE

I Klubbundersøkelsen 2023 kommer det frem at fritidsklubber i dag har få deltakere som er funksjonshindret sett i forhold til andelen denne gruppen utgjør i samfunnet på 10-12 prosent. På Rundbordskonferanse 1 i prosjektet, ble negative fordommer mot fritidsklubber blant ungdom

1. Ungdom og Fritid anbefaler at fritidsklubbfeltet tilrettelegges med mål om at flere funksjonshindrede ungdommer skal benytte seg av fritidsklubb. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

  •  Hver kommune sørger for at lokale fritidsklubber er universelt utformet.
  • Klubbansatte tilrettelegger for målgruppens deltakelse gjennom medvirkningsprosesser.
  • Klubbansatte inkluderer målgruppen i digitale aktiviteter.
  • I samarbeid med brukerorganisasjoner kan Ungdom og Fritid utvikle kompetanseressurser for klubbansatte om inkludering av funksjonshindrede ungdommer.

 

2. Ungdom og Fritid anbefaler at fritidsklubbenes omdømme styrkes blant ungdom og deres foreldre der dette er et problem med mål om å styrke rekrutteringen til feltet. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

  • Ungdom og Fritid utvikler en veileder for hvordan kommuner kan styrke sine fritidsklubbers omdømme.
  • Hver kommune ansetter en fritidskoordinator med ansvar for å formidle informasjon om ulike fritidstilbud til ungdom og foreldre.
  • Ungdom og Fritid utvikler digitale ressurser til klubbansatte for at disse skal kunne drive godt kommunikasjonsog rekrutteringsarbeid.