RAMMEBETINGELSER

I utredingen av fritidsklubbfeltet fastslår Haraldsvik og Wold at veldig mange av dagens fritidsklubbtilbud er marginalt finansiert. Lav status og dårlig økonomi ble også identifisert som den største utfordringen fritidsklubbfeltet står overfor i dag av deltakere på rundbordskonferanse 1 i prosjektet.

3. Ungdom og Fritid anbefaler at det arbeides for at fritidsklubbfeltets status skal styrkes for å bedre feltets rammebetingelser. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

 • Stortinget lovfester ungdommers rett til én fritidsklubb i sitt nærmiljø.
 • Kommuner forankrer fritidsklubb i kommunale planverk.
 • Det igangsettes flere forskningsprosjekter på effektene av fritidsklubb på individer og samfunn knyttet til ulike nasjonale målsettinger.
 • Bemanningen på fritidsklubb økes slik at fritidsklubber i større grad kan fungere som lokale ressurssentre for ungdom, kommunale tjenester og frivillige aktører.

 

4. Ungdom og Fritid anbefaler at fritidsklubbfeltet styrkes økonomisk i tråd med estimatet i kapittel 5.2.2.1. Det bør gjørs ved å iverksette følgende tiltak:

 • Staten øremerker midler til etablering, drift og innovasjon på fritidsklubbfeltet til ordninger der også stiftelser, fond og næringsliv kan være bidragsytere.
 • Statlige departementer, og underliggende etater og direktorater kan samarbeide i kjernegruppe for utsatte barn og unge for å sikre en gjennomtenkt og forutsigbar finansiering av fritidsklubbfeltet.

5. Ungdom og Fritid anbefaler at alle fritidsklubber bør befinne seg i lokaler som er godt egnet for drift av slike tilbud. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

 • Ungdom og Fritid samarbeider med det offentlige om å utvikle kvalitetskriterier for klubblokaler.
 • Kommuner inkluderer ungdom i utformingen av eksisterende og nye fritidsklubber.
 • Det offentlige og Ungdom og Fritid utvikler en kommunal veilederfor kommuner som skal etablere, oppgradere eller utvikle klubblokaler.
 • Kommuner og fylkeskommuner oppretter fritidsklubber i hver ungdomsskolesone og etablerer transportordninger der det er nødvendig for at alle unge skal ha tilgang på en fritidsklubb.
 • Kommuner samlokaliserer fritidsklubb med andre tilbud der det ikke finnes noen egnede selvstendige lokaler eller det bidrar til å øke kvaliteten på fritidsklubbtilbude